Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Представен бе първият технически доклад по проекта на СЕ за фискална децентрализация в България

На 5 юни се състоя втората среща на Консултативния съвет на проекта проект „22BG07 - DEVELOPING FISCAL DECENTRALISATION AND IMPROVING LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BULGARIA” - Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България. В заседанието взеха участие представители на НСОРБ, което е ангажирано с основна част от проектните дейности, на МРРБ, което осъществява координацията по проекта, международни консултанти, Фондация за реформи в местното самоуправление и Мария Касадо – представител на Главна дирекция „Реформи“ в ЕК.

Целта на проекта е по линия на програмата за техническа помощ да бъде подпомогнат процесът на децентрализация у нас. Дейностите обхващат разработване на пакет от инструменти, които да бъдат на разположение на институциите, визия за оптимизиране на връзките между централния бюджет и общините, разширяване на възможностите на местно ниво за генериране на повече приходи и развитие на свързаните с това човешки ресурси и капацитет. Проектът се финансира от Съвета на Европа и ЕК.

В рамките на заседанието бе представен напредъкът в изпълнението на дейностите. Вече е изготвен технически доклад, фокусиран върху необходимостта за по-голяма автономност на общините в България и финансовите репери на евентуален преход в тази посока. Автор на разглеждания доклад е Габор Петери - експерт към Съвета на Европа. Докладът съдържа анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка на местните власти в България и има за цел да служи като основа при подготовката за предстоящите работни сесии с екип международни експерти. В подготовката на документа са отчетени всички разработки, свързани с финансовата децентрализация, изготвяни от различни институции и организации през годините. Г-н Петери открои ролята на екипа на НСОРБ за предоставянето на изходни данни, анализи и проучвания по темата. Свои бележки по изследваните въпроси са предоставили МРРБ и Министерството на финансите. Докладът представлява база за разгръщане на последващите анализи, свързани с различните аспекти на децентрализацията, които ще бъдат проучени в рамките на проекта: освен финансовата страна, административна реформа, данъчните показатели и политическата среда.

Консултантският екип определи като амбициозен модела за финансова децентрализация, изготвен от НСОРБ, и фокусира вниманието върху отделни аспекти на процеса, които трябва да бъдат анализирани и консултирани с отговорните институции, при предприемане на реални действия за въвеждане на евентуални реформи. Един от аспектите е административна реформа, а другият важен ракурс към бъдещата промяна, според експерта на СЕ, е въвеждането на механизми за повишаване на отчетността и промени в секторното законодателство.

„Зная че става въпрос за дълъг процес, предложението на НСОРБ е много амбициозно, трябва да помислим за базата, на която ще се развие реформата и тя да върви постепенно напред, доколкото политическата среда й позволява“, подчерта Габор Петери.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание на добрата комуникация с екипа на НСОРБ и даде висока оценка на документа. „Оценяваме, че в този обективен технически доклад много коректно и точно е отразена законодателната среда в България и настоящата ситуация на финансовото състояние на общините“, изтъкна тя.

Здравко Сечков – изпълнителен директор на Фондация за реформи в местното самоуправление, запозна присъстващите с проведените първоначални проучвания, свързани с изготвянето на анализ на нуждите от обучение на местните власти.

Обсъден бе работният план на проекта и бе одобрено удължаване на срока за изпълнение до 30 юни 2024 г.