Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Дейност 1 Осигуряване на специфична подкрепа за общините при подготовката и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ.

       

 

Очаквани резултата:

Предоставени до 42 000 часа консултации и/или експертна подкрепа на общините за изготвяне на документации и извършване на консултации, свързани с възлагане и изпълнение на обществени поръчки по ЗОП, експертна подкрепа за провеждане на процедури по ЗОП, консултации по съблюдаване на приложимия режим на държавните помощи и изпълнението на проекти подкрепени от финансови инструменти.

Предоставени до 70 000 часа консултации и експертна подкрепа за общините за подготовка на стратегически документи за програмен период 2021 – 2027.

Постигнати резултати:

Предоставени са консултантски услуги в рамките на 32 140 часа, от които:

  • 18 994 часа (110 бр.) консултации по Закона за обществените поръчки,
  • 1 561 часа (18 бр.) консултации по правилата за държавните помощи, 
  • 11 585 часа (84 бр.) консултации по подготовка и изпълнение на проекти.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.