Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в областта на туризма

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в областта на туризма

04.04.2022
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в областта на туризма

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА 

Съветът е консултативен орган към министъра на туризма. Организационно-технически му дейността се подпомага от секретариат. Организацията и дейността на съвета се уреждат чрез Правилник.  НСТ осъществява функции по подпомагането на министъра на туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма, подпомагането на координацията на националната политика в областта на туризма, както и обсъждането на концепции концепции и програми за устойчиво развитие на туризма в страната, изразявайки становища по тях. Също така и прави предложения до министъра на икономиката за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма, разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма, обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях. Съветът обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи, разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги и разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма и изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация. Националният съвет по туризъм е постоянно действащ орган, който провежда най-малко две редовни заседания в годината.

Председател на НСТ е министърът на туризма или оправомощен от него заместник-министър, или друго длъжностно лице. Членове му са: представители на туристически сдружения, на националните курорти, на сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, на национално представените сдружения на потребителите в Република България, на национално представителните работодателски организации в страната, както и на Националното сдружение на общините в Република България.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник-представител: 

  • Николай Ангелов, кмет на община Балчик 
  • Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе

 ,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Работна група за подготовка на Наредба за Националните курорти
  • Панталей Мемцов, председател на ОбС Чепеларе 
  • Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“ на НСОРБ
Работна група за обсъждане на проект на Правилник за създаване, маркиране и поддържане на пешеходните маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България
  • Ива Иванова, експерт „Връзки с обществеността“ в НСОРБ