ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 11 / 17-03-2023г.

Дейността на НСОРБ

Мерки срещу териториални неравенства, демографски различия и запазването на младите хора - фокус на 154-та пленарна сесия на Европейския комитет на регионите

Мерки срещу териториални неравенства, демографски различия и запазването на младите хора - фокус на 154-та пленарна сесия на Европейския комитет на регионите

16.03.2023

В периода 15-16 март в Брюксел се проведе редовната пленарна сесия на Европейския комитет на регионите. Българската делегация бе представлявана от кметове на общините Габрово, Таня Христова, Монтана, Златко Живков, Правец, Румен Гунински, Гоце Делчев, Владимир Москов, Сливен, Стефан Радев, Ловеч, Корнелия Маринова, Раковски, Павел Гуджеров, Горна Оряховица, Добромир Добрев и съветникът в...

към новината →
ПК Земеделие с позитивно послание към УО и ДФЗ: Да мислим стъпки напред!

ПК Земеделие с позитивно послание към УО и ДФЗ: Да мислим стъпки напред!

16.03.2023

На своето заседание, на 15 март, Постоянната комисия на НСОРБ по земеделие и гори разгледа подхода за изпълнение на общинската инфраструктурна интервенция по Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Още с приветствието си към участниците, председателят на комисията д-р Красимир Джонев, кмет на община Летница, насочи срещата към желания работен формат и...

към новината →
За повече средства за култура и диференцирано разпределение настоява НСОРБ

За повече средства за култура и диференцирано разпределение настоява НСОРБ

14.03.2023

В съответствие с чл.71 от Закона за публичните финанси и във връзка със сроковете по бюджетна процедура 2024 (съгласно Решение № 70 / 27.01.2023 г.), НСОРБ изпрати до министъра на културата и министъра на финансите предложения за промени в стандартите за 2024 г. за група „Култура“ и за осигуряване на допълнителни целеви средства в централния бюджет за реализиране на националните политики в...

към новината →
Общините със сериозен принос за подобряване качеството на образователния процес

Общините със сериозен принос за подобряване качеството на образователния процес

15.03.2023

IX-та Национална среща на общинските експерти по образование се провежда в Бургас. В работата на форума вземат участие ръководители в сферата  на образованието от общините, представители на Министерството на образованието и науката, на Националния инспекторат по образование, Синдиката на българските учители и компании, които представят иновативни решения, приложими в управлението на...

към новината →
Проведени присъствени обучения от НСОРБ за м.март

Проведени присъствени обучения от НСОРБ за м.март

17.03.2023

В периода 6 – 17 март 2023 г. НСОРБ проведе седем присъствени обучения по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Актуално

Одобрени са над 10 млн. лева за строеж и ремонти на детски ясли, градини и училища

Одобрени са над 10 млн. лева за строеж и ремонти на детски ясли, градини и училища

15.03.2023

Допълнителни 10 658 443 лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. одобри Правителството. Със средствата ще бъдат разплатени дейности за изпълнение на 35 проекта. Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на...

към новината →

Приет е отчета на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2019 – 2022 г.

Приет е отчета на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2019 – 2022 г.

16.03.2023

Правителството прие отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024г.). В отчета, който е за периода 2019 – 2022 г., е представен напредъкът по изпълнението на мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ¹º) от основните източници на замърсяване - битовото отопление на твърди горива и транспортния сектор в по-големите...

към новината →

Стартира инициативата „Зелени градове, зелени коридори“

Стартира инициативата „Зелени градове, зелени коридори“

16.03.2023

Министерството на земеделието стартира инициативата „Зелени градове, зелени коридори“ в отговор на очакванията на гражданите за една по-зелена, по-залесена и следователно по-здравословна околна среда. За тази цел Министерството, чрез държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, и техните териториални поделения, ще предостави безвъзмездно подходящи фиданки от горско-дървесни видове, с...

към новината →
Изтичащи срокове и дежурство във връзка с предстоящите избори

Изтичащи срокове и дежурство във връзка с предстоящите избори

17.03.2023

В НСОРБ постъпи писмо от ЦИК (НС-06-63/16.03.2023 г.), във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април, с което напомнят на кметовете на общини, че на 18.03.2023 г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

Методика на КИИП за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Методика на КИИП за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

17.03.2023

Със свое писмо до НСОРБ, министерства, АПИ и АОП, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) обръщат внимание, че съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), КИИП следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове, представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото.

на фокус: Общините в новия програмен период

НСОРБ обсъди с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК основните предизвикателства пред общините в новия програмен период

НСОРБ обсъди с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК основните предизвикателства пред общините в новия програмен период

15.03.2023

На работна среща между представителите на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия (ЕК) ­- Жолт Соколай  и Ана Сорина Канеа, изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и членове на екипа на Сдружението в съставите на Регионалните съвети за развитие (РСР), се коментира готовността на общините за работа по подхода за интегрирани териториални инвестиции. За...

към новината →

Мисия на ОИСР насочи вниманието към необходимостта от съвместните усилия на всички заинтересовани страни в процеса на управление на евросредствата

Мисия на ОИСР насочи вниманието към необходимостта от съвместните усилия на всички заинтересовани страни в процеса на управление на евросредствата

16.03.2023

В рамките на мисията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в България се състоя работен форум, чиято цел бе да даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите становища и гледни точки, свързани с разработването на Национална пътна карта за развитие на административния капацитет за използване на Европейските фондове при споделено управление в България. Той...

към новината →

Фондът на фондовете и общините - партньори в интегрираните инвестиции

Фондът на фондовете и общините - партньори в интегрираните инвестиции

15.03.2023

Представителите на НСОРБ в Регионалните съвети за развитие се срещнаха с екипа на Фонд мениджъра на финансови инструменти в България, или както популярно се нарича държавното дружество „фонда на фондовете“. Особено внимание беше отделено на възможностите и предизвикателствата пред дейността на Фонда при структурирането на финансови инструменти за новия програмен период 2021-2027, предвид...

към новината →

Новини по програми и проекти

Комитетът за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ проведе първото си заседание

Комитетът за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ проведе първото си заседание

14.03.2023

Кметът на община Самоков и член на УС на НСОРБ взе участие в заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027. Членовете на Комитета разгледаха методологията и критериите за подбор на операции по процедури, насочени към Министерствата на иновациите и растежа  и  на електронното управление. Бяха дискутирани...

към новината →

Комитетът за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ проведе първото си заседание

Комитетът за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ проведе първото си заседание

15.03.2023

Заместник изпълнителният директор на НСОРБ Теодора Дачева взе участие в заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027. Заседанието беше официално открито от вицепремиера по евро фондовете Атанас Пеканов. Той открои 2023 г. като изключително важна за успешното приключване на всички оперативни програми и ключова за успешното стартиране на програмите от новия...

към новината →

Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

16.03.2023

Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) прие на своето заседание, проведено на 16 март 2023 г. в София, Вътрешни правила и Кодекс на поведение за работа на КН на ПРР 2021-2027 г. и съгласува Националната комуникационна стратегия за периода 2021-2027 г. Членовете на Комитета съгласуваха Индикативната годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 г....

към новината →

Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

17.03.2023

На 17-ти март се проведе заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027.  НСОРБ се представлява от  заместник-председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Троян, Донка Михайлова. На днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда”, беше приет окончателният вариант на индикативната годишна програма за 2023 г. В оставащата част...

към новината →

С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

17.03.2023

Комитетът за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г. проведе своето първо заседание. Комитетът прие правилата за своята работа, направи преглед на напредъка по досегашните мерки за подкрепа на рибарските общности, и най-важно – одобри индикативната годишна работна програма за 2023 г., в т.ч. параметрите на предстоящите приеми за подготовка...

към новината →

122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

17.03.2023

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на...

към новината →

47 проекта ще се финансират по Красива България

47 проекта ще се финансират по Красива България

16.03.2023

Министерството на труда и социалната политика анонсира, че по прием 2023 г. по Проект „Красива България“, одобрени за финансиране са 47 проекта: https://www.mlsp.government.bg/mtsp-shche-finansira-47-proekta-za-podobryavane-na-obshchestvenata-i-sotsialna-sreda-po-krasiva-blgariya От одобрените проекти, 46 са на общини , в т.ч. на район на Столична община . Те са за обновяване и...

към новината →

Стартира оценката на образователната инфраструктура по ПВУ

Стартира оценката на образователната инфраструктура по ПВУ

16.03.2023

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ информира, че е стартирала оценката на депозираните проектни предложения по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)- https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1132 В рамките на срока за...

към новината →

Удължава се срокът за кандидатстване за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

Удължава се срокът за кандидатстване за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

16.03.2023

До 17.00 часа на 19-ти април  се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)-...

към новината →

Медиите за нас

Георги Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карнобат: В общините имаме над 800 необезпечени задължения - държавата ни тупа като брашнен чувал

Георги Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карнобат: В общините имаме над 800 необезпечени задължения - държавата ни тупа като брашнен чувал

14.03.2023

"Децентрализацията е един много сложен процес. Общините не говорим само за финансовата, на първо място е административната. Нас ни тревожи нормативната база, подзаконови нормативни докумети, които ни товарят с ресурсно необезпечени задължения", каза кметът на Община Карнобат и член на УС на НСОРБ Георги Димитров в интервю за Actualno. com. Кметът заяви, че Националното сдружение на общините...

към новината →

Таня Христова, кмет на Община Габрово: Успяхме да намалим с над 70% потреблението на енергия за улично осветление в града

Таня Христова, кмет на Община Габрово: Успяхме да намалим с над 70% потреблението на енергия за улично осветление в града

14.03.2023

Енергийната ефективност стои високо в приоритетите на всяка българска община и вярвам, че с подкрепата на множеството проекти ще се насочим в правилната посока така, както го правят не малко държави в Европейския съюз. Ние все още сме в етапа, в който сякаш търсим своята идентичност, но стъпка по стъпка и с натрупване на опит ще откриваме възможностите, в които безвъзмездната помощ за...

към новината →

Пенчо Милков, кмет на Русе: Вече сме определили ясно какво и как искаме да изпълним

Пенчо Милков, кмет на Русе: Вече сме определили ясно какво и как искаме да изпълним

15.03.2023

През целия ми мандат с екипа ми бяхме принудени да се справяме с непредвидени ситуации. Световна пандемия, война, безкомпромисна инфлация и политическа нестабилност, която хората понякога не осъзнават, но носи трудности за всяка община. Общинският бюджет, който предвиждаме за тази година, е от 215 млн. лв., но няма как да го приемем без парламент и гласуване на държавния. Това е прецедент...

към новината →

Иван Портних, кмет на Община Варна: Над 300 незаконни сергии и бараки са превзели "Златни пясъци"

Иван Портних, кмет на Община Варна: Над 300 незаконни сергии и бараки са превзели "Златни пясъци"

16.03.2023

Над 300 незаконни обекта в курорта "Златни пясъци" са установили при проверки инспектори от Община Варна. Те са направени през 2020 и 2021 година. Павилионите и сергиите са поставяни без съгласуване с главния архитект на общината. Обектите за 308, от които 276 са на "Златни пясъци" АД, а другите са на частни терени. Голяма част от тях представляват множество по-малки. "Тук можем да говорим...

към новината →

Борис Николов, кмет на Община Белоградчик: За малките общини средствата от еврофондовете често са единствената възможност за инвестиции

Борис Николов, кмет на Община Белоградчик: За малките общини средствата от еврофондовете често са единствената възможност за инвестиции

17.03.2023

За малките общини, каквато е Белоградчик, средствата от еврофондовете често са единствената възможност за инвестиции. Това коментира в интервю за БТА кметът на града инж. Борис Николов. Според него възможностите, които еврофондовете дават, са несравнимо по-големи от средствата, предвидени за капиталови разходи в националния бюджет. Той коментира, че община Белоградчик участва във всички...

към новината →

Даниела Коева, заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт в Община Казанлък: С ремонта на площад "Киацо" центърът на Казанлък ще бъде изцяло обновен

Даниела Коева, заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт в Община Казанлък: С ремонта на площад "Киацо" центърът на Казанлък ще бъде изцяло обновен

17.03.2023

Започнаха ремонтните дейности на централния площад „Киацо“ в Казанлък, с които централната градска част ще бъде напълно обновена. Това каза в интервю за БТА Даниела Коева, заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт в Община Казанлък. Предвижда се това да стане преди началото на тазгодишния Празник на Розата, чието 120-о издание ще се състои в града през май и юни.  „Ремонтът...

към новината →

Тихомир Антонов, заместник-кмет на Монтана: Възползваме се ефективно от европейските програми

Тихомир Антонов, заместник-кмет на Монтана: Възползваме се ефективно от европейските програми

17.03.2023

Община  Монтана  се възползва ефективно от  програмите  на Европейския съюз и хората виждат резултатите. Това заяви заместник-кметът на Монтана  Тихомир Антонов  на конференция в Младежкия дом, организирана от Българската телеграфна агенция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“: "Към момента кандидатстваме за саниране на сградата, в която се намираме в момента, с приблизителна стойност 2...

към новината →

Росица Димитрова, директор на дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново:Предизвикателство за общините е да не изоставят нито един човек, който има необходимост от подкрепа с топла храна

Росица Димитрова, директор на дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново:Предизвикателство за общините е да не изоставят нито един човек, който има необходимост от подкрепа с топла храна

16.03.2023

"Да не утежняваме техния бюджет, който е оскъден. Това няма как да не рефлектира върху джоба на всички живущи в съответните общини. Това е традиционна социална услуга, тя съществува устойчиво във времето", коментира пред БНР Росица Димитрова, съпредседател на комисията за социална политика на НСОРБ, директор на дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново. За 2022...

към новината →

Георги Гайдаров, финансист на община Пазарджик: Приходите от Соларен парк могат да свалят данъците в Пазарджик

Георги Гайдаров, финансист на община Пазарджик: Приходите от Соларен парк могат да свалят данъците в Пазарджик

14.03.2023

От следващата година жителите на Пазарджик ще плащат 15% по-нисък данък сгради и 10 % по-малко за моторните превозни средства, ако Общинският съвет одобри промени в наредбата за местните данъци, предлагани от кмета на общината Тодор Попов. Местният парламент ще обсъжда темата на сесия на 11-ти април. Ако се приемат промените, Пазарджик ще стане първата община в България, която намалява...

към новината →

Предстоящо

Заседание на постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура

Заседание на постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура

13.03.2023

В съответствие с чл. 25, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НСОРБ от 11,00 часа на 30 март 2023 г. (четвъртък) в зала „Тържествена“ на Университета за национално и световно стопанство ще се проведе открито заседание на Постоянната комисия по Образование, младеж, спорт и култура. Ще бъдат представени данните от съвместно изследване на Обсерватория по икономика на...

към новината →
Семинар „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

Семинар „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

15.03.2023

Националното сдружение на общините в Република България организира съвместно с Конвента на кметовете семинар на тема „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“. Събитието се осъществява със съдействието на Механизма за политическа подкрепа на Европейската комисия, който има за цел да подпомогне местните и регионални власти да развият и приложат стратегии за...

към новината →
Дискусионен форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен регион за планиране

Дискусионен форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен регион за планиране

19.03.2023

На 23 и 24 март 2023 г. в гр. Сливен , хотел „Национал Палас SPA & Wellness“, НСОРБ-Актив организира Дискусионен форум на тема „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточния регион за планиране. Събитието е насочено към ръководителите на звена и експертите, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти ;...

към новината →
Форум „Смелост, солидарност, социална работа“

Форум „Смелост, солидарност, социална работа“

14.03.2023

По повод международния ден на социалната работа, на 21 март от 10.00 до 15.00 в зала 10 на НДК се  организира форум „Смелост, солидарност, социална работа“.  Поканени са политици, представителви на държавни институции, общини и граждански организации, които заедно да намерят отговорите на въпроси как всеки човек в уязвима ситуация може да намери помощ и как да бъдат...

към новината →
Включете се в обученията на НСОРБ за м.март

Включете се в обученията на НСОРБ за м.март

17.03.2023

Продължава провеждането на присъствени обучения по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новини от общините

Визиите за развитие на Враца и Монтана се обсъждаха на конференциите "Европа в България: Общо бъдеще"

Визиите за развитие на Враца и Монтана се обсъждаха на конференциите "Европа в България: Общо бъдеще"

15.03.2023

Местни конференции по проект "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия, се състоя във Враца (14 март) и Монтана (16 март). На тях представители на местната власт и експерти очертаха перспективите и стратегиите за развитие на областите като част от Северозападния район на планиране, политиката на сближаване за новия...

към новината →

Нуждата от финансиране на общински проекти за минерална инфраструктура беше тема на дискусия между общини и БСБСПА

Нуждата от финансиране на общински проекти за минерална инфраструктура беше тема на дискусия между общини и БСБСПА

17.03.2023

На дискусия, превдена между УС на Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) и кметове на СПА дестинациите на България, се постави проблема с острата необходимост от финансиране на общински проекти за реновиране на съществуващата амортизирана и изграждане на нова минерална инфраструктура. Общините подкрепят дългогодишната кауза на БСБСПА, поради непрестанните загуби на...

към новината →

Кметът на Пазарджик внася в Общинския съвет предложение за намаляване на местните данъци и стимули за младите

Кметът на Пазарджик внася в Общинския съвет предложение за намаляване на местните данъци и стимули за младите

13.03.2023

 „С иновации успяхме да осигурим допълнителни средства, които ще акумулираме от нашия соларен парк и тези средства ще отиват за култура, образование и спорт“ – обяснява в социалните медии кметът на Пазарджик Тодор Попов. Той обяснява: „Защо правим това? Защото хората го заслужават и защото сме намерили други приходоизточници, с които да обезпечим важните публични услуги. Това е първа стъпка от...

към новината →

Община Враца има нов главен архитект

Община Враца има нов главен архитект

14.03.2023

Митко Анатолиев е новият главен архитект на Община Враца. Завършва „Архитектура“ през 2016 година, като първоначално работи в местната администрация и подпомага дейността на главния архитект. През 2019 година основава проектантско бюро, което изпълнява обекти в сферата на устройственото планиране и инвестиционно проектиране. Анатолиев е най-младият архитект в областен град.

към новината →

Третокласници научиха какво работи кметът и как се управлява община Свиленград

Третокласници научиха какво работи кметът и как се управлява община Свиленград

17.03.2023

Какво работи кметът и как се управлява община научиха учениците от III а клас на Първо ОУ „Иван Вазов” в Свиленград. По инициатива на класния ръководител Веселина Чавдарова децата посетиха Общинската администрация  и се срещнаха с кмета арх. Анастас Карчев. Той отговори на многобройните им въпроси - как общината подпомага образованието, как се грижи за младите хора, какво е патриотизъм, какво...

към новината →

Кметът на Благоевград Илко Стоянов откри дамско рали „На високи токчета“, влезе в ролята и на навигатор

Кметът на Благоевград Илко Стоянов откри дамско рали „На високи токчета“, влезе в ролята и на навигатор

13.03.2023

Кметът на Благоевград Илко Стоянов откри тазгодишното дамско рали „На високи токчета“, организирано със съдействието на Община Благоевград и СК „Диамо“ в парк „Македония“. „За мен е чест и искам да поздравя всички участнички, да им благодаря, че са тук. Щастлив съм, че продължаваме традицията и вярвам, че дамите ще покажат не само добро и бързо шофиране, но и високо спортно майсторство,“,...

към новината →

500 дни до началото на Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж 2024 отбелязаха в София

500 дни до началото на Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж 2024 отбелязаха в София

14.03.2023

  Над 400 ученици от столични училища се включиха в бягането „Щафетна обиколка на света“ с дължина 500 м. Събитието се организира от Посолството на Франция в България и Френския институт, съвместно със Столична община, Фондация „София-Европейска столица на спорта“ и Българския олимпийски комитет. На него присъстваха кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, Весела Лечева -...

към новината →

Бургас ще е първа спирка от националното роудшоу „Пътят към твоя успех“

Бургас ще е първа спирка от националното роудшоу „Пътят към твоя успех“

14.03.2023

На 17 март Бургас ще е първа спирка от националното роудшоу „Пътят към твоя успех“ на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Това е независима организация, която обединява някои от най-големите български и международни компании в сферата на изнесените бизнес услуги и технологиите. Гостуването на AIBEST в Бургас ще започне с кръгла маса с представители на Общината, на...

към новината →

Общините Тополовград и гръцката Терми обсъдиха скорошно близко сътрудничество

Общините Тополовград и гръцката Терми обсъдиха скорошно близко сътрудничество

15.03.2023

На 13 март, кметът на Община Тополовград бе на посещение в Терми, Гърция по покана на своя колега  -  Теодорос Пападопулос. Целта на посещението е била да бъдат представени приоритетите на двете общини и да се обсъдят възможности за съвместни проекти по различните програми за териториално сътрудничество през настоящия програмен период – 2021- 2027. По време на срещата е станало ясно, че...

към новината →

Община Трявна се включва за трета поредна година в глобалната инициатива по случай националния празник на Ирландия

Община Трявна се включва за трета поредна година в глобалната инициатива по случай националния празник на Ирландия

15.03.2023

И тази година, символът на Трявна – Часовниковата кула ще грейне в зелен цвят по случай Деня на Свети Патрик, когато се чества и националния празник на Република Ирландия. Един от най-известните и разпознаваеми обекти на възрожденския град ще бъде озарен в зелена светлина на 16 и 17 март вечерта. Миналата 2022г. година Община Трявна за втори път се включи в глобалната инициатива на Р Ирландия,...

към новината →

Община Плевен и Посолството на Китай у нас ще си партнират в провеждането на културни събития

Община Плевен и Посолството на Китай у нас ще си партнират в провеждането на културни събития

17.03.2023

Кметът на Община Плевен Георг Спартански се срещна с представителите на Посолството на Китай у нас - Гуан Син – културен съветник, Чън Дзъя – временен началник на Търговския отдел, и Дай Ин – аташе по въпросите на културата. Дипломатите посетиха Плевен по повод награждаване на талантливите деца от школа „Колорит” с ръководител Майя Ананиева за участието им в конкурс  за рисунки в Китай....

към новината →

Международна рейтингова агенция препотвърди дългосрочната стабилна перспектива на Община Стара Загора

Международна рейтингова агенция препотвърди дългосрочната стабилна перспектива на Община Стара Загора

17.03.2023

Община Стара Загора налага рестриктивна политика на собствените си разходи и добро управление на финансовите ресурси, с които разполага от собствените си приходни източници. Това каза  главният финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева за БНР Стара Загора.  Думите й са по повод препотвърдената дългосрочната стабилна перспектива на общината от оценката на международната рейтингова...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

Включете се в надпревара за Еко отговорна община на България

Включете се в надпревара за Еко отговорна община на България

07.03.2023

Първите 10 Общини заявили участие получават БЕЗПЛАТЕН Шишеяд! Надпреварата Община #БезОтпадъци се организира като част от кампания “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!” , от сдружение BG Бъди активен. НСОРБ е комуникационен партньор в инициативата за 2023 година. Конкурсът стартира през месец март и ще продължи до края на септември 2023 г . Той има за цел да мотивира повече...

към новината →
Национално състезание по четене с разбиране ще се проведе през април

Национално състезание по четене с разбиране ще се проведе през април

15.03.2023

В месеца на детската книга и четенето ученици от цялата страна ще могат да вземат участие в третото издание на националното Априлско състезание по четене с разбиране на образователната платформа за стимулиране на детското четене “Книговище.бг”. Инициативата се организира с подкрепата на Столична община, и в партньорство с Асоциация “Българска книга”. Организаторите канят групи от детски...

към новината →

Международна дейност

Само силна Кохезионна политика може да осигури единно и по-справедливо бъдеще за ЕС

Само силна Кохезионна политика може да осигури единно и по-справедливо бъдеще за ЕС

17.03.2023

В рамките на 154-та сесия на Европейския комитет на регионите се проведе  форум Нов алианс за сближаване. С него бе поставено началото на процес за бъдещето на политиката по  сближаване, който обединява заинтересованите страни, регионални и местни представители, институции на ЕС и национални институции в търсене на по-ефективни модели за политики, ориентирани към резултатност. Членовете...

към новината →
Френски местни власти търсят партньори от България

Френски местни власти търсят партньори от България

17.03.2023

Властите на Голям Лион, Франция търсят български общини за партньори в мрежа по програма УРБАКТ. Мрежата ще бъде на тема интегрирано, системно и обединено планиране и управление на общественото здраве .  Кратко описание на мрежата е дадено в приложения по-долу PDF файл, а заинтересованите партньори следва да попълнят съвсем краткия въпросник (също по-долу) и/или да се обърнат към:...

към новината →

Зелената сделка

Община Свиленград изгради 30 KW фотоволтаична инсталация за нуждите на спортна зала – Свиленград

Община Свиленград изгради 30 KW фотоволтаична инсталация за нуждите на спортна зала – Свиленград

13.03.2023

Община Свиленград завърши доставката и монтажа на 30 kW фотоволтаична инсталация за нуждите на Спортна зала – Свиленград, както и 3 зарядни станции за 4 електромобила. Дейността е по проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени". Инсталацията ще покрива част от енергийните нужди на залата и е важна стъпка за енергийния преход и създаване на енергийно независими обществени сгради...

към новината →

Община Свищов с конкретни стъпки по въвеждане на екологични модели

Община Свищов с конкретни стъпки по въвеждане на екологични модели

13.03.2023

Във връзка с целите на Община Свищов да мотивира гражданите и учрежденията да бъдат пряко ангажирани с темата за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, днес кметът на Свищов Генчо Генчев проведе среща с директорите на социалните и образователни институции в крайдунавския град. На срещата присъстваха също управителят на „Центъра за управление на отпадъците“ Димчо Шопов, администраторът на...

към новината →

Община Момчилград активно съдейства в разработването на наредба за продажбата на храни, приготвени в домашни условия

Община Момчилград активно съдейства в разработването на наредба за продажбата на храни, приготвени в домашни условия

17.03.2023

Момчилград е сред 55 общини, избрани в допитване за изготвяне на проектонаредба за производство на домашни храни. Инициативата е на земеделското министерство, а целта е да се регламентират хранителни продукти, приготвени в домашни условия, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.  Оттам допълват, че според експертите няма официална статистика на този пазар, защото в момента той е...

към новината →

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

 

  • 21 март – Кюстендил

  • 22 март – Велико Търново

  • 25 март (Благовещение) – Марица (пролетен празник на общината)

  • 25 март (последната събота на март)  – Елхово

  • 26 март – Кирково