Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

25.06.2024
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

Съветът е постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилника за работа и дейността на Съвета. СДДУ осъществява функции по подпомагане на Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията на основата на единна стратегия за децентрализация на държавното управление. Обсъжда проекти на планови и програмни документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, които са свързани с децентрализацията, както и осигурява координация и взаимодействие между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, други държавни органи и организации и органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на мерки и дейности в областта на децентрализацията. Извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на държавната политика в областта на децентрализацията. Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 6 месеца. При обективна невъзможност на член на съвета да участва в заседание, той се представлява от изрично упълномощен заместник, който се определя от съответния ръководен орган

Председател на съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председатели са заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и представител на органите на местното самоуправление и местната администрация, който се определя от Управителния съвет на НСОРБ.

Членове на съвета са по един заместник-министър на МФ,МВР, МОН, МТСП, МЗ, МК, ММС, по един областен управител, който представлява районите и областите, които са включени в териториалния обхват на район "Северна и Югоизточна България" и на район "Югозападна и Южна централна България", както и представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, които са равни на общия брой на представителите на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт.

Представители на НСОРБ в състава на Съвета са:

 • Даниел Панов, заместник - председател на СДДУ, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново
 • Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян
 • Иво Димов, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Димитровград
 • Златко Живков, член на УС на НСОРБ, кмет на община Монтана
 • Георги Димитров, член на УС на НСОРБ, кмет на община Карнобат
 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин
 • Венцислав Спирдонов, председател на Общински съвет Велико Търново 
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

СЪВЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

Съветът е съвещателен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. СГКК осъществява функции по обсъждане на основните проблеми и предложения с цел подготовка, формиране и реализация на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Координира изпълнението на геодезическите, картографски и кадастрални дейности, свързани с реализацията на национални инвестиционни проекти, както и големи инфраструктурни обекти, в отговорностите на различните ведомства. Съветът изяснява необходимостта от възлагане на научноизследователските, научно приложните и експерименталните работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение.

Съветът по геодезия, картография и кадастър се свиква от председателя на редовни заседания- два пъти в годината, или на извънредни заседания по искане най-малко на една трета от членовете му. Членовете на Съвета участват лично в заседанията му и изразяват позициите на ведомствата и организациите, които представляват, а при невъзможност да участват, писмено упълномощават свой представител, който има правата на титуляр.

Съставът на СГКК се състои от председател, който е заместник-министър на регионалното развитие, и благоустройството и членове. Поименният му състав се определя със заповед на министъра.

Членове на съвета са: заместник-министрите на МИ, МЕ, МТ, МП, МФ, МЗм, МО, МВР, МТС, МОСВ или техни представители, определени от съответните министри, началникът на Военно-географската служба, заместник-изпълнителен директор на ИАГ, както и изпълнителният директор на АГКК, заместник-председател на ДА „Национална сигурност”, представител на НСОРБ и председателят на КИГ.

В състава на Съвета, Сдружението е определило един представител:

 •  инж. Юри Бодуров, началник отдел „Регулация и кадастър“, община Самоков

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА НА ПАРТНЬОРИТЕ

ЗА ДОБРО ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Национална платформа е форма на партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и Националното сдружение на общините в Република България, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България. Организацията и дейността й се уреждат чрез Правилник. 

Платформата осъществява функции по обсъждане и приемане на Национален план за действие за иновации и добро управление на местно ниво в изпълнение на стратегията в съответствие със законовите правомощия, компетенциите и функционалната характеристика на участващите като партньори органи, организации и структури. Също така обсъжда и приема становища по проекти на стратегически документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с развитие на иновациите и доброто демократично управление на местно ниво, както и обсъжда и предлага инициативи и схеми за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване изпълнението на плана и осигурява координация и взаимодействие между партньорите при изпълнение на мерки и дейности в областта на иновациите и доброто управление на местно ниво. Извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на плана ниво на общините, постигнали стандарта за качество на управлението в съответствие с принципите за добро демократично управление.

Председател на Националната платформа е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председатели са заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и представителя на органите на местното самоуправление и местната администрация, който се определя от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Членове на Националната платформа са представители на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание, представител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, представител на Администрацията на президента на Република България; представител на Администрацията на Министерския съвет; представител на омбудсмана на Република България; по един представител на МВнР, МВР, МФ, МП, МТСП, МОН, МК, ММС ДАЕУ; областният управител на областта, която включва най-голям брой общини в географския обхват на Северна България; Областният управител на областта, която включва най-голям брой общини в географския обхват на Южна България; представител на Българската национална делегация в КМРВ на СЕ, който се определя от УС на НСОРБ; един представител на национално представителните организации на работниците и служителите; един представител на национално представителните организации на работодателите; по един представител на академичните среди от БАН и от СУ „Св. Климент Охридски”; по един представител на средствата за масово осведомяване от БНТ, БНР; по един представител на организациите и структурите на гражданското общество от Форум „Гражданско участие“ и от Фондация за реформа в местното самоуправление.

В състава на Платформата НСОРБ определя следните представители:

Даниел Панов - заместник-председател на Националната платформа, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново 

Представители на Българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

 • Дилян Млъзев, ръководител на делегацията и кмет на община Елена
 • Елена Балтаджиева, заместник-ръководител на делегацията, кмет на община Каварна

От квотата на НСОРБ: 

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ на НСОРБ 
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ
 • Марияна Николова, ръководител „Секретариат“ на НСОРБ

СПЕЦИАЛНИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО 

Специализираната комисия е форма за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Комисията осъществява функции по контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Също така приема вътрешни правила за организацията на работа и дейността си. В допълнение към това извършва обсъждане на конкретни въпроси, имащи отношение към дейността на присъждане на Европейския етикет, като могат да бъдат привличани външни експерти. Заседания се провеждат при обсъждане на конкретни въпроси, имащи отношение към дейността на Специализираната комисия, като могат да бъдат привличани външни експерти.

Членовете на Специализираната комисия са представители на МРРБ, Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” - Секретариат на Националната платформа, МОН, БНТ, Форум „Гражданско участие“.

В състава на Специализираната комисия представители на НСОРБ са:

 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“, НСОРБ
 • Марияна Николова, ръководител на екип„Секретариат“, НСОРБ

 

                                                                   РАБОТНИ ГРУПИ               

Междуведомствена работна група със задача да изготви концепция за създаване и правила за функционирането на фонд във връзка с общинските проекти

 • Марияна Николова, ръководител екип „Секретариат“, НСОРБ
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, НСОРБ

Междуведомствена комисия за координация и наблюдение на дейността по категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България

 • Радослав Ревански, заместник-председател на  УС на НСОРБ, кмет на община Белица
 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин
 • Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие” в НСОРБ
 •  Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси” в НСОРБ
 • Марияна Николова, ръководител екип „Секретариат“ в НСОРБ

Междуведомствена работна група със задача да изготви концепция за създаване и правила за функционирането на фонд във връзка с общинските проекти

 • Марияна Николова, ръководител екип „Секретариат“ на НСОРБ
 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“ в НСОРБ

Междуведомствена работна група, която да предложи нормативни промени, свързани с проблема с документите за самоличност на граждани без валиден постоянен адрес

 • Розалия Стефанова, секретар на община Велико Търново
 • Снежана Пенчева-Георгиева, Началник отдел "Гражданска регистрация", община Велико Търново
 • Нели Стайкова, ст.експерт „Общинска администрация“, НСОРБ

Междуведомствена работна група, която да изготви проект на наредба за специфичните правила и норми за устройването и ползването на обектите и площите по чл. 10, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 8 от ЗУЧК и условията и реда за поставянето на преместваеми обекти на територията на морските плажове

 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“ в НСОРБ

Работна група за стартиране на Втори национален доброволен преглед за изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България

Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене

 • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“ в НСОРБ
 • Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ в НСОРБ

Междуведомствена работна група, която да предложи механизъм за извършване на административно обслужване и за издаване на удостоверения за наследници, родствени връзки и семейно положение на гражданите на другите държави – членки на Европейския съюз

 • Светлана Христова – Стойкова, началник отдел „АИОГРАОД“, р-н Оборище "
 • Нели Стайкова, ст.експерт „Общинска администрация“, НСОРБ

Междуведомствена работна група, със задача преглед, анализ на съществуващи разпоредби, на предложения за изменение на нормативни изисквания и разработване на проект на наредба за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ

Работна група, която да разгледа и обсъди добри практики и подходящи технически изисквани за достъпност на морските плажове с цел привеждане на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 в съответствие с разпоредбите на ЗИД на ЗУЧК

 • арх. Тихомир Райчев, гл. архитект на община Бургас
 • урб. Мила Гиздова - Старши експерт „Териториално развитие“ в НСОРБ