Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Еврозоната, отчисленията по ЗУО и дигитализирането на административните услуги - основни предизвикателства

Еврозоната, отчисленията по ЗУО и дигитализирането на административните услуги - основни предизвикателства

29.09.2023
Еврозоната, отчисленията по ЗУО и дигитализирането на административните услуги - основни предизвикателства

„От 2006 г. данъчните звена са част от общинските администрации. 2,8 пъти е увеличението в събраните данъци от тогава до днес. Това е показателно, че обособяването на местни приходни администрации е довело до по-отговорно и по-загрижено изпълнение на дейността“, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на първата дискусия в рамките на втория ден от Националния форум на общинските данъчни експерти.

Изпълнителният директор направи хронологичен обзор на основните промени в данъчното законодателство, които засягат работата на местните администрации. Тя заяви, през 2007 г. е законово уредено Общинските съвети да определят размера на местните данъци, като от тогава  генерална промяна в уредбата не е правена. През 2011 г. туристическата такса става данък, а през 2015г. е въведен електронният информационен обмен за данък МПС и ГТП . През 2017 г. влизат в сила промените по ТБО, но все още не са влезли в сила (повече информация: ТУК). Данъкът върху таксиметровите превози е въведен през 2018 г., а от 2019 г. насам е в сила промяната, касаеща информацията от нотариусите и службите по вписвания.

„В държавите членки на ЕС данъчните приходи са гарант за автономност. В България все още данъчните приходи са по-малко от неданъчните и таксите. НСОРБ си е поставило за цел да обърне тази тенденция“, добави Силвия Георгиева. Тя заяви, че липсата на стабилна Методология и конкретно звено в държавната администрация, към което да се адресират казуси по ЗМДТ, е дефицит и затруднява решението на общинските проблеми.

„Имаме напредък в разговорите с правителството по предоставените от Сдружението текстове. Предложението ни е данъците да бъдат преотстъпвани с трансфери, а не събирани от данъчните служби“, коментира Силвия Георгиева темата за етапа на финансовата децентрализация и добави, че се очакват по-прецизни данни от министерство на финансите (МФ), свързани с регистрациите в НАП на юридически лица по място на дейност, а не управление.

Представени бяха предстоящите задачи за мандат 2023-2027 – ставките на местните данъци и моделите за ТБО, актуализиране на базата данни, както и анализи за повишаване на събираемостта.

Пепа Петкова, гл. експерт в Дирекция „Данъчна политика“ в МФ, запозна присъстващите данъчни експерти с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ). Тя обърна внимание, че прецизирането на нормативните текстове обхваща два аспекта.

Първият е свързан с ползването на данъчни облекчения за сгради, получили сертификати с определен клас на енергопотребление, което е продиктувано от промени в Закона за енергийната ефективност и наредбите по неговото прилагане. С промяната се предвижда освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „A“, както и на сгради, получили сертификати, които удостоверяват, че в съществуващото състояние на сградата са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“.

По втория аспект се засягат доходите на лицата, събиращи семена, гъби, лечебни и ароматни растения . Предложението е направено от НАП и цели да се облагат с патентен данък по ЗМДТ, вместо с данък върху доходите на физическите лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Данъкът се предвижда да се внася от лицата, извършващи дейност по събиране на гъби, растения и пр., с което се облекчава административната тежест за търговците, изкупуващи такава продукция. Предложението цели обхващане на доходите от тази дейност и създаване на константен приход за общинските бюджети.

Росен Кузев, началник-отдел „Приходи“ в Община Димитровград обобщи предложенията по ЗМДТ, които Сдружението е обсъждало с общинските експерти.  Освен коментираната промяна за освобождаването от данък сгради за енергийно обновените здания да важи само при постигане на клас енергопотребление „А“, в предложението си за промени в ЗМДТ, НСОРБ предлага да бъдат обсъдени възможностите за по-справедливо облагане на сделките с превозни средства, в случаите когато уговорената цена е по-висока от застрахователната стойност и  въвеждане на норми за справедливо разпределение на данъка при МПС, закупени на лизинг. Засега те плащат дължимия данък към общината, на територията на която е регистриран лизингодателя, а не към тази, на чиято територия се използва превозното средство.

В момента тече работна група за промяна в Закона за движение по пътищата, по повод отписването на данъка за МПС, собственост на починали лица. Това заяви Деница Иванова, инспектор в отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“ към МВР. Тя запозна участниците с дейността на отдела.

Иванела Андреева, държавен експерт в Дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ в Министерство на електронното управление (МЕУ) демонстрира разработена уеб базирана платформа, чрез което гражданите ще могат да заявяват данъчни административни услуги . Поддръжката е от страна на министерството, което означава, че ще общините ще имат възможност да я ползват безплатно.

Системата разполага с два интерфейса – за вход на граждани и за вход на служебни лица. Разработена е съобразно действащото законодателство и общинските образци на заявления. Облекчение е автоматичното попълване на налични данни за заявителя от RegiX, както и изборът как да се получи услугата – на място или по електронен път.  Присъстващите се запознаха със стъпките и необходимите процеси за издаване на примерна декларация.

Експертът от МЕУ заяви, че екипът, разработил платформата е отворен към коментари и предложения за синхронизации, които биха облекчили работата на местните администрации.

Конкретни казуси по работа с информация от Търговския регистър участниците дискутираха с Бойко Нецов и Милена Христова Узунова - Панайотова, длъжностни лица по регистрацията по Закона за търговски регистъра и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания“ към Агенция по вписванията.

„Притесненията ни са в една посока – формата на платежното нареждане. От 1 октомври се въвежда промяна – кодът на вида плащане става опционален, а не задължителен (както досега). Това означава, че банковата система няма да задължава клиента да попълва кода, а ще го подканва.“, заяви Димка Кирацова от „Информационно обслужване“ АД и добави, че това се налага по отношение на внедряването на стандарта за преводи, използван в рамките на Европейския съюз – SEPA.  Системата се използва се за обмяна на данни между банките, а целта е преводите в евро да се извършват при еднакви условия в страната и извън нея - към друга държава, която е член на SEPA. Тази промяна ще наложи провеждането на информационни кампании от общините.

По повод получените запитвания дали промяната е свързана със Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), г-жа Кирацова заяви, че нововъведението не е обвързано със СЕБРА. Системата няма задължителен характер, внедряването й дълъг процес, финансовото министерство ще уведоми всяка община и ще се направи персонален план за действие.

В рамките на заключителния форум представители на Ърнст&Янг България запознаха участниците със спецификите при прилагането на ДДС от общински администрации.

Партньори на събитието: