×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на транспорта и съобщенията

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на транспорта и съобщенията

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на транспорта и съобщенията

 

РАБОТНИ ГРУПИ 

Междуведомствена експертна работна група за изготвяне на проект на методика по чл.3, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
 • Теменужка Лазарова, главен експерт, отдел Общинска собственост, община Тетевен        
 • Венцислав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ        
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на наредба съгл. чл.63, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура
 • арх. Васил Тинчев, главен архитект на община Благоевград
 • Венцислав Кожухаров, страши експерт „Електронно управление“, НСОРБ
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група, която да разработи предвидената в ЗЕСМФИ тарифа за достъп до информацията в Единна информационна точка (ЕИТ) за съществуващата физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи
 • Венцислав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ        
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група  за изготвяне на проект за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с таксиметровия превоз на пътници
 • Светла Арабаджиева, ид началник отдел "Транспортна дейност", Столична община        
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ        
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ
Работна група, която да изготви проект на Наредба на Министерския съвет съгласно чл. 5, ал. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) с която да се уредят условията и реда за предоставянето на достъп до информацията по чл. 4, ал. 2 от закона, както и форматите на данните
 • Павлина Христова, началник отдел „Информационни и комуникационни технологии“, община Габрово
 • Павел Христов, началник отдел информационно-техническо обслужване, община Велико Търново
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление” в НСОРБ
МРГ със задача изготвяне на Проект на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС 163/29.06.2015
 • Надя Каратова, заместник-кмет, община Кюстендил        
 • Мария Йозова, заместник-кмет, община Габрово       
 • Марио Алексов, главен инспектор "Организатор на транспорта", община Перник       
 • Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ
Междуведомствена работна група със задача изготвяне на Проект за изменение и допълнение на Наредба по чл.24в, ал.1 от Закона за автомобилните превози
 • Красимира Димитрова, началник отдел "Транспортно обслужване", Дирекция "Транспорт", Столична община        
 • Пламен Петров, юрисконсулт, НСОРБ
Работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 58, т.3 от Закона за хората с увреждания
 • Вяра Петрова, директор дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, Столична община        
 • Бистра Недкова, ръководител отдел „Анализ на дейността по паркиране и обслужване на клиенти“, “Център за градска мобилност“, София
 • Кремена Минева, началник отдел „Транспорт“, община Русе
 • Пламен Петров, юрисконсулт, НСОРБ
Подготовка на Национален стандарт за билетни системи: Работна група за избор и обхват на включващи стандарти и протоколи
 • Марин Николов, системен администратовр на НСОРБ
Подготовка на Национален стандарт за билетни системи: Работна група за юридически аспекти,  обхват и подчиненост в рамките на нормативната наредба на Република България
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредба по чл. 36б, ал. 9 от Закона за пътищата
 • инж. Ангел Велчев, ръководител на Център за управление на трафика, общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта община Пловдив
Междуведомствена работна група за създаване на Национална транспортна схема
 • Димчо Йоргов, главен експерт „ККТ“ при общинско предприятие „ОКТ“, община Пловдив
 • Петя Енева, началник отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, община Варна
 • Даниела Гурева, старши инспектор "Обществен транспорт и комуникации" в отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, община Варна
 • Кремена Минева - началник отдел „Транспорт“, община Русе
 • Лилия Донева - главен инспектор в отдел „Транспорт“, община Русе
 • Радослав Георгиев - инспектор в отдел „Транспорт“, община Русе
 • Вeнета Йорданова, старши експерт “Транспорт, контрол и разрешителни режими“, община Видин
 • Веселина Попова, главен експерт „ИК ПМС“, община Благоевград
 • Пламен Петров, юрист, НСОРБ
Екипа за координация и отчетност по Реформа 4: „Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт“ от компонент „Транспортна свързаност“ на ПВУ
 • Мария Йозова, заместник-кмет на община Габрово
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ