Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Стопанисване на земеделски земи, придобили характеристика на гора

Стопанисване на земеделски земи, придобили характеристика на гора

09.09.2022
Стопанисване на земеделски земи, придобили характеристика на гора

Във връзка с нарасналото търсене на дърва за огрев и задоволяване на нуждите на местните хора, заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, със свое официално писмо от 07.09. 22г., припомня разнопосочната държавна политика по отношение на поземлените имоти, придобили характеристика на гора, но отразени в кадастралната карта като земеделски земи.

Предвид текущата обстановка, ръководството на Министерството на земеделието напомня за възможността, предвидена в чл. 81 от Закона за горите, за подобни имоти да се осъществи смяна на предназначението в горски територии. Вследствие тази процедура въпросните територии ще се стопанисват по реда на Закона за горите, в т.ч. чрез устойчиво и функционално ползване за целите на местните общности.

Министерството на земеделието изразява готовност да съдейства на всички общини, които искат да предприемат действия в посочената насока, в т.ч. тясна административна и методическа подкрепа от съответните Регионални дирекции по горите.

Промяната на предназначението на земеделски територии или нарушени територии по смисъла на Закона за устройство на територията в горски територии се извършва безвъзмездно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (чл. 81, ал. 1 от ЗГ).

Подробният ред на цитираната процедурата е:

- Заявление за промяна на предназначението се подава в регионалната дирекция по горите по местонахождение на имота (чл. 81, ал. 2 от ЗГ):

  1. от директора на съответната областна дирекция "Земеделие" - за земеделски територии - държавна собственост, както и за рекултивирани нарушени територии;
  1. от собственика - за земеделски територии извън посочените в т. 1.

- Към заявлението се прилагат документи, съгласно чл. 81, ал. 3 от ЗГ, както следва:

  1. документ за собственост за земите, които не са държавна собственост;
  2. скица на имота с координатите на точките, определящи границите на поземления имот от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост;
  1. протокол на комисията, приела рекултивацията - за рекултивирани нарушени територии;
  2. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околна среда.

Въз основа на документите в 14-дневен срок, Регионалната дирекция по горите дава становище по заявлението и изпраща преписката в Изпълнителната агенция по горите.

В 7-дневен срок от постъпването на документите изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението. В 14-дневен срок от постъпването на предложението министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за промяна на предназначението. Заповедта се изпраща на заявителя, на регионалната дирекция по горите, както и на съответната общинска служба по земеделие или служба по геодезия, картография и кадастър за отразяване на промяната (чл. 82 от ЗГ).

Когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че след 1 март 1991 г. земеделски територии са придобили характеристиките на гора, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места. Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите. Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на собствениците на съответните имоти обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от ЗГ. В 6-месечен срок от съобщаването на обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от ЗГ собственикът, който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Когато собственикът декларира писмено пред изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.

Промяна на предназначението на имот по чл. 83, ал. 1 от ЗГ като горска територия се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, когато собственикът:

  1. декларира, че ще ползва имота си като горска територия;
  2. не подаде декларация в срока по чл. 83, ал. 4 от ЗГ;
  3. нe почисти имота си от горскодървесна растителност в срока по чл. 83, ал. 5 от ЗГ.

Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед по чл. 83, ал. 6 от ЗГ въз основа на мотивирано предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, което съдържа описание на размера на имотите, вида и произхода на гората.

Заповедта по чл. 83, ал. 7 от ЗГ се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър - за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Независимо от извършването на инвентаризацията по чл. 83, ал. 1 от ЗГ негодни за земеделско ползване територии могат да бъдат включени в горските територии по реда на чл. 83, ал. 7 и 8 от ЗГ въз основа на писмено заявление от собственика на имота до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Разпоредбите на чл. 83, ал. 1 - 8 от ЗГ не се прилагат за територии, предоставени за обекти на националната сигурност и отбраната (чл. 83, ал. 10 от ЗГ).

Извън случаите по чл. 83 от ЗГ, когато физическо или юридическо лице, собственик на поземлени имоти в земеделски територии, установи, че имотите му са придобили характеристиките на гора по смисъла на този закон след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва като земеделска територия, той подава декларация до директора на съответната регионална дирекция по горите. Към искането се прилагат документ за собственост и скица на имота. Директорът на регионалната дирекция по горите назначава комисия, която да установи обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от ЗГ. Комисията включва представители на регионалната дирекция по горите и на общинската служба по земеделие. Комисията уведомява заинтересованото лице или упълномощен негов представител за датата и часа, в който ще бъде извършена теренна проверка на имота.

Комисията извършва проверка по горскостопанска карта, чрез цифровата ортофотокарта и по други налични документи за обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от ЗГ и съставя протокол.

Когато от наличните документи по чл. 83, ал. 4 от ЗГ не може да се установи кога имотите са придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗГ, комисията извършва проверка на място за установяване на тези обстоятелства. Когато собственикът е декларирал писмено пред директора на регионалната дирекция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, и комисията е установила, че данните от декларацията отговарят на състоянието на имота, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност. Когато в срока по чл. 83, ал. 6 от ЗГ собственикът не почисти имота си от горскодървесната растителност, се прилага чл. 83, ал. 7 и 8 от ЗГ (чл. 84, ал. 7 от ЗГ).

Съгласно § 6 от ПЗР на ЗГ, от горски територии, включени в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, определени с околовръстен полигон съгласно § 13, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места, отразен в едромащабни топографски карти или в графични материали към създаване на съответния кадастрален план до 1 юни 1973 г., или определени със застроителен и регулационен план, одобрен до 1 юни 1973 г., се смятат с променено предназначение и за тях не се извършват процедури за промяна на предназначението по реда на ЗГ. Графичните материали се разглеждат от общински експертен съвет по устройство на територията, а приложимостта им като удостоверителни документи се установява с решение на общинския съвет. Промяната на собствеността върху поземлените имоти се извършва по реда на Закона за държавната собственост.

За горски територии, включени в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, определени с подробен устройствен план, със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедури за промяна на предназначението по отменения Закон за горите, се провежда процедура за промяна на предназначението по този закон по инициатива на собствениците им. В тези случаите, когато териториите се застроени, определянето на цената за промяна на предназначението се извършва на базата на данните от последния лесоустройствен проект, преди застрояването.