×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС на НСОРБ: Финансовата децентрализация е стимул за подобряване на бизнессредата

Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС на НСОРБ: Финансовата децентрализация е стимул за подобряване на бизнессредата

24.11.2022
Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС на НСОРБ: Финансовата децентрализация е стимул за подобряване на бизнессредата

Преотстъпването на 10% от Корпоративния данък може да бъде сериозен стимул за икономическото развитие на общините, подчерта кметът на Монтана и член на УС на НСОРБ Златко Живков по време на Регионален форум за обмен на добри практики за общините в Северозападен район, организиран от НСОРБ по проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.

Местните данъци и такси биха могли да бъдат едновременно както източник на приходи за общините, така и стимул за усъвършенстване работата на местните администрации и за икономически ръст. Ако общините имат възможност да разполагат с част от внасяния в държавната хазна корпоративен данък, зависимостта между развитието на бизнеса и финансовото състояние на общината става прав и обвързва двете страни на процеса в устойчиво и смислено взаимодействие. Създаването на благоприятна бизнессреда за всички компании на територията на общината е важен приоритет и може да създаде добри условия за благородна конкуренция между общините.

От друга страна, създаването и развитието на повече и успешни предприятия има директно отражение върху икономическия ръст на национално ниво. Това показва изследване на Съвместният изследователски център на ЕК, което бе представено в рамките на Годишната среща на местните власти, проведена в края на октомври.

Данните от изследването на Съвместния изследователски център на Европейската Комисия дават основание да бъде направен изводът, че местните данъци са тясно обвързани с икономическия растеж в национален план. Ако за изследвания период ръстът на БВП за страните, в които общините не получават част от данъците на населението е 2,34 пункта, то в страните, в които данъците са споделени между държавата и общините отбелязват ръст на БВП от 3,75 пункта.

Кметът на Монтана припомни, че делът, който получават общините в различни държави на ЕС от данъка върху доходите на физически лица, варира между 1 и 67%. Най-висок е процентът в Скандинавските държави /67%/, средният за Европа дял е между 15 и 20%.

Между 1-7% от корпоративния данък получават местните власти в 4 държави на ЕС – Дания, Финландия, Португалия, Полша. За сметка на това в повечето европейски държави е въведен местен корпоративен данък. В Унгария, Германия, Австрия приходите от местен корпоративен данък съставляват до 24% от приходите на общините.

Общините са естественият партньор на местния бизнес, по няколко причини: те имат възможности да поддържат пряк диалог с централната власт и да отстояват решения от интерес за бизнеса; общините иман задължението да прилагат практически различни национални политики, свързани с насърчаването на бизнессредата; общините управляват местната публична инфраструктура, което е важно за логистичните мрежи на предприятията и, не на последно място, общините могат да влияят върху процесите в образованието, което играе изключително важна роля за развитието на държавата и в частност за икономическото развитие. Бизнесът се нуждае от ефективни и бързо реагиращи, добре функциониращи общини и техните услуги. От своя страна, за да представят качествени публични услуги, общините се нуждаят от съответния ресурс, подчерта Златко Живков.

По макромаикономически показатели, община Монтана е първо място в Северозападния регион по показателя приходи от износ на нефинансовите предприятия, които възлизат на 857,6 млн. лв. По показателя дял на заетите, община Монтана е на трето място в района (с 35,2%), след общините Козлодуй (48,6%) и Плевен (38,6%). Това обуславя и петото място на общината по показателя – нива на средната брутна заплата за последните четири години в СЗР (Козлодуй има 2336 лв., а Монтана – 1124 лв.).

„Считам че за икономически активните общини, каквато е Монтана, преотстъпването на част от националните данъци ще ни даде нужния административен механизъм за финансиране на публични инвестиции и ще гарантира, че данъците на гражданите ще постъпват, там където те работят, правят бизнес и живеят. Ние пък ще имаме стимули да привличаме повече инвеститори на своя територия“ – изтъкна кметът на Монтана по време на Регионалната дискусия по въпросите на децентрализацията, проведена в Ловеч.