Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Четвърти форум на жените кметове в Югоизточна Европа

Четвърти форум на жените кметове в Югоизточна Европа

14.12.2022
Четвърти форум на жените кметове в Югоизточна Европа

В Истанбул на 13 и 14 декември се проведе четвъртият Форум на жените кметове от Югоизточна Европа. Събитието се организира от Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ (NALAS), с подкрепата на Асоциацията на общините от района на Мраморно море и ООН-Жени.

НСОРБ бе представено от кметовете на Крумовград и Венец – Себихан Мехмед и Нехрибан Ахмедова.

Поредицата форуми, посветени на равенството между половете на местно ниво започнаха през 2019 г. по инициатива на Словенската и Сръбската асоциации на местните власти. Форумът обединява жени кметове и представители на общинските съвети от 12 страни в Югоизточна Европа (ЮИЕ).

Основната цел на събитията е да се насърчи обмена между местните власти и техните асоциации от региона за по-доброто интегриране на принципите на равенството между половете, както и да се укрепи регионалното сътрудничество и синергията между жените на изборни длъжности.

В резултат на първия форум, проведен в сръбския град Сомбор, бяха разработени препоръки за насърчаване на бюджетиране, съобразено с пола. Вторият форум през 2021 г., организиран в сътрудничество с Молдовската асоциация на общините – CALM, бе фокусиран върху местното икономическо развитие в Югоизточна Европа.

В рамките на градския форум MARUF2021 в Истанбул, третият форум на жените кметове повдигна темата за предизвикателствата пред жените в контекста на урбанизацията в световен план.

Настоящето издание на форума се проведе в два дни, с участието на 21 говорители. Проведени бяха панелни сесии за представяне на добри примери и опит на местните власти от региона, както и поредица от интерактивни дискусии, в рамките на които участниците имаха възможност да споделят своите идеи, както и на база опита си да предложат различни възможности за решения на важни въпроси и предизвикателства в сферата на равенството.

Събитието бе открито от настоящия Президент на NALAS Горан Цветанович, кмет на Лесковац, Сърбия, който подчерта, че местните власти са изключително важни за прилагането на демократичните ценности и принципите на доброто управление, сред които неизменно са и правата на жените. Той изброи разнообразните дейности на Мрежата по темата, като заключи, че има още много какво да се постигне и „вдъхновението занапред ще бъде търсено именно сред участниците“.

Представителят на ООН-Жени, Джо-Ан Бишъп изказва благодарност към NALAS за отличното партньорство и се спря на някои от основните резултати от съвместната им дейност: разработване на наръчници и информационни материали; онлайн курсове; работата в сферата на бюджетирането, съобразено с особеностите на двата пола и др.

В приветствието си към участниците кметът на Газиосманпаша Хасан Тахсин Уста подчерта задълбочената и последователна работа на Асоциациите на общините от района на Мраморно море за повишаване информираността по темата за равенството. Той подчерта, че жените са по-силно засегнати от кризите, както и че основните предизвикателства при разработването на целенасочени услуги и политики са липсата на десегрегирани детайлни данни. Догодина форумът MARUF, които ще се проведе в периода 4-6 октомври в Истанбул, ще отдели специално време и сесии на темите за неравенствата в различни сфери от живота.

Форумът започна с панелна дискусия на тема бюджетирането, съобразено с половете като подход за подобряване на живота на жените и мъжете от гледна точка на местните власти.

Кметовете на сръбския град Крушевац и на албанския Люшня споделиха своя опит по темата, в т.ч. разработване на програми за прилагането на този подход в сферата на регионалното развитие, социалните дейности и политиките за деца, както и в сферите на спорта и културата. Сходни мерки са установени и в двете общини по отношение предоставянето на подкрепа за млади жени предприемачи в малки населени места, включително финансиране за започване на бизнес, обучение по управленски практики, курсове за допълнителна квалификация и други.

Интересен бе примерът на Гражданския съвет на Истанбул. Това е консултативен механизъм с участие на граждани, НПО и граждански организации, експерти от общините и други заинтересовани лица, който способства за диалога между публичните институции и гражданите; създава възможности за обсъждане на иновативни решения за по-добра организация на градския живот и градските пространства и не на последно място наблюдава изпълнението на ангажиментите на местните власти.

Кметовете на общините Крумовград и Венец – Себихан Мехмед и Нехрибан Ахмедова участваха и допринесоха за дискусията в интерактивната сесия на тема социалното приобщаване на уязвимите групи. В основата на дебата бе социалното картиране и наличието на данни като основа за взимане на информирани решения и предприемане на мерки на местно ниво. Двете дами имаха възможност да обсъдят заедно с други местни изборни лица от Северна Македония основните целеви групи, които следва да бъдат във фокуса на едно социално картиране, основните предизвикателства при изпълнението на картирането, както и възможните решения за преодоляването им, при отчитане на правомощията на местните власти.

Сред основните изводи на кметовете на Крумовград и на Венец бяха пропуските в законодателството на национално ниво и невъзможността да бъдат обхванати всички уязвими групи в различните мерки и услуги, които общините предлагат. За да се справят с предизвикателството, в община Крумовград са извършили собствено проучване и идентифициране на лица от уязвими групи, които поради различни причини не попадат в обхвата на традиционните мерки. В практиката често се налага общините сами да осигуряват ресурси, човешки и финансови, за да бъдат подпомогнати в ежедневието си тези хора и да могат да водят достоен живот.

Сред основните предизвикателства бе определена липсата на обучени професионалисти в социалната система, които да извършват проучвания по места, както и големият брой негативи, които те поемат в процеса на работата си с лицата от уязвимите групи.

В останалите интерактивни дискусии бяха засегнати теми като дигитализацията и разглеждането й като предизвикателство и полза за жените, както и предоставянето на местни услуги, разработени при съобразяване със специфични за пола нужди.

Форумът завърши с представяне на опита на националните асоциации на местни власти от Югоизточна Европа в процеса на изграждане на капацитет и прилагане на мерки за насърчаване на равенството на местно ниво. Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ в НСОРБ сподели за работата на Сдружението с Националния съвет по равенството между мъжете и жените като координационна структура на национално ниво.

Паралелно с форума се проведе и традиционното заседание на директорите на асоциациите на Мрежата на местните власти от ЮИЕ. Участниците обсъдиха новия Стратегически план на Мрежата за периода 2023-2027 г. Общо бе заключението, че организацията следва да фокусира повече от усилията си върху асоциациите-членове. Проведена бе и специална сесия, посветена на обединението на асоциациите в Албания. Представена бе и информация за изпълнението на настоящи и предстоящи проекти, бюджета на организацията за 2023 г., работната програма и други.