Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Постоянни комисии

Начало | Дейност | Постоянни комисии

Постоянните комисии подпомагат дейността на Сдружението.

Съгласно чл. 21 от Устава на НСОРБ, Постоянните комисии са тематични групи от изборни лица и общински експерти, които:

 1. подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и ги представят пред Управителния съвет;
 2. осигуряват обмен на положителния опит между членовете;
 3. съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите;
 4. подготвят искания за организиране на консултантска, експертна и други помощи;
 5. насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на конкретни въпроси от взаимен интерес;
 6. осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт в рамките на мандата, определен от Управителния съвет;
 7. изпълняват и други задачи, възложени от Общото събрание и Управителния съвет.

Съгласно взето решение от Управителния съвет на НСОРБ от 14 март 2024 г., за периода 2023 – 2027 г. към Сдружението функционират 14 комисии, структурирани съобразно актуалните изисквания и дейност на общините:

 1. Комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление
 2. Комисия по бюджет и финанси
 3. Комисия „Дигитална и иновативна администрация“
 4. Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 5. Комисия по демографски и социални политики
 6. Комисия по образование
 7. Комисия по култура
 8. Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм
 9. Комисия по здравеопазване
 10. Комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на местно ниво
 11. Комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство
 12. Комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти
 13. Комисия по обществен ред и защита от бедствия
 14. Комисия по публични комуникации

Комисиите на Сдружението осъществяват своята дейност чрез присъствени и дистанционни заседания на включените в тях членове. Присъствени заседания се провеждат най-малко 2 пъти годишно.

За членове на комисиите всяка община самостоятелно, на принципа на самоопределянето и в зависимост от своя интерес, номинира свои представители спрямо съответните сфери на дейност. Възможно е участието на един представител на община в повече от една комисия.

Председателите на постоянните комисии се избират от състава на комисиите и могат да участват в заседанията на УС на НСОРБ с право на съвещателен глас.

Постоянни комисии на НСОРБ и сфери на дейност за Мандат 2023 – 2027 г.

Наименование на комисията Сфери на дейност
Мандат 2023-2027  
1. Комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление
 • Развитие на правната уредба на местното самоуправление в България, вкл. междуобщинското сътрудничество и споделени услуги;
 • Развитие на местен капацитет за постигане на въглероден неутралитет (устойчива градска мобилност; енергийна ефективност на сградния фонд; енергийна автономност на общините вкл. чрез собствено производство на енергия и др.);
 • Дигитална трансформация на общините (е-администрация; smart – city; е-демокрация на местно ниво);
 • Общинска икономика (привличане на инвестиции; общински фирми и предприятия; местно икономическо развитие чрез активиране на собствения потенциал);
 • Иновации и технологично развитие.
2. Комисия по бюджет и финанси
 • Общински бюджети;
 • Местна данъчна политика;
 • Приходи и доходи от управление на общинската собственост;
 • Субсидиране на обществения транспорт;
 • Реформи в местните финанси;
 • Дигитализация на местните финанси и данъчна политика;
 • Финансов контрол и одит;
 • Икономическо планиране, бюджетиране и развитие.
3. Комисия „Дигитална и иновативна администрация“
 • Административно обслужване и електронно управление –комплексно административно обслужване и вътрешни електронни услуги;
 • Развитие на човешките ресурси и използване на изкуствения интелект - внедряване на системи с изкуствен интелект чрез създаване на експертен и управленски капацитет;
 • Осигуряване на прозрачност в работата на общинската администрация чрез прилагане на политика за управление на конфликта на интереси;
 • Политики за обновяване на софтуерното и хардуерното обезпечаване на общините;
 • Киберсигурност – представяне на добри практики и технологични решения за защитата на критичните системи и мрежи от цифрови атаки;
 • Подкрепа на общините за дигитализация на общинските архиви;
 • Представяне на добри практики за реализиране на зелени политики в общинските администрации;
 • Реализиране на споделени услуги и звена в общините при изпълнение на дейности, свързани с осигуряването на експерти със специфични изисквания за заемането на длъжността.
4. Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • Политики за развитие на селските, планински и гранични райони;
 • Модерно управление на общинския земеделски и горски фонд;
 • Общински ангажименти за управление и развитие на агрохранителната верига;
 • Ветеринарно – медицинска дейности;
 • Бездомни кучета.
5. Комисия по демографски и социални политики
 • Демографска политика;
 • Жилищна политика;
 • Социални услуги, предоставяни от общините;
 • Активен живот на възрастните хора;
 • Политики за социално включване на уязвими групи и борба с бедността;
 • Равенство, борба с дискриминацията.
6. Комисия по образование
 • Предучилищно и училищно образование;
 • Общинска училищна мрежа;
 • Ранно детско развитие;
 • Професионално образование;
 • Връзка между образованието и бизнеса;
 • Приобщаващо образование (деца със СОП);
 • Инвестиции в съвременна училищна среда;
 • Безопасност, охрана, достъпна среда;
 • Взаимодействие със социалната сфера (обхват на децата, деца в риск);
 • Извънучилищни дейности (центрове за подкрепа за личностно развитие);
 • Детски политики.
7. Комисия по култура
 • Необходими/подготвяни промени в действащото законодателство в областта на културата;
 • Стратегически документи, касаещи дейностите в сферата на културата;
 • Национални и европейски програми, финансиращи дейности в сферата на културата;
 • Стандарти за финансиране и промени в модела за финансиране на общинските културни институти;
 • Правила и механизми за работа с държавните културни институти;
 • Взаимодействие с творчески организации и неправителствени структури;
 • Взаимодействие с читалищата и проблеми в управлението. Модели за разпределяне на субсидиите и отчетност.
8. Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм Младежки дейности:
 • Местни младежки политики;
 • Младежка инфраструктура, в т.ч. младежки пространства, младежки центрове и други – възможности за финансиране;
 • Младежки консултативни съвети;
 • Работа с младежки НПО;
 • Младежки общински съвети.
 • Спортни дейности в общините

Туризъм:
 • Актуални промени в нормативната база – дискусии;
 • Актуални казуси в процесите по категоризации и регистрации на МН и ЗХР;
 • Работа с Единна система за туристическа информация (ЕСТИ);
 • Дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма в общината и Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО);
 • Разработване и изпълнение на Годишни общински програми за туризъм;
 • Членство и ползи от Организациите за управление на туристически район (ОУТР);
 • Функциониране на Туристически информационни центрове (ТИЦ);
 • Дигитализация на процеси в сектора;
 • Създаване на ефективни рекламни стратегии за дестинациите; Възможности за участие във форуми и събития с туристическа насоченост;
 • Поддръжка, развитие и социализация на туристически обекти общинска собственост;
 • Управление на минерални извори и осигуряване на инфраструктура за предоставяне и съхранение на минерални води.
9. Комисия по здравеопазване
 • Училищно здравеопазване – промоция и превенция на здравето на децата и учениците в здравните кабинети;
 • Детски ясли – осигуряване на подходяща и подкрепяща среда за полагане на добра основа на ранното детско развитие; 
 • Общински лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ (МБАЛ, СБАЛ, КОЦ, ЦПЗ, ДКЦ, МЦ);
 • Подкрепа за реализиране на дигитални и зелени политики в общинското здравеопазване;
 • Общински политики за превенция на рискови за здравето фактори;
 • Интегрирани здравно-социални услуги. 
10. Комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на местно ниво
 • Управление на водите;
 • Управление на отпадъците;
 • Чистота на атмосферния въздух;
 • Биоразнообразие;
 • Благоустрояване и комунални дейности;
 • Кръгова икономика.
11. Комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство
 • Дигитализация на инвестиционния процес;
 • Усъвършенстване на законодателството в сферата на устройство на територията;
 • Устройствени планове;
 • Разрешаване на строителство;
 • Контрол по строителството;
 • Инвестиционни проекти на общините;
 • Опазване на недвижимото културно наследство;
 • Специфични правила и норми по специализираното законодателство (ЗУЧК, ЗОЗЗ, ЗООС, ЗБР и др.).
12. Комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти
 • Подготовка и управление на общински проекти по програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление;
 • Подготовка и управление на общински проекти по  национални инвестиционни програми (НДЕФ, ПУДООС, КР и др.)
 • Подготовка и управление на общински проекти по европейски и международни програми и механизми, осигуряващи достъп на общините до инвестиционен ресурс;
 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони;
 • Национален план за възстановяване и устойчивост.
13. Комисия по обществен ред и защита от бедствия
 • Обществен ред;
 • Безопасност на движението;
 • Превенция и защита от бедствия;
 • Домашно насилие.
14. Комисия по публични комуникации
 • Публичен образ;
 • Дигитални комуникации;
 • Привличане на гражданите;
 • Кризисни комуникации;
 • Публично поведение;
 • Взаимоотношения с медиите;
 • Актуални теми от дневния ред на общините.