×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на икономиката

Представители на НСОРБ в областта на икономиката

29.03.2022
Представители на НСОРБ в областта на икономиката

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 

Консултативният съвет е съвещателен орган към министъра на икономиката по въпросите на предприемачеството и малките и средните предприятия. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник.

Съветът се състои от председател и членове, които са: заместник-министри на икономиката, на финансите, директор на дирекция на МТСП, МОН, МИ,  ИА МСП, изпълнителен директор на БАИ, председател на АИКБ, заместник-председател на БСК, председател на БТПП, председател на КРИБ, изпълнителен директор на ББР, директор на Институт за икономически изследвания при БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, пълномощник на изпълнителен директор на ИПИ, председател на УС на НСМСБ и др. Заседанията на Съвета са редовни и извънредни. 

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и едни заместник-представител:

 • Георги Чакъров, кмет на община Полски Тръмбеш 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ 

,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ"  

Управителният съвет е орган на управлението на предприятието. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири".

Съветът осъществява функции по разработване чрез правене на предложения за изменения и допълнения и предлага на министъра на икономиката правилник за устройството и дейността за внасяне в Министерския съвет, одобряването на  структурата и числеността на персонала по предложение на изпълнителния директор, както и правила за определяне размера на работната заплата на персонала на предприятието и приемането на план за дейността на предприятието за текущата календарна година и годишен отчет за дейността през предходната, в съответствие с изискванията на чл.139б, ал.2 от ЗВ. Също така и взема решения за размера, вида и разпределението на средствата за административни разходи за съответната година и предлага на министъра на икономиката за одобрение. В допълнение към всичко това и определя правомощията на изпълнителния директор за сключване на договори,  осъществява контрол върху приходите и разходите на предприятието, както и приема годишният финансов отчет на предприятието.

Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от упълномощен от него член на съвета.

Съветът се състои от председател  и членове, които са: председател - министърът на икономиката или определен от него заместник-министър, представител на МОСВ, МРРБ, МЗм, МЕ и изпълнителният директор. 

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Георги Димитров, член на УС на НСОРБ, кмет на община Карнобат

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Експертна работна група към Консултативен съвет за насърчаване на малките и средни предприятия
 •  Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
Експертен съвет по язовирите към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 
 • Тотка Георгиева, директор дирекция "Управление на общинска собственост", община Карнобат 
 • Цветан Георгиев, заместник-кмет, община Ловеч
Междуведомствената работна група за провеждането на технически преглед от Комитета по корпоративно управление на ОИСР
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
 • Людмила Величкова, управител на „НСОРБ - Актив“ ЕООД
Междуведомствена работна група, която да подготви проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за водите, на Закона за устройството на територията, на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, както и на други приложими закони и свързаната с тях подзаконова нормативна рамка
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
Работна група „Мерки за справяне с повишените цени на горивата, газа и електроенергията“ 
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ
 • Марияна Николова, ръководител на отдел „Секретариат", НСОРБ
Работна група „Подобряване на бизнес средата“
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
 • Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“
Работна група „Инвестиционен климат и инвестиционна среда“
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Работна група „Външна икономическа политика на България“
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“, НСОРБ
Работна група „Индустриални паркове на България“
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
Работна група „Зелен преход“
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ
Междуведомствена работна група, която да подготви проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за водите, на Закона за устройството на територията, на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, както и на други приложими закони и свързаната с тях подзаконова нормативна рамка
 • Благой Станчев, парламентарен секретар, НСОРБ
 • Мила Гиздова, ст. експерт "Териториално развитие", НСОРБ
 • Александър Василев, хидроинжинер, оператор на язовирни стени