×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени формати свързани с електронното управление

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати свързани с електронното управление

29.03.2022
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати свързани с електронното управление

МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ 

Междуведомственият съвет е консултативен орган към председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. 

Съветът осъществява функции по подпомагане на председателя на ДАЕУ при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, предлагането на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" проекти на решения, свързани с изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), регламентите и решенията на Европейската комисия, спецификации и други актове, публикувани от Комитета по чл. 22 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ, L 108/1 от 25 април 2007 г.), както и правенето на предложения за възлагане на експертни групи и комисии по чл. 3, ал. 2 за изготвянето на указания, писма и други документи, подпомагащи дейността на Междуведомствения съвет и държавните структури при изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация, и приема подготвените материали.  Съветът съгласува темите на проекти и техническите задания, свързани с дейностите по изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация и събира информация за изпълнението на проектите и постигане на целите, свързани с националната инфраструктура за пространствена информация. Междуведомственият съвет заседава най-малко веднъж на шест месеца.

Председател на Междуведомствения съвет е председателят на ДАЕУ, а членове са: заместник-министри на МО, МЕ, МВР, МТС и заместник-председател на НСИ.  

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

,

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 

СЕУ е орган на Министерския съвет за цялостна координация на изпълнението на политиката за електронното управление, доколкото Законът за електронното управление не предвижда друго. Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година.

Председател на съвета е министърът на електронното управление, а членове са: заместник министър-председателите по еврофондовете и министър на финансите; по ефективното управление; по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията; по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството; по климатични политики и министър на околната среда и водите;министърите на образованието, науката, вътрешните работи, отбраната, здравеопазването, транспорта и съобщенията; иновациите и растежа; културата; труда и социалната политика; земеделието; туризма;външните работи; енергетиката; младежта и спорта; правосъдието; главният секретар на Министерския съвет; изпълнителните директори на Института по публична администрация и Националното сдружение на общините в Република България. Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя или променя със заповед на председателя на съвета.

Участието на членовете в дейността на съвета е лично. При обективна невъзможност да участват в заседанията членовете на съвета по ал. 4 се представляват от резервните членове.

В състава на Съвета НСОРБ определя титуляр и заместник-титуляр:

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Теорода Дачева, заместник изпълнителен директор на НСОРБ

,

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ

КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЕУ 

Съветът се създава към председателя на ДАЕУ със заповед. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Съветът осъществява функции по изразяване на становища по разглежданите въпроси, отразени в протоколно решение, осъществяване на взаимодействие със задължените да осъществяват електронен обмен на документи субекти в обхвата на Закона за електронното управление, както и Правенето на предложения до председателя на ДАЕУ за промени в стратегически и нормативни документи, свързани с е-управление. 

Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар (членове по право) и членове. Председателят на Съвета е заместник-председател на ДАЕУ, определен със заповедта по чл. 3, ал. 2, който ръководи и координира дейността на Съвета. При отсъствие на председателя, функциите му се поемат от заместник-председателя на Съвета, секретаря или от друго упълномощено от него лице. Членове на Съвета са представители на: ДАЕУ, на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции, на организациите, осъществяващи   обществени услуги, както и външни, независими експерти по преценка на председателя на ДАЕУ, определени със заповедта по чл. З, ал. 2. При отсъствие на член на Съвета, функциите му се поемат от негов заместник, определен от съответното ведомство.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ.

,

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЕУ 

Съветът подпомага председателя на ДАЕУ при развитието на архитектурата на електронното управление и прилагането и последващото проследяване за спазването на архитектурите по области на политики. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Съветът осъществява функции по координиране дейности и инициативи, свързани с развитието на архитектурата на електронното управление.

Съветът се състои от председател, заместник - председател и членове, които са: заместник-председател на ДАЕУ, директор на дирекция „Електронна идентификация“, директор на дирекция „Единен системен интегратор“, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, директор на дирекция „Единен системен оператор“, началник на отдел към НАП, началник на отдел към главна дирекция ГРАО, МРРБ, дирекция на дирекция към Министерство на вътрешните работи – присъства дистанционно, главен директор на главна дирекция към Агенция „Митници“, директор на дирекция към НОИ – присъства дистанционно, директор на дирекция към АМС.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Павлина Христова, началник отдел „Информационни и комуникационни технологии“, община Габрово

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Експертна работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни
 •  Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор, PE/28/2019/REV/1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1024).
 • Нели Стайкова, старши експерт "Общинска администрация", НСОРБ 
 • Пламен Петров, юрисконсулт, НСОРБ 
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт "Електронно управление", НСОРБ                                        
 • Павлина  Алексиева, началник отдел "ПНООП", община Каварна
Междуведомствена работна група за изготвяне на изменения на Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за запознаване с новите възможности на ССЕВ и СЕОС 
 • Марин Николов, системен администратор, НСОРБ
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ
 • Боян Дачев,  началник отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“ община Пловдив
 • Мирослав  Беляшки,  началник отдел „Канцелария на кмета и протокол“, община Пловдив,