Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

04.04.2022
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

СЪВЕТ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

Съветът  е експертно консултативно звено за решаване на проблеми в областта на регионалната политика към министъра на регионалното развитие и благоустройство. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. СРП осъществява механизъм за по-ефективно сътрудничество, структуриран диалог и комуникация с регионалните и местните власти и други заинтересовани страни за анализиране, проучване, планиране, прилагане на политика, наблюдение и оценка на регионалното развитие. Създава мерки и средства за провеждане на целенасочена политика за развитие на изоставащите райони в страната. Заседанията на Съвета се свикват по инициатива на председателя. Те са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Членовете участват лично или чрез изрично упълномощен от тях представител с право на глас.

Председател на Съвета по право е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство. Членове на СРП са: председателите на Регионалния съвет на развитие на Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Югоизточен и Южен Централен регион; представители на МРРБ; заместник-ректор на УАСГ; заместник-председател на Националния статистически институт; 

В състава на СРП, Сдружението определя общо 14 представители, от които 12 от регионална квота (по двама представители от всеки от 6-те района на ниво 2) и двама представители от квотата на НСОРБ, както следва:

Северозападен район

 • Венцислав Куткудейски, кмет на община Медковец
 • Валя Берчева, кмет на община Мизия
 • Георг Спартански, кмет на община Плевен 
 • Цветан Ценков, кмет на община Видин

Североизточен  

 • Атанас Стоилов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Аксаково
 • Валентин Димитров, член на УС на НСОРБ, кмет на община Генерал Тошево
 • Любомир Христов, кмет на община Шумен
 • Емине Якубова, председател на ОбС Търговище

Северен централен район

 • Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец
 • Севгин Назъм Шукри, кмет на община Лозница
 • Юлиян Найденов, кмет на община Силистра
 • Иван Иванов, кмет на община Севлиево

Югозападен район

 • Методи Чимев, кмет на община Дупница
 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин
 • Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина
 • Радослав Ревански, член на УС на НСОРБ, кмет на община Белица

Югоизточен район

 • Валентин Ревански, кмет на община Ямбол
 • Николай Грозев, кмет на община Нова Загора
 • Георги Георгиев, кмет на община Тунджа
 • Христо Христов, кмет на община Болярово

Южен централен район

 • Николай Мелемов, кмет на община Смолян
 • Георги Мараджиев, член на УС на НСОРБ, кмет на община Стамболийски
 • Йордан Младенов, кмет на община Пещера
 • Изет Шабан, кмет на община Ардино

От квотата на НСОРБ:  

 • Донка Михайлова, заместник –председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян
 • Димитър Бръчков, член на УС на НСОРБ, кмет на община Петрич
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Веселка Иванова, началник отдел„ Програми и проекти на общините“, НСОРБ

,

СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

Съветът е постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилника за работа и дейността на Съвета. СДДУ осъществява функции по подпомагане на Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията на основата на единна стратегия за децентрализация на държавното управление. Обсъжда проекти на планови и програмни документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, които са свързани с децентрализацията, както и осигурява координация и взаимодействие между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, други държавни органи и организации и органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на мерки и дейности в областта на децентрализацията. Извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на държавната политика в областта на децентрализацията. Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 6 месеца. При обективна невъзможност на член на съвета да участва в заседание, той се представлява от изрично упълномощен заместник, който се определя от съответния ръководен орган

Председател на съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председатели са заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и представител на органите на местното самоуправление и местната администрация, който се определя от Управителния съвет на НСОРБ.

Членове на съвета са по един заместник-министър на МФ,МВР, МОН, МТСП, МЗ, МК, ММС, по един областен управител, който представлява районите и областите, които са включени в териториалния обхват на район "Северна и Югоизточна България" и на район "Югозападна и Южна централна България", както и представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, които са равни на общия брой на представителите на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт.

Представители на НСОРБ в състава на Съвета са:

 • Даниел Панов, заместник - председател на СДДУ, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново
 • Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян
 • Иво Димов, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Димитровград
 • Хасан Азис, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Кърджали
 • Златко Живков, член на УС на НСОРБ, кмет на община Монтана
 • Владимир Георгиева, член на УС на НСОРБ, кмет на община Самоков
 • Георги Димитров, член на УС на НСОРБ, кмет на община Карнобат
 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин Венцислав Спирдонов, председател на Общински съвет Велико Търново 
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

.

СЪВЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

Съветът е съвещателен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. СГКК осъществява функции по обсъждане на основните проблеми и предложения с цел подготовка, формиране и реализация на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Координира изпълнението на геодезическите, картографски и кадастрални дейности, свързани с реализацията на национални инвестиционни проекти, както и големи инфраструктурни обекти, в отговорностите на различните ведомства. Съветът изяснява необходимостта от възлагане на научноизследователските, научно приложните и експерименталните работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение.

Съветът по геодезия, картография и кадастър се свиква от председателя на редовни заседания- два пъти в годината, или на извънредни заседания по искане най-малко на една трета от членовете му. Членовете на Съвета участват лично в заседанията му и изразяват позициите на ведомствата и организациите, които представляват, а при невъзможност да участват, писмено упълномощават свой представител, който има правата на титуляр.

Съставът на СГКК се състои от председател, който е заместник-министър на регионалното развитие, и благоустройството и членове. Поименният му състав се определя със заповед на министъра.

Членове на съвета са: заместник-министрите на МИ, МЕ, МТ, МП, МФ, МЗм, МО, МВР, МТС, МОСВ или техни представители, определени от съответните министри, началникът на Военно-географската служба, заместник-изпълнителен директор на ИАГ, както и изпълнителният директор на АГКК, заместник-председател на ДА „Национална сигурност”, представител на НСОРБ и председателят на КИГ.

В състава на Съвета, Сдружението е определило един представител:

 •  инж. Юри Бодуров, началник отдел „Регулация и кадастър“, община Самоков

,

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА НА ПАРТНЬОРИТЕ

ЗА ДОБРО ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Национална платформа е форма на партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и Националното сдружение на общините в Република България, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България. Организацията и дейността й се уреждат чрез Правилник. 

Платформата осъществява функции по обсъждане и приемане на Национален план за действие за иновации и добро управление на местно ниво в изпълнение на стратегията в съответствие със законовите правомощия, компетенциите и функционалната характеристика на участващите като партньори органи, организации и структури. Също така обсъжда и приема становища по проекти на стратегически документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с развитие на иновациите и доброто демократично управление на местно ниво, както и обсъжда и предлага инициативи и схеми за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване изпълнението на плана и осигурява координация и взаимодействие между партньорите при изпълнение на мерки и дейности в областта на иновациите и доброто управление на местно ниво. Извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на плана ниво на общините, постигнали стандарта за качество на управлението в съответствие с принципите за добро демократично управление.

Председател на Националната платформа е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председатели са заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и представителя на органите на местното самоуправление и местната администрация, който се определя от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Членове на Националната платформа са представители на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание, представител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, представител на Администрацията на президента на Република България; представител на Администрацията на Министерския съвет; представител на омбудсмана на Република България; по един представител на МВнР, МВР, МФ, МП, МТСП, МОН, МК, ММС ДАЕУ; областният управител на областта, която включва най-голям брой общини в географския обхват на Северна България; Областният управител на областта, която включва най-голям брой общини в географския обхват на Южна България; представител на Българската национална делегация в КМРВ на СЕ, който се определя от УС на НСОРБ; един представител на национално представителните организации на работниците и служителите; един представител на национално представителните организации на работодателите; по един представител на академичните среди от БАН и от СУ „Св. Климент Охридски”; по един представител на средствата за масово осведомяване от БНТ, БНР; по един представител на организациите и структурите на гражданското общество от Форум „Гражданско участие“ и от Фондация за реформа в местното самоуправление.

В състава на Платформата НСОРБ определя следните представители:

Даниел Панов - заместник-председател на Националната платформа, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново 

Представители на Българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

 • Дилян Млъзев, ръководител на делегацията и кмет на община Елена
 • Елена Балтаджиева, заместник-ръководител на делегацията, кмет на община Каварна

От квотата на НСОРБ: 

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ на НСОРБ 
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ
 • Марияна Николова, ръководител „Секретариат“ на НСОРБ

,

СПЕЦИАЛНИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО 

Специализираната комисия е форма за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Комисията осъществява функции по контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Също така приема вътрешни правила за организацията на работа и дейността си. В допълнение към това извършва обсъждане на конкретни въпроси, имащи отношение към дейността на присъждане на Европейския етикет, като могат да бъдат привличани външни експерти. Заседания се провеждат при обсъждане на конкретни въпроси, имащи отношение към дейността на Специализираната комисия, като могат да бъдат привличани външни експерти.

Членовете на Специализираната комисия са представители на МРРБ, Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” - Секретариат на Националната платформа, МОН, БНТ, Форум „Гражданско участие“.

В състава на Специализираната комисия представители на НСОРБ са:

 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“, НСОРБ
 • Марияна Николова, ръководител на екип„Секретариат“, НСОРБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ

Постоянно действаща междуведомствена работна група за преглед и актуализация на наредбите, свързани с чл.3, ал.3, чл. 14, ал.1 и ал.2 и чл. 24а от Закона за движението по пътищата 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар, НСОРБ 
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за трайно уреждане на обществените отношения в сферата на траурно-обредните дейности
 • Даниела Йорданова, главен юрисконсулт, Общинско предприятие „Гробищни паркове“, Столична община 
 • Елеонора Тотева, директор Общинско предприятие „Комунални услуги“, община Троян 
 • Весела Стойкова, директор Общинско предприятие „Обреди“, община Севлиево 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ 
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Национална работна група за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ 
 • Стояна Чавдарова, главен архитект, община Кюстендил 
Междуведомствена работна група за актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2020-2025 г.
 •  Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община  Враца 
 • Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ, кмет на община Самоков 
 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин 
 • Радослав Ревански, член на УС на НСОРБ, кмет на община Белица 
 • Петър Паунов, член на КС на НСОРБ, кмет на община Кюстендил 
 • Гергана Кръстева, председател на ОбС Димитровград 
 • Илиян Маринов, председател на ОбС Стражица 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ 
 • Даниела Ушатова, ръководител екип в НСОРБ
заместник-представители: 
 • Дарин Димитров, кмет на община Търговище 
 • Красимир Джонев, кмет на община Летница 
 • Елена Балтаджиева, кмет на община Каварна Дончо Барбалов, заместник – кмет на Столична община 
 • Мария Костадинова, заместник – кмет на община Свиленград 
 • Десислава Терзиева, кмет на кметство Марково, община Родопи
 • Росица Димитрова, директор на дирекция, община велико Търново
 • Нели Стайкова, старши експерт в НСОРБ
Междуведомствена работна група за изработване на Пътна карта и Техническо задание за изграждане на Единна електронна система за устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство
 •  арх. Стояна Чавдарова, главен архитект на община Кюстендил 
 • инж. Николай Хитров, директор дирекция „Устройство на територията”, община Троян 
 • урб. Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група, която да изготви анализ и предложения за подобряване на оперативната съвместимост при регистриране и поддържане на информация за административно-териториалните и териториалните единици в страната
 • Нели Стайкова, старши експерт в НСОРБ 
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“, НСОРБ 
 • урб. Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за наблюдение и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в страната
 • Мария Йозова, заместник – кмет на община Габрово 
 • Валентин Петров, секретар на община Радомир 
 • Мариан Маринов, директор дирекция “Бюджет и финанси”, община Велико Търново 
 • Даниела Ушатова, ръководител екип ”Местни политики и финанси”, НСОРБ 
 • Венцеслав Кожухаров, старши експерт "Електронно управление", НСОРБ 
 • Мила Гиздова, старши експерт ”Териториално развитие”, НСОРБ
Междуведомствена работна група за изготвяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел разширяване обхвата на одитите за пътна безопасност
 • Димитър Петров, директор дирекция „Управление и анализ на трафика“, Столична община 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на Закон за водоснабдяването и канализацията
 •  инж. Бистра Чолакова, заместник-кмет на община Троян 
 • Георги Тренчев, председател на Общински съвет Петрич 
 • Благой Дончев, заместник – кмет по „Строителство, общинска собственост и обществен ред”, община Сандански 
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт в НСОРБ
Работната група по Декларацията на ОИСР за политиките за изграждане на по-добро бъдеще за регионите, градовете и селските райони
 • Стефан Радев, кмет на община Сливен
 • Дилян Млъзев, кмет на община Елена
 • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ
 • Симеон Петков, ст. експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ
Национална работна група за цифрова реформа на строителния сектор
 • урб. Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ
 • арх. Стояна Чавдарова, главен архитект на община Кюстендил
 • инж. Чанка Иванова Коралска, заместник-кмет Строителство, инвестиции и регионално развитие, община Бургас