Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                                                    

 

НСОРБ изпълнява Проект „Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България“, финансиран от Програма "Околна среда" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Договор № BG16FFPR002-2.001-0001-C01.

Проектът е насочен към повишаване капацитета на общините за подобряване на моделите за управление на отпадъците, за изпълнение на възложените им с приложимото законодателство отговорности и за постигане на целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. (НПУО 2021-2028 г.).

Целите на проекта са:

 • Методическа подкрепа за създаване необходимите условия за преминаване към определяне размера на таксата за битови отпадъци (ТБО) съгласно основите, посочени в чл. 67, ал. 8 в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, публикуван в ДВ, бр. № 88 от 3 ноември 2017 г.);
 • Методическа подкрепа за разработване на нормативни актове на общинските съвети по управление на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци;
 • Експертна подкрепа за определяне на финансовите източници за дейностите по управление на отпадъци;
 • Създаване на специализиран софтуер за начисляване на такса битови отпадъци.
 • Подкрепа за провеждане на информационни кампании за гражданите и бизнеса.

В проекта са включени следните основни дейности:

 • Анализ на състоянието

Изследване на текущото състояние по управление на отпадъците на ниво община с цел да се идентифицират съществуващите дефицити и необходимост от предприемане на корективни действия.

 • Разработване на 8 примерни модели за управление на отпадъците в зависимост от типа на населеното място и вида застрояване, според избраните типови зони:
 • Градски зони с високо строителство;
 • Градски зони с ниско застрояване и еднофамилни къщи;
 • Градски зони със смесено застрояване;
 • Централна градска част в големите градове;
 • Малки населени места с фамилни къщи;
 • Вилни зони;
 • Курортни селища;
 • Индустриални зони/паркове, ползващи общинска система за управление на отпадъците.

                              

 • Разработване на специализиран софтуер за планиране и контрол на дейностите с отпадъци и начисляване на такса битови отпадъци

Предвижда се да бъде разработен софтуерен модел за планиране на услуги за управление на отпадъците, който предоставя прогнози за генерирането и състава на отпадъците, позволява моделиране на различни технически алтернативи за предоставяне на услуги и изчислява пълните разходи на системите за управление на отпадъците. Софтуерът ще позволява изчисляване на такса битови отпадъци за избраната система за управление на отпадъци по категории ползватели за всеки от изготвените типови модели.

 • Популяризиране на примерните модели и иницииране използването им от общините

Дейността цели разработените примерни модели и насоки да достигнат до възможно най-широк кръг представители на общините - кметове, общински съветници, експерти в общинските администрации и др.

 • Подкрепа за общините, желаещи да внедрят примерните модели

Дейността е насочена към подкрепа за всяка община, желаеща да приложи разработените модели или части от тях на територията си, като минималният брой подкрепени общини е 70.

 • Систематизиране на предложения за промени в общинската и национална нормативна уредба в сферата на дейностите по управление на отпадъците

Целта е да се обобщят всички направени в хода на изпълнение на проекта изводи и да се адресира преодоляването на констатираните дефицити към съответните промени в нормативната уредба.

Очаквани резултати

Очаква се изпълнението на проекта да подобри системите за управление на отпадъците на ниво община, да се усъвършенстват организационните структури за управление на дейностите в общините, да стартира плавно преминаване към определяне размера на такса „битови отпадъци“ с водеща основа „количество“ и прилагане на принципа „замърсителят плаща“, както и да се повиши обществената информираност на гражданите и бизнеса за управлението на отпадъците.

Период на изпълнение на Проекта:

Начална дата – 08.04.2024г.

Крайна дата – 08.06.2026г.

 

Финансиране:

Обща стойност на проекта -  4 995 972,80 лв.

Финансиране от ЕС - 4 149 529,16 лв.

Национално съфинансиране - 846 443,64 лв.