Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в Комитетите за наблюдение по Оперативите програми за периода 2014-2020

Представители на НСОРБ в Комитетите за наблюдение по Оперативите програми за периода 2014-2020

04.04.2022
Представители на НСОРБ в Комитетите за наблюдение по Оперативите програми за периода 2014-2020

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НСОРБ В КОМИТЕТИТЕ ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОД 2014-2020

Стратегията „Европа 2020“ е основен стратегически документ, на чиято база се планират на национално ниво средствата за периода 2014 – 2020.

Чрез Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) европейските цели се превръщат в национални. Тя е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. и показва връзката между приоритетите на ЕС и националните.

НПР БГ2020 е основа за разработването на Споразумението за партньорство (СП) за периода 2014 – 2020 г. То е основният стратегически документ за управление на средствата от ЕСИФ в рамките на отделни програми.

Оперативните програми са одобрени от ЕК многогодишни стратегически документи, определящи стратегията за развитие на държавата-членка. Те са разделени на приоритетни оси и инвестиционни приоритети.

През програмен период 2014 – 2020 България има 9 оперативни програми, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство-https://www.eufunds.bg/bg. Страната ни участва и в 12 програми за териториално сътрудничество.

Комитетите за наблюдение (КН) са колективни органи за наблюдение на СП и на програмите. Определят критериите за избор на проекти, съгласуват индикативните годишни работни програми, разглеждат изпълнението и следят за напредъка в постигането на целите и приоритетите на съответната програма, одобряват предложения за изменения на съответната програма, вкл. за преразпределение на средства по приоритетните й оси. НСОРБ има свои представители във всички КН;

Съставът на Комитетите се определя с нормативен акт на Министерския съвет при спазване изискванията на чл. 5 и 48 от Регламент (ЕС) 1303/2013 и на Делегиран регламент (ЕС) 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ, L 74/1 от 14 март 2014 г.).

, 

Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България 2014-2020

 • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново
 • Донка Михайлова, заместник – председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян
 • Таня Христова, кмет община Габрово
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

Подкомитет "Интеграция на ромите" към Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство     

 • Петър Петров, заместник-кмет на община Бяла Слатина
 • Душо Гавазов, кмет на община Мъглиж
 • Венелин Велчев, експерт „Неинвестиционни проекти на общините“, НСОРБ

,

Комитет за наблюдение по Оперативна програма „Добро управление“

 • Дилян Млъзев, кмет на община Елена
 • Йордан Йорданов, кмет на община Добрич
 • Никола Белишки, член на УС на НСОРБ, кмет на община Панагюрище
 • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на НСОРБ

,

Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

 • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново
 • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца
 • Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ, кмет на община Самоков
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

,

Комитет за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 

 • Красимир Джонев, кмет на община Летница
 • Илиян Янчев, кмет на община Малко Търново
 • Арбен Мименов, кмет на община Сатовча
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ

,

Комитет за наблюдение на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 

 • Георги Димитров, член на УС на НСОРБ, кмет на община Карнобат
 • Емануил Манолов, кмет на община Павликени
 • Петър Паунов, член на КС на НСОРБ, кмет на община Кюстендил
 • Веселка Иванова, началник отдел „Програми и проекти на общините“, НСОРБ

Подкомитети към Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

В областта на социалното включване

 • Доника Балабанова, началник отдел, община Трявна
 • Даниела Ушатова - ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ

В областта на пазара на труда

 • Петър Петров, заместник - кмет, община Бяла Слатина,
 • Мила Соколова - гл. експерт, община Благоевград
 • Мария Илчева, oбщински съветник – ОбС Велико Търново
 • Нели Стайкова – старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ

В областта на интеграцията на ромите

 • Душо Гавазов – кмет на община Мъглиж
 • Боян Аврамов - заместник - кмет, община Вълчедръм
 • Симеон Петков – старши експерт „Земи, гори, селски и планински райони“, НСОРБ

,

Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 

 • Емил Кабаиванов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Карлово
 • Любомир Христов, кмет на община Шумен
 • Стефан Радев, кмет на община Сливен
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ

,

Комитет за наблюдение на Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 

 • Християн Петков, общински съветник в Столичния общински съвет
 • Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица
 • Деян Дойнов, кмет на община Сопот
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ

,

Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ 

 • Донка Михайлова, заместник – председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян
 • Хасан Азис, заместник – председател на УС на НСОРБ, кмет на община Кърджали
 • Галина Стоянова, член на КС на НСОРБ, кмет на община Казанлък
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ