Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Дейност 4 Осигуряване ефективното функциониране на Общинския ресурсно-координационен център (ОРКЦ).

   

Очаквани резултата:

Осигурено ефективно функциониране на Общинския ресурсно – координационен център.

Постигнати резултати:

Дейността се изпълнява текущо, като екипът на  ОРКЦ изготвят материали, становища и предложения във връзка с дейността на НСОРБ в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ; становища по нормативната рамка в сферата на управлението на средствата от ЕСИФ; становища по проекти на Насоки/Указания за кандидатстване, Индикативни годишни работни програми, критерии и методологии за подбор на проекти и други документи, свързани с процедури по ЕСИФ; публикации и информационни материали до общините с актуална информация от управляващите, сертифициращите, одитните и координиращите органи по ЕСИФ; материали за резултатите от текущото наблюдение и анализа на изпълнение на общинските проекти, съфинансирани от ЕСИФ; помощни материали за обезпечаване дейността на мрежата от общински експерти по проекти и програми по ЕСИФ; проучвания и разпространение сред общините на добри практики, позиции и материали на сродни организации и партньорски институции по подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ.

При изпълнение на дейността не са възникнали предпоставки за неспазване хоризонталните принципи за партньорство, равнопоставеност и устойчиво развитие.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.