Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Постоянни комисии

Начало | Дейност | Постоянни комисии

Постоянните комисии подпомагат дейността на Сдружението.

Съгласно чл. 21 от Устава на НСОРБ, Постоянните комисии са тематични групи от изборни лица и общински експерти, които:

 1. подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и ги представят пред Управителния съвет;
 2. осигуряват обмен на положителния опит между членовете;
 3. съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите;
 4. подготвят искания за организиране на консултантска, експертна и други помощи;
 5. насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на конкретни въпроси от взаимен интерес;
 6. осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт в рамките на мандата, определен от Управителния съвет;
 7. изпълняват и други задачи, възложени от Общото събрание и Управителния съвет.

Съгласно взето решение от Управителния съвет на НСОРБ от 14 март 2024 г., за периода 2023 – 2027 г. към Сдружението функционират 14 комисии, структурирани съобразно актуалните изисквания и дейност на общините:

 1. Комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление
 2. Комисия по бюджет и финанси
 3. Комисия „Дигитална и иновативна администрация“
 4. Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 5. Комисия по демографски и социални политики
 6. Комисия по образование
 7. Комисия по култура
 8. Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм
 9. Комисия по здравеопазване
 10. Комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на местно ниво
 11. Комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство
 12. Комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти
 13. Комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита от бедствия
 14. Комисия по публични комуникации

Комисиите на Сдружението осъществяват своята дейност чрез присъствени и дистанционни заседания на включените в тях членове. Присъствени заседания се провеждат най-малко 2 пъти годишно.

За членове на комисиите всяка община самостоятелно, на принципа на самоопределянето и в зависимост от своя интерес, номинира свои представители спрямо съответните сфери на дейност. Възможно е участието на един представител на община в повече от една комисия.

Председателите на постоянните комисии се избират от състава на комисиите и могат да участват в заседанията на УС на НСОРБ с право на съвещателен глас.

Постоянните комисии на НСОРБ с актуална информация и сферите на дейност за Мандат 2023 – 2027 г. можете да видите по-долу, в съответните раздели.