Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени органи в областта на културата

Представители на НСОРБ в междуведомствени органи в областта на културата

01.04.2022
Представители на НСОРБ в междуведомствени органи в областта на културата

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

Съветът е експертно консултативен орган към министъра на културата. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НСЧД осъществява функции по обсъждането на важни и актуални въпроси в областта на читалищното дело, изразяването на мнения и препоръки по тях пред министъра на културата, както и разглеждането на предложения по проекти на нормативни актове и други документи в областта на читалищното дело. Съветът провежда редовни заседания до 4 пъти годишно.

Председател на съвета е заместник-министър на културата, отговарящ за читалищното дело, а членове са: представител на МОН, МФ, на Съюза на народните читалища, на дирекция „Вероизповедания” към МС, на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, представители на творчески съюзи, както и дейци на науката и културата и директорът на специализираната дирекция (отдел), отговарящ за регионалната културна политика и читалищата в Министерството на културата е по право член на съвета. Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заметсник-представител:

 • Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък
 • Стефан Радев, кмет на Община Сливен

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО 

Съветът е експертно консултативен орган към Министъра на културата в областта на библиотечно дело. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НСБД осъществява функции по предлагане на министъра на културата стратегия за развитие на национална библиотечна мрежа, координирането на дейността за развитието на библиотечните ресурси и библиотечно-информационното обслужване, разработването и предлагането на политики за гарантиране достъпа на гражданите до документи и услуги чрез утвърждаване ролята на библиотеките в информационното общество, предлага мерки за опазване и достъп до националното книжовно и литературно културно наследство; предлага за утвърждаване Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, дава оценка за дейността на обществените библиотеки съгласно Стандарта за библиотечно-информационно обслужване и предлага мерки за постигане целите на библиотеките и разработва и предлага проекти на нормативни актове. Заседанията на Националния съвет по библиотечно дело се свикват не по-малко от два пъти годишно.

Председател на Съвета е заместник - министър на културата, членове са представители на: Обществени библиотеки, Национална библиотека, Съюз на народните читалища, Професионални сдружения, осъществяващи дейност в областта на библиотечното дело Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на културата представители, Министерство на финансите и Министерство на образованието, младежта и науката.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заметсник-представител:

 • Енчо Енчев, заместник-кмет на Община Русе
 • Яна Кършийска - директор на Регионална Библиотека „Пейо Яворов“, Община Бургас

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Съветът е експертно-консултативен орган към Министъра на културата. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Националния съвет осъществява функции по обсъждането на стратегията за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, препоръчва конкретни действия за прилагане на международни актове в областта на нематериалното културно наследство, по които Република България е страна, както и предлагането на мерки за усъвършенстване на системите за опазване на нематериалното културно наследство - Национална система "Живи човешки съкровища" и др. Съветът дава препоръки по въпроси, свързани с опазването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство, разглежда предложенията за вписване в регистъра на нематериалното културно наследство на Република България и предлага членовете на комисията по чл. 9, ал. 1 от наредбата по чл. 42, ал. 2 от Закона за културното наследство и т.н. Съветът провежда редовни заседания най-малко 4 пъти годишно. Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

Председател на съвета е заместник-министър на културата, отговарящ за нематериалното културно наследство, а членове са: представители на Институт за етнология и фолклористика, Етнографски музей, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, председател на НЧ „Отец Паисий-1893”, художествен ръководител на групата „Бистришките баби”, директор на Регионален исторически музей в град Русе , главен секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, преподавател в Историческия факултет, катедра „Етнология” в Софийски университет „Свети Климент Охридски” и изпълнителен директор на Регионален център за опазване  на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заметсник-представител:

 • Генчо Генчев, кмет на Община Свищов
 • Мирослав Янчев, кмет на Община Златоград

,

НАЦИОНАЛЕН АРХИВЕН СЪВЕТ

Съветът е междуведомствен консултативен орган към председателя на Държавна агенция "Архиви" за координация при осъществяване на държавната политика за развитие и усъвършенстване на архивното дело и на мерките за опазване на Националния архивен фонд. Съветът организира и осъществява дейността си в съответствие със основните си функции, определени в чл.30 и 31 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ).

НАС осъществява функции по обсъждането и даването на становища по проектите на стратегии, програми и нормативни актове, свързани с опазването на Националния архивен фонд и с развитието и усъвършенстването на архивното дело в страната, и прави предложения пред Министерския съвет за тяхното приемане, координирането на взаимодействието между учрежденските архиви и държавните архиви, както и между Държавна агенция "Архиви" и държавните архиви извън нейната структура, съдействието за попълването и системното водене на Регистъра на Националния архивен фонд, съгласуването на изискванията за комплектуването, воденето на отчет и съхраняването на архивните документи в архив и за тяхната консервация и реставрация и предоставяне за използването им, както и предлагането на мерки за опазване на особено ценните и уникалните документи от Националния архивен фонд и на документалното наследство в риск чрез осигуряване на съвременна материално-техническа база и съответно финансиране. Съветът провежда редовни заседания поне веднъж годишно. 

Националният архивен съвет се състои от 11 членове. Председател на Съвета е председателят на Държавна агенция "Архиви", а членове са: представители на МВР, МФ, МО, МВнР, МОН, МК, МТС, БАН, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Държавна агенция "Архиви".

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник представител:

 • Кремена Събева, секретар на община Карнобат 
 • Христалина Халачева, секретар на община Търговище

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ

Работна група за обсъждане на законодателни промени в Закона за народните читалища
 • Нели Църова, директор дирекция "Култура, туризъм и международни дейности", община Велико Търново
 • Сребра Касева, началник кабинет на кмета на община Казанлък
 • Димитринка Дренска, началник отдел "Образование, култура и младежки дейности", община Ловеч
 • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ
Работна група за изготвяне на изменения и допълнения към Закона за обществените библиотеки.
 • Димитър Димитров, секретар на община Угърчин; 
 • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“ на НСОРБ
Работна група с цел обсъждане на изготвени промени и преработване на законопроекта на Закона за културното наследство
 • урб. Мила Гиздова, старши експерт “Териториално развитие” на НСОРБ
Контактна точка за ефективнна координация по въпросите, свързани с реализирането на инициативата на ЕК "Новия европейски Баухаус"
 • Мила Гиздова, старши експерт "Териториално развитие", НСОРБ
 • Яна Дочева, началник отдел "Международно сътрудничество", НСОРБ

Инициативен комитет за отбелязване на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, съгласно Решение на Министерски съвет № 774 / 12 октомври 2022 г.

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Кремена Цветкова, началник отдел „ПР“, НСОРБ
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“, НСОРБ