Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Дейност 3 Изготвяне на наръчници по специфични теми, свързани с подготовката и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ

       

Очаквани резултата:

Изготвени и отпечатани 10 наръчника (в общ тираж 10 000 броя); осигурени и брандирани общо 10 000 броя USB-памет, на които е записано съдържанието на всеки от наръчниците, разпространение до общините и до други заинтересовани лица.

Постигнати резултати:

Доставени 1000 комплекти от по 10 наръчника и 10 USB-та, на които е записано съдържанието на всеки от наръчниците, разпространение до общините и до други заинтересовани лица.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.