×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | Проект LADDER Local Associations as Drivers for Development and Education Raising

Проект LADDER Local Associations as Drivers for Development and Education Raising

Финансиране: Европейска комисия, Програма „Неправителствени организации и местни общности в развитие“ 2014-2020, EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI
Общ бюджет: 3 млн. ЕВРО
Бюджет НСОРБ: 88 000 ЕВРО
Начало на проекта: януари 2015
Край на проекта: декември 2017

Проектът LADDER се развива в контекста на Европейската година на развитието - 2015

Основна и специфични цели:
-    укрепване на капацитета на местните власти като двигатели на развитието;
-    подобрено сътрудничество между местните власти и гражданското общество на всички нива (европейско, национално, местно);
-    подобрена информационна среда за гражданите на ЕС по общите проблеми на развитието и гражданското участие;
-    прилагането на нови методи и средства за информация на гражданите по проблемите на развитието в европейски и световен мащаб;
 
Партньори:
•    Водещ партньор – Асоциацията на местните агенции за развитие ALDA (Аssociation of Local development Agencies)
•    Общо 23 партньори от европейските държави и Северна Африка (Франция, Белгия, България, Хърватска, Дания, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Полша, Сърбия, Словакия, Словения, Холандия, Тунис) – неправителствени организации и асоциации на местните власти;
•    20 асоциирани партньори от Армения, Албания, Южна Африка, Мароко, Израел, Украйна, Босна и Херцеговина, Беларус, Молдова, Португалия;
•    от България освен НСОРБ участва също Асоциацията на българските черноморски общини;
Основни дейности – дейността по проекта е разделена на 9 Работни пакета (Working packages)
•    WP 1 - управление, мониторинг и отчетност на проекта;
•    WP 2 – теоретично-академични разработки за взаимодействието между местни власти и гражданско общество и методи на информиране на широката общественост;
•    WP 3 – обучения на национално, национално и местно ниво по въпросите на развитието;
•    WP4 – създаването на тематични работни групи на европейско и национално ниво по 6 теми – младеж, устойчиво развитие, миграция, публично-частно партньорство, гражданско участие, европейска година на развитието; разработка на експертни доклади по темата;
•    WP 5 – създаването на регионални работни групи – Средиземноморие, Югоизточна Европа и Източно партньорство;
•    WP 6 – взаимна обмяна на опит между отделните партньори чрез командироване на експерти за 1 седмица;
•    WP 7 – ре-грантова схема за мини проекти – всеки партньор ще разпределя средства на място между конкретни бенефициенти;
•    WP 8 – информация и публичност на проекта;
•    WP 9 – креативна компонента – създаването на литературни произведения и театрални постановки по темата развитие;

Дейностите на НСОРБ по проекта до момента:
•    Участие на представител на НСОРБ в дейностите по управление на проекта, както и в официалната учредителна конференция;
•    Проведена процедура за избор на участници в обученията на европейско ниво – селектирани 6-има участници за обученията в Ирландия през юли 2015 и Гърция през ноември 2015;
Какво предстои по проекта:
•    Планирано провеждане на 1 обучение на национално ниво до края на 2015 г.;
•    Планирано 2-ро обучение на национално ниво в началото на 2016 г., както и на 4 броя обучения на местно ниво през пролетта на 2016;

Връзки и контакти:

Връзки и контакти:
Сайт на проекта
Сайт на водещия партньор ALDA
Сайта на Европейската година на развитието