Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | УС на НСОРБ одобри позиции по внесени законопроекти

УС на НСОРБ одобри позиции по внесени законопроекти

26.05.2023
УС на НСОРБ одобри позиции по внесени законопроекти

На проведеното на 26.05.2023 г. заседание на УС на НСОРБ бяха обсъдени предложенията на Сдружението за промени в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Те са насочени към постигане на баланс между предлаганите данъчни облекчения, свързани с насърчаване на зелени политики и създаване на достатъчно възможности за приходи на общините. Акцент в становището на НСОРБ е освобождаването от данък сгради за енергийно обновените здания да важи само при постигане на клас енергопотребление „А“. Включването на разпоредби за бъдеща периодична актуализация на базисната данъчна стойност на имотите въз основа на официалните данни на НСИ за индексите на цените на съществуващите и новопостроените жилища и за средните цени на сделките със земеделска земя е условие за повече справедливост при данъчното облагане. В предложението си за промени в ЗМДТ, НСОРБ предлага да бъдат обсъдени възможностите за по-справедливо облагане на сделките с превозни средства, в случаите когато уговорената цена е по-висока от застрахователната стойност и  въвеждане на норми за справедливо разпределение на данъка при МПС, закупени на лизинг. Засега те плащат дължимия данък към общината, на територията на която е регистриран лизингодателя, а не към тази, на чиято територия се използва превозното средство.

Подходът за стимулиране на собствениците на имущество, което отговаря на съвременни екологични изисквания, засега у нас е чрез механизма на данъчни облекчения. Те, обаче, засягат данъчни задължения, които постъпват в общините и по този начин инструментите за постигане на европейски и национални политики, на практика се финансират от общините, бе подчертано по време на дискусията. Съвременният европейски подход е не за получаване на привилегии за стриктно спазване на по-високи стандарти, а за данъчни утежнения за неспазващите. Това е логиката на принципа „замърсителят плаща“.

Членовете на УС на НСОРБ обсъдиха подготвяните промени в ЗУТ, както и на бъдещия Закон за насърчаване на електрическата мобилност. Като част от процеса на ускоряване на електрификацията на автомобилния транспорт у нас и намаляване на свързаните с това емисии на парниковите газове и замърсяване на въздуха, за общините се предвижда ангажимент, съвместно с МРРБ, да изготвят регулация за обособяване на места за разполагане на зарядни станции и за паркиране на електромобили. Напредъкът по подготовката на нормативния акт е незначителен, от една страна поради липсата на експертиза в отговорното водещо ведомство (МИР), от друга – поради нежеланието на администрациите да влагат усилия в каквито и да е дейности, свързани с реформи, заложени в ПВУ. Така инициативата е оставена или на колективното усилие на работни групи с голям брой членове и без ясно лидерство, или на представители на НПО и/или академичен сектор, без опит в нормотворчеството, но за сметка на това с широк размах на идеите за промени.

Членовете на УС споделят мнението, че идентична е картината във всички сектори, в които са заложени реформи по ПВУ и където НСОРБ участва със свои представители в работните групи. Въпреки несъвършените законови текстове, които се произвеждат в тези формати, голяма е вероятността те да бъдат финализирани по реда на Закона за нормативните актове и внесени от Министерски съвет в Народно събрание, предвид факта, че са изискуеми за второто плащане по ПВУ през тази година. Веднъж внесени, има риск да бъдат гласувани от народните представители въпреки несъвършенствата си и общините да се окажат с множество нови, финансово и кадрово необезпечени задължения, предупреждават членовете на УС на НСОРБ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева подчерта, че всички въпроси, свързани с промяната в моделите на мобилност и изграждането на необходимата инфраструктура за това са важни с оглед поетите от страната ни ангажименти. Те, без съмнение, са свързани и със сериозни промени в целите и начина на работа на местните администрации. Тенденциите за преминаване към електромобилен транспорт са осезаеми. В София само за последните 3 години електрическите МПС са нараснали от 250 на 4 500. Пред общините стои и сериозната задача за обновяване на автопарка на обществения транспорт, а това е в пряка зависимост от планирането и създаването на подходяща инфраструктура, която зависи от множество и различни институции и пазарни оператори, подчерта Силвия Георгиева. Именно поради тези съображения Сдружението продължава, чрез своите представители в различни работни формати, да полага усилия за подобряване на подготвяните нормативни документи, но не винаги това е възможно.

В рамките на обсъжданията на пакета закони, бяха разгледани и обсъдени изготвени от Министерски съвет промени в ЗУТ, които касаят създаването на възможност за определяне на статут „търпимост“ на изградени без строителни книжа обекти. УС на НСОРБ прие принципна позиция по спорните законови текстове.

УС прие и становище по проекта на Рамково споразумение между НСИ и НСОРБ за предоставянето на данни от преброяването. В контекста на предстоящата реформа в методиката за определяне на ТБО за общините е важно да разполагат с легална коректна информация за броя на ползвателите на имотите. На този етап от преговорите НСИ не приема на местните администрациите да бъде предоставен пълния пакет от данни с мотива, че те съдържат „чувствителна информация“. Преговорите между НСИ и НСОРБ продължават.

Управителният съвет даде зелена светлина за кандидатстването на НСОРБ по процедура № BG16FFPR002-2.001 „Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Основна цел на проекта е разширяване капацитета на общините за подобряване на моделите за управление на отпадъците, за изпълнение на възложените им  от законодателството отговорности за постигане на целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците. Проектът предвижда методическа подкрепа за преминаване към нов начин на определяне на ТБО на база генерирано количество и за изготвяне на необходимите нормативни документи на местно ниво. Предвидена е експертна подкрепа за определяне на финансовите източници за дейностите по управление на отпадъци в общините и за създаване на специализиран софтуер за начисляване на такса битови отпадъци. Резултатите от проекта ще бъдат ползвани от всички общини, а бенефициент ще бъде НСОРБ. Към момента резервите са свързани преди всичко с голямата вероятност за налагане на финансови корекции, което се превърна през последните години в устойчива практика на Управляващите органи. В тази връзка УС на НСОРБ прие решение средствата за покриване на допустимите за финансиране разходи преди възстановяването им от УО на ПОС 2021-2027 и на евентуални финансови корекции, да бъдат поети от бюджета на НСОРБ.

Управителният съвет изслуша и подробна информация за предстоящата през юни Заключителна конференция за общински мандат 2019 – 2023 и одобри представената концепция за провеждане на Национален младежки конкурс, посветен на 12 октомври - Деня на българската община и местното самоуправление.