Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | V Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се проведе в Пловдив

V Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се проведе в Пловдив

28.07.2022
V Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се проведе в Пловдив

На 26-27 юли в Пловдив се проведе юбилейната V Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, организирана от „НСОРБ – Актив“ ЕООД. Форумът събра над 100 представители от 45 общини. Дискусионните панели обхващаха теми, свързани с възможностите за подобряване качеството на предоставяните услуги, финансово обезпечаване и прилагането на динамично променящата се нормативна уредба.

Веселина Ботева - заместник-председател на ПК към НСОРБ по социална политика и директор дирекция „Социални дейности“ в община Пловдив приветства участниците в срещата и ги поздрави от името на кмета на община Пловдив Здравко Димитров и благодари за активната роля на НСОРБ в процеса на разработване на националните политики, законовата регламентация на дейностите и осъществяването на целия комплекс от социални дейности от общините.

Първият дискусионен панел, модериран от Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ, бе фокусиран върху предизвикателствата пред новия модел на осъществяване на социалните услуги и финансирането на общинските социални и здравни дейности.

Гергана Табакова, директор дирекция „Образование и култура“ и Бисерка Трайкова, секретар на МКБППМН в община Пазарджик представиха издадения по инициатива на местното ръководство, пособие “Малка книга за големи добротворци”, ориентирано към развитието на социални умения и емоционална интелигентност в децата в общинските училища. Целта е да се улесни работата на учителите и родителите в съвместните им усилия децата да растат като ефективни, адаптивни и удовлетворени личности.

Петър Ганев, старши икономист в Институт за пазарна икономика (ИПИ), запозна участниците в срещата с  анализа на Института, съсредоточаващ се върху степента на съответствие на предоставяните социални услуги и нуждите на потребителите.  Според експертите:

-              новият Закон за социалните услуги дава възможност за оптимизиране на модела и оценката на потребностите и изготвянето на Национална карта на социалните услуги са ключови в този процес;

-              в системата на социалните услуги се наблюдава несъответствие между капацитета на създадените услуги за пълнолетни и броя нуждаещи се;

-              демографският профил на страната подсказва, че най-вероятно има и „скрит“ недостиг в много услуги, за които няма официално много чакащи, но потенциално има неразкрити потребности;

-              Ключови предизвикателства пред новия модел на социалните услуги са взаимодействието между делегираните от държавата социални дейности и общинските услуги, както и оформянето на общ подход в сходни по тип социални услуги – подкрепата в домашна среда и различните форми на патронажна грижа;

-              подкрепа за общините, в т.ч. повече собствен ресурс и по-широки рамки на някои от делегираните дейности – например асистентската подкрепа, е една от стъпките към изграждане на работещ модел на местно ниво.

Евгения Петкова, началник-отдел в дирекция „Финанси на общините“ в Министерство на финансите (МФ) представи финансирането на функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Бюджет‘ 2022, както и новите моменти в предстоящото бюджетиране за следващата година. Акцентира се, че в Закона за държавния бюджет за 2022 г. за делегираните от държавата социални дейности са предвидени средства за текущи разходи в размер на 533,7 млн. лв., които са завишени със 111.8 млн. лв. или ръст с 26.5% спрямо ЗДБРБ за 2021 г. Считано от 1 април 2022 г. стандартите за социалните услуги са завишени средно с 31 % спрямо действащите стандарти през първото тримесечие на 2022 г., както следва:

  • за домовете за пълнолетни лица с увреждания те са завишени с 38%.
  • за социалните услуги предоставяни в общността стандартите са увеличени средно с 31%.
  • стандартът за финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е увеличен с 26,5% ;
  • размерът на месечната помощ на ученик нараства с 12,5% .

В ЗДБРБ за 2022 г. за делегираните от държавата дейности по здравеопазване са предвидени средства за текущи разходи в размер на 246,8 млн. лв., като те са завишени с 36,8 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2021 г. или ръст със 17,5% спрямо ЗДБРБ за 2021 г. Стандартите за финансиране на държавните дейности в здравеопазването са завишени спрямо действащите стандарти през първото тримесечие на 2022 г., както следва:

  • за медицинско обслужване в здравен кабинет средно с 14,2%;
  • за яслена група към детска градина с 14,8%;
  • за детска ясла със 17,0%;
  • за детска кухня с 14,4%;
  • за здравни медиатори с 14,5%;
  • за ОБСНВ или с 15,2%.

Освен това с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. са осигурени и допълнителни средства в размер на 34,3 млн. лв. Средствата са за допълнително увеличение на стандартите за финансиране на държавните дейности в здравеопазването за достигане на определените с подписания КТД в отрасъл Здравеопазване 2022 г. нива на минимални основни работни заплати на персонала, зает в медицинското обслужване в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища и в детските ясли и яслените групи към детски градини средно с 30 на сто спрямо приетите от 1 април 2022 г.

В прогнозата за 2023 г. за делегираните от държавата социални дейности са предвидени средства за текущи разходи в размер на 635,9 млн. лв., а за здравеопазване - 263,5 млн. лв. 

Теодора Любенова, държавен експерт отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“ в Министерство на труда и социалната политика (МТСП) представи пред участниците в Националната среща цялостен анализ на текущото състояние и измерения на детската бедност и социално изключване в България, както и на политиките, програмите, услугите, бюджетите и механизмите за справяне с тях.

Модератор на втория дискусионен панел бе Росица Димитрова, председател на ПК по социална политика към НСОРБ, директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново. В дискусията, посветена на качеството на социалните услуги взеха участие Диана Петрова, директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ (КМЛСУ), Христина Пантева, началник-отдел „Североизточен“ в дирекция КМЛСУ, Надя Джунова, началник-отдел „Южен централен“ в дирекция КМЛСУ и Венелина Богданова, началник-отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“ и Миглена Хитова, главен експерт отдел „Социални услуги за деца“ в дирекция „Закрила на детето“.

Един от акцентите в програмата на форума бяха и бъдещите възможности за развитие на системата от социални услуги с европейски средства. В панела взеха участие: Десислава Георгиева-Ушколова, началник отдел „Програмиране и договаряне  и Цветан Спасов, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР); Моника Стоянова и Людмила Стойкова, главни експерти в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“  - Програмата за развитие на регионите (ПРР) и - Анна Ангелова-Филипова, началник-отдел „Програмиране и подбор на операциите“ - Програма за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП).

Информация за параметрите на новите програми можете да видите на сайта на НСОРБ:

Програма за развитие на човешките ресурси - https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi

Програма за развитие на регионите - https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-razvitie-na-regionite

Програма за храни и/или основно материално подпомагане - https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-hrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane

Програмният директор „Услуги в общността“ на УНИЦЕФ - България Десислава Енчева и Савелина Русинова - старши експерт във фондация „За нашите деца“ запознаха участниците с изпълнението на пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ и представиха анализа на детската бедност и социално изключване в България, политиките, програмите, услугите, бюджетите и механизмите за справяне с тях.

За участниците в Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване общината-домакин организира посещения за представяне на добри практики в ОП "Социално предприятие за хора с увреждания" и Областен център за деца и семейства.