Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии към Министерски съвет

Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии към Министерски съвет

04.04.2022
Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии към Министерски съвет
Източник: Снимката е илюстративна

СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА (САР)

Съветът за административна реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация. Организацията и дейността му се уреждат чрез ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, а поименния състав чрез Заповед на заместник-министър председател.

Председател на Съвета е заместник министър-председател, а членове на САР са: заместник министър-председателите по: еврофондовете и министър на финансите, по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, на регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството, по климатични политики и министър на околната среда и водите; министрите на МОН, МВР, МО, МЗ, МТС, МИР, МК, МТСП, МЗм, МТ, МВнР, МЕ, ММС, МП; главен секретар на Министерския съвет, изпълнителен директор на ИПА. 

Заседанията на САР могат да бъдат открити и закрити, както и дистанционни. При невъзможност на титулярен представител да вземе участие в заседание на Съвета, участва негов заместник. 

В състава на САР, НСОРБ определя двама представители:

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ (титуляр)
 • Теодора Дачева, заместник- изпълнителен директор на НСОРБ (заместник)

.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ (НССЕИВ)

Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.  Той съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека. Преди приемането на нормативни актове, както и при подготовката, осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и програми с национално значение в областта на етническите и интеграционните въпроси органите на изпълнителната власт задължително провеждат консултации в Националния съвет.

Председател на НССЕИВ е заместник министър-председател, а членове на НССЕИВ са заместник-министри, ръководители на агенции и ведомства, представител на Централното координационно звено, представители на: Българската академия на науките, юридически лица с нестопанска цел. 

Националният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му. 

В състава на Съвета НСОРБ определея:

 • Мюмюн Искендер, кмет на община Минерални бани (заместник)

 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ 

Съветът е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

Съветът координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

 • следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни документи и организира независими външни оценки на изпълнението им;
 • обсъжда резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;
 • обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на антикорупционните политики;
 • обсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към антикорупцията;
 • прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
 • изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията;
 • предлага възлагането на проверки от Главния инспекторат към Министерския съвет

В състава на Съвета НСОРБ се представлява от изпълнителния директор г-жа Силвия Георгиева. 


 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА 

Консултативния дъвет се създава с Постановление №108 от 31 май 2022 за изменение и допълнение на Постановление №86 на Министерския съвет от 2020.

Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка с:

 1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“ (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;
 2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда;
 3. консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни анализи и модели по отношение на целите на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и промените в законодателството свързани с пакета „Подготвени за цел 55“, съвместно със заинтересованите страни;
 4. взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и прилагане на решенията, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност към климатичните изменения;
 5. актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК за Зелената сделка;
 6. иницииране и постигане целите на реформите, свързани със зеленият компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В състава на КСЕЗС, НСОРБ определя двама представители

 • Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора (титуляр)
 • Станислав Владимиров, кмет на община Перник (заместник)

Към Консултативния съвет се създават 7 ресорни комисии, които подпомагат експертно Съвета като обсъждат модели, анализи и проекти на решения, свързани със Зелената сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност, както и като инициират и координират изпълнението на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. 

НСОРБ участва в две ресорни комисии:

Комисия за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка

 • Стефан Кръстев, заместник-кмет на община Перник
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ

Комисия за устойчива мобилност към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка

 • Кристиян Иванов, старши специалист „Организация и безопасност на движението“ в община Перник 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ 

Съветът приема и чрез председателя си предлага на Министерския съвет за одобряване:

 • Националната стратегия за развитие на концесиите, плана за действие за държавните концесии, както и изменения и допълнения в тях;
 • координира действията по изпълнение на плана за действие за държавните концесии;
 • обсъжда и дава насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;
 • възлага на АПСК извършването на извънредни проверки на определени концесионни договори;
 • приема годишен доклад за състоянието на концесиите въз основа на одобрените от Министерския съвет годишни отчети на концедентите и на обобщената информация за концесионните договори, предоставена от АПСК. 

В състава на Съвета НСОРБ се представлява от изпълнителния директор г-жа Силвия Георгиева. 


 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Съветът e орган към Държавната агенция за закрила на детето с консултативни и координационни функции. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НСЗД осъществява функции по  консултирането на председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето, както и предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване. Също така и дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет и подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето, осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрила.

Председател на Съвета е председателят на ДАЗД, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява. Броят на членовете на съвета не може да бъде повече от 29 лица, включително председателя. Членове на Съвета са заместник-министри на МТСП, МВР, МВнР, МП, МК, МОН, МФ, ММС, МЗ; изпълнителният директор на АСП; секретарят на НКБТХ; представители на НСНВ, НСИ, НОИ, ЦКБППМН.Съветът провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Членовете на съвета участват в работата му лично, а в случаите, когато това е невъзможно - чрез упълномощен от тях представител.

В състава на Съвета, НСОРБ определя титулярен представител и негов заместник:

 • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца 

 

 

РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

1 Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти“ към Съвета по европейски въпроси
 • Веселка Иванова, началник – отдел „Програми и проекти на общините“, НСОРБ
 • Симеон Петков, старши експерт ”Земеделие, гори, селски и планински райони”, НСОРБ
2 Постоянна работна група за изготвяне на промени в подзаконови нормативни актове (Наредба за електронните административни услуги, Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, Наредба за регистрите на информационните обекти и електронните услуги) към Съвета по административна реформа
 • Нели Стайкова, старши експерт "Общинска администрация", НСОРБ
3 Междуведомствената работна група за разработване на проекти за нормативни промени соглед предложенията от областните управители за намаляване на административната и регулаторна тежест
 • Марияна Николова, ръководител на „Секретариат“, НСОРБ
4 Междуведомствена работна група, която да разработи предложения за промяна на нормативната уредба по отношение осъществяването на контрол по  спазването на законодатекството в областта на държавната политика
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
5 Междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликта на интереси
 • Венцислав Спиридонов, председател на ОбС Велико Търново
 • Златина Георгиева, директор на дирекция „Административно обслужване“, община Бургас
 • Румяна Дъчева, секретар на община Севлиево
 • Диян Дунев, юрисконсулт на община Созопол
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
6 Работна група за проследяване на напредъка по изпълнението на Решение № 704/2018 г. на Министерски съвет, относно мерки за трансформация на модела на административното обслужване
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ
7 Работна група за подготовка на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
8 Работна група към Координационния съвет по концесиите за подготовка на Национална стратегия за концесиите
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ
9 Работна група за извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на РБ 2015-2020 и изготвяне на проект на нова Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията на РБ 2021-2027
 • Иван Борисов, секретар на община Брезник
 • Стефка Граматикова, секретар на община Ботевград
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
10 Междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа
 • Надежда Терзийска, експерт-технолог, община Троян
 • Симеон Петков, старши експерт ”Земеделие, гори, селски и планински райони”, НСОРБ
11 Постоянна работна група за развитие на човешките ресурси към Съвета за административна реформа           
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
12 Работна група „Публична администрация“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
 • Дончо Барбалов, заместник – кмет, Столична община
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ
13 Работна група към ДАМТН за промяна на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ    
 • инж. Александър Василев   оператор на язовирни стени, община Раковски
 • инж. Христо Бозов, оператор на язовирни стени, община Брезово
 • доц. д-р. инж. Венци Божков,зам. декан на Хидротехнически факултет, оператор на язовирни стени, УАСГ
 • инж. Людмил Кантарджиев, оператор на язовирни стени, община Челопеч
 • инж. Таня Василева, директор дирекция "Устройство на територията, стройтелство, обжщинска собственос, община Добричка 
 • инж. Милчо Михайлов, директор дирекция "Стройтелство и инвестиции", община Омуртаг 
 • Стойо Фитнев, директор дирекция "Местни политики и развитие“, община Раковски
14 Междуведомствена работна група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
 • д-р Арбен Мименов, кмет на община Сатовча
 • Илхан Карагьозов, заместник-кмет на община Сатовча
 15 Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на нов Закон за държавните такси, мотиви към него, оценка на въздействието и финансова обосновка
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ в НСОРБ
 16      Работна група за финализиране на законови и подзаконови нормативни текстове, отнасящи се до дефиницията за „енергийна бедност“ и „уязвими потребители“ в изпълнение на ангажиментите на България по ПВУ
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
17 Работна група за разработване и актуализиране на Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ в НСОРБ
 • Юлия Иванова, експерт "Местни бюджети" в НСОРБ