Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

15.09.2022
Указания за възлагания по ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ информира, че считано от 09.04.2022 г. влиза в сила Регламент 2022/576, който е задължителен в своята цялост и е пряко приложим за възложителите на обществени поръчки по ЗОП и ЗУСЕСИФ. Регламентът не прави изключения, основаващи се на предмета на поръчката, т.е. забраната за възлагане важи за всички обществени поръчки, с изключение на тези, предвидени в параграф 2 на член 5к от Регламента, при условията на изрична дерогация.

С Регламента се въвеждат ограничителни мерки по отношение на лица и образувания (напр. обединения) или органи, които са посочени в чл. 5 к, § 1 от същия, както следва:

 1. Забранява се възлагането или продължаването на изпълнението на всякакви договори за обществени поръчки или за концесии, попадащи в обхвата на директивите за обществените поръчки, както и на член 10, параграфи 1, 3, параграф 6, букви а) - д), параграфи 8, 9 и 10, членове 11, 12, 13 и 14 от Директива 2014/23/ЕС, членове 7 и 8, член 10, букви б) - е) и з) - й) от Директива 2014/24/ЕС, член 18, член 21, букви б) - д) и ж) - и), членове 29 и 30 от Директива 2014/25/ЕС и член 13, букви а) - г), е) - з) и й) от Директива 2009/81/ЕО, на или със:

а) руски гражданин или физическо или юридическо лице, образувание или орган, установен (о) в Русия;

б) юридическо лице, образувание или орган, повече от 50% от правото на собственост в което е пряко или непряко притежавано от образувание, посочено в буква а) от настоящия параграф; или

в) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ (о) от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф, включително, когато те представляват повече от 10% от стойността на поръчката, на или с подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва по смисъла на директивите за обществените поръчки.

 1. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат възлагането и продължаването на изпълнението на поръчки, предназначени за:

а) експлоатацията, поддръжката, извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци, снабдяването с гориво и неговото преработване и безопасността на ядрените способности за граждански цели, продължаването на проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация, необходими за довършването на ядрени съоръжения за граждански цели, както и доставката на прекурсорни материали за производството на медицински радиоизотопи и подобни медицински приложения, технологии от критично значение за радиационния мониторинг на околната среда, както и за сътрудничеството в ядрената област за граждански цели, по-специално в областта на научноизследователската и развойната дейност;

б) междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в) предоставянето на строго необходими стоки или услуги, които могат да бъдат предоставени или които могат да бъдат предоставени в достатъчни количества само от лицата, посочени в параграф 1;

г) работата на дипломатически представителства и консулски служби на Съюза и на държавите членки в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право;

д) закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от или през Русия; или

е) закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на въглища и други твърди изкопаеми горива, изброени в приложение XXII до 10 август 2022 г.

 1. По отношение доставката на автомобилни горива, следва да се има предвид, че на 02.09.2022 г. на Портала за обществени консултации (ПОК) и на сайта на Министерството на финансите (МФ) е публикуван проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, вкл. проект на Доклад за внасянето му. След съгласуването му по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предстои неговото приемане.
 2. Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешение.
 3. Забраните по параграф 1 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 октомври 2022 г. на договори, сключени преди 9 април 2022 г.

Поръчки необхванати от санкциите:

Обществени поръчки, които не попадат в обхвата на санкциите, са:

 • обществени поръчки, които не са обхванати от директивите и не са конкретно включени в санкциите;
 • всички обществени поръчки под праговете на директивите.

Съгласно визираната разпоредба в сила от 9 април 2022 година (Регламент 2022/576), се забранява възлагането на нови договори за обществени поръчки, попадащи в обхвата на Директива 2014/24/ЕС, Директива 2014/25/ЕС и Директива 2009/81/ЕО на тези лица (т.1 от б. а) до б. в).

Същевременно, в съответствие с изискването на чл. 5 к, пар. 4 от Регламента, изпълнението на договори, сключени преди посочената дата, следва да бъде прекратено до 10.10.2022 г.

Доказване на липса или наличие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576:

 1. По отношение на нови възлагания/ договори:

Участието на руски граждани, физически или юридически лица, образувания (напр. обединения) или органи по смисъла на разпоредбата, може да се установи чрез проверка в публични регистри; изискване на допълнителна информация и документи при спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679/ЕС. Като добра практика и предвид затрудненията във всички случаи да се установят действителните собственици на компаниите, от ЕК препоръчват с тръжната документация кандидатът /участникът да представи Декларация относно липсата или наличието на обстоятелства по член 5k от Регламент 2022/576 от 8 април 2022 година (Регламент 2022/576) за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Проверката на обстоятелство по чл. 5к от Регламент 2022/576 се осъществява и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания (напр. обединения), които предоставят капацитет, ако изпълняват повече от 10% от стойността на поръчката.

Публичните възложители, наред с информацията по чл. 40 ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, могат да поискат от оферентите подробна информация или документация относно техните действителни собственици (всички членове на консорциума в случай на консорциуми) и евентуално също подизпълнители, доставчици и субекти, на които се разчита. Горепосочената информация може да бъде поискана и на по-късен етап, като се зачита принципът на равно третиране на кандидатите и им се дава разумен срок за реакция. Публичните възложители могат да поискат и допълнителна информация в случай на основателни съмнения относно получената информация.

Наличието на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576 представляват самостоятелно основание за отстраняване от участие в процедура за обществена поръчка, предвид прякото приложение на Регламента. С оглед осигуряване спазването на принципите на публичност и прозрачност, възложителят би следвало да посочи обстоятелствата по чл. 5к от Регламента в обявлението, респ. в документацията за участие в поръчката, като приложи и образец на декларация относно тяхната липса или наличие. В тази връзка не е необходимо декларирането им в ЕЕДОП, чиято форма, структура и реквизити са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/7.

 1. По отношение на текущите договори:

Текущите договори, обхванати от санкциите следва да бъдат прекратени до 10.10.2022 г. Доколкото Регламент 2022/576 има пряко действие, то възложителите имат задължението да изследват наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 5к §1 от него и по време на изпълнението на договорите за обществени поръчки. Представянето на посочената декларация и проверката на декларираните данни от кандидатите/ участниците е приложимо и при процедурите, които са стартирали преди влизане в сила на забраната, но все още не са приключили.

В тази връзка, всички публични възложители трябва да проверят дали са сключили обществени поръчки над праговете за обществени поръчки на ЕС;

За тези договори публичните възложители трябва:

 • да разгледат възможността за руско участие по смисъла на член 5k;
 • да проверят дали обхватът на договорите с руско участие по принцип е обхванат от санкциите.

За да се гарантира, че няма руско участие в договора, публичният възложител може да поиска Декларация, както и да извърши проверка в публични регистри.

В случай на съмнение, публичните възложители трябва да поискат допълнителна информация, обяснение или документи.

Прилагане на чл. 5к, параграф 4 от Регламент 2022/576:

Решенията на публичните възложители, свързани с Регламента за санкциите, подлежат на обжалване като всяко друго решение, взето по отношение на договори, попадащи в обхвата на директивите 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО.

Предвид посоченото и възможността за преходен период за изпълнение на договорите до регламентирания краен срок за тяхното прекратяване, е необходимо наличието на изрично волеизявление на възложителя за прекратяване на изпълнението на сключен договор за обществена поръчка.

Договорите се прекратяват в съответствие с правилата на националното законодателство. Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока по чл. 29, ал. 3 от ЗОП. В образеца се отбелязва информация за предсрочното им прекратяване, като в причините се посочва наличието на обстоятелства по чл. 5к, параграф 1 от Регламент 2022/576.

Съгласно член 11 от Регламента за санкциите, Регламент (ЕС) № 833/2014, не се удовлетворяват претенции, свързани с договори или операции, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с Регламента.

Възложителите следва да преценят дали след прекратяване на сключения договор, вследствие на ограничителните мерки, е необходимо да се възложи нов договор със същия предмет.

Според указанията на ЕК, санкциите по Регламента представляват непредвидено събитие по смисъла на директивите. Предвид това е допустимо възлагането на процедура на договаряне без обявление, но нейното прилагане следва да се обоснове за всеки конкретен случай.

ЕК е изготвила принципни насоки за възлагане на обществени поръчки в условията на извънредна ситуация, които са приложими и за настоящия Регламент: Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 и Съобщение на Комисията относно правилата за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището.

С оглед спазването на прогласените в чл. 2 принципи на ЗОП и нуждата от технологично време за подготовка и провеждане на нови процедури, следва да се използва възможността за провеждане на ускорени процедури по реда на чл. 74, ал. 4 и чл. 75, ал. 7 от ЗОП, а в случаите когато това е невъзможно при спешна необходимост от удовлетворяване на потребностите – процедури на договаряне без обявление.

Насоките са приложими и по отношение на рамковите споразумения и на сключените въз основа на тях договори за обществени поръчки.