Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Възможност за общините да получат техническа помощ от ЕК

Възможност за общините да получат техническа помощ от ЕК

10.07.2024
Възможност за общините да получат техническа помощ от ЕК

Европейският съюз е изправен пред значителна демографска промяна, произтичаща от фактори като застаряващо и намаляващо население, недостиг на умения и загуба на потенциал. Тези тенденции поставят значителни предизвикателства пред икономическия растеж, социалното сближаване, конкурентоспособността и устойчивостта на публичните финанси.

С очаквания спад на населението в трудоспособна възраст през следващите десетилетия, по-високите равнища на заетост биха помогнали да се осигури устойчив икономически растеж. В същото време основно предизвикателство, на което трябва да се обърне внимание, е преодоляването на недостига на работна ръка и умения. Наблюдава се остър недостиг в определени сектори – медицински услуги, образование, туризъм, строителство, ИТ в целия ЕС. В същото време 21% от хората на възраст 20-64 г. в ЕС в момента са неактивни и се нуждаят от целенасочена помощ, за да навлязат на пазара на труда.

На 20 март 2024 г. Комисията прие план за действие за справяне с недостига на умения. Той съдържа ключови действия, които ЕС, държавите членки и социалните партньори трябва да предприемат в краткосрочен до средносрочен план: подкрепа за активирането на по-слабо представените хора на пазара на труда; предоставяне на подкрепа за развитие на умения, обучение и образование; подобряване на условията на труд в определени сектори; подобряване на справедливата мобилност в рамките на ЕС за работници и учащи; привличане на таланти извън ЕС.

За да подпомогне справянето с тези предизвикателства, ЕК инициира Инструмент за техническа помощ, който да е на разположение на всички държави членки като приемник на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). Той ще подпомага провеждането на институционални, административни и стимулиращи растежа и укрепващи устойчивостта структурни реформи. Генерална дирекция “Реформи“ (DG REFORM) на ЕК осигурява техническа подкрепа на държавите членки (ДЧ) в контекста на прилагането на Европейския семестър.

Техническата подкрепа за ДЧ  се финансира от ИТП с финансов пакет за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. в размер на 864 млн. евро. Разходите са изцяло за сметка на ИТП и не се изисква национално съфинансиране. Държава членка, която желае да получи подкрепа по Инструмента, следва да подаде списък с приритизирани искания до Генерална дирекция „Реформи“ до 31 октомври на съответната година, освен ако не е посочено друго в рамките на допълнителните специални покани за искания.

За кандидатстване по инструмента следва да бъде подготвено искане за подкрепа, което задължително следва да бъде придружено с Декларация за неналичие на двойно финансиране, разписана от лице, което има право да представлява и управлява съответната административна структура.

Цялостният процес за участие е регламентиран с Решение № 90 на МС от 1 февруари 2023 г., изменящо Решение № 667 на МС от 14 септември 2021 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър. Министерският съвет приема списък на приоритизираните искания за получаване на подкрепа до 15 октомври, и след това го представя на Европейската комисия. След като исканията за подкрепа бъдат одобрени от Генерална дирекция „Реформи“, Дирекцията съвместно със съответната институция избират изпълнител на дейностите. 

На национално ниво дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ в Министерството на финансите е определена за Координационно звено по прилагането на Програмата за подкрепа на структурни реформи и съответно на ИТП, което да осигурява взаимодействието между Генерална дирекция „Реформи“ и националните институции- Министерство на финансите :: Инструмент за техническа подкрепа (правоприемник на Програма за подкрепа на структурни реформи, считано от 2021 г.) (minfin.bg)

По поканата за 2025 г. държавите членки могат да изберат да кандидатстват за техническа помощ по един или няколко от общо 6 работни пакета.

В рамките на Работен пакет №5 „Адресиране на демографските предизвикателства чрез реформи е обособена инициатива „Подкрепа на регионите за“:

  • Справяне с недостига на работна ръка и несъответствията в уменията, противодействие на явлението изтичане на потенциал - включително чрез инвестиране в местни и регионални екосистеми за образование и обучение - и разработване на регионални стратегии за обучение, привличане и задържане на таланти, в съответствие с Механизма за насърчаване на таланти, в региони, които са в капан за развитие на таланта или риск от попадане в такъв;

  • Справяне с местните и регионалните несъответствия в достъпа до социална защита, включително обезщетения за социално подпомагане и подкрепа за активиране на пазара на труда;

  • Подкрепа на стратегии за насърчаване на културното и социално приобщаване в рамките на регионите, включително отдалечени и изолирани райони, признаване на многообразието и насърчаване на сплотеността между различните общности.

  • Подкрепа на мерки за укрепване на социалния диалог чрез улесняване на участието на социалните партньори, местните общности и НПО в идентифицирането на нуждите от умения и процесите на вземане на решения.

Кандидатстването по инструмента е самостоятелно или в партньорство с ресорните министерства, чрез попълването на заявка за техническа помощ.

В заявлението се посочва: контактна информация, описват се изчерпателно проблемите и нуждите, описва се и бюджетира и необходимата помощ.  

Пълна информация за останалите работни пакети, както и формулярът за кандидатстване ще откриете на: https://reform-support.ec.europa.eu/our-projects/flagship-technical-support-projects/tsi-2025-flagship-tackling-demographic-change-through-supporting-skills-labour-market-and-social_en#how-to-apply и на Министерство на финансите :: Инструмент за техническа подкрепа (правоприемник на Програма за подкрепа на структурни реформи, считано от 2021 г.) (minfin.bg)