×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Столична община е първата с мерки за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани

Столична община е първата с мерки за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани

20.09.2022
Столична община е първата с мерки за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани

В началото на Международната седмица на глухите хора Столична община (СО) проведе Кръгла маса по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво“, реализиран в партньорство с фондация „Заслушай се“. Целта на събитието беше да представи мерките, които СО е предприела във връзка с приемането на Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ) и основните резултати по внедряването на Българския жестов език (БЖЕ) в администрацията.

Законът влезе в  сила през февруари 2021 г. и урежда обществените отношения, свързани с признаването на българския жестов език. ЗБЖЕ задължава общините да създадат условия за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица до края на 2022 г.

Събитието събра представители на Столична община – заместник-кметовете Генчо Керезов и Албена Атанасова, главния секретар и ръководител направление „Общинска администрация“ Венера Милова, общински съветници, партньори от организации, представляващи глухата общност, представители на местните власти, както и членове от екипа на НСОРБ.

„Никога за нас без нас“ е мотото на инициативата, затова се надявам да имаме сили и възможност да надградим тези успехи заедно“, приветства присъстващите заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Албена Атанасова.

„Приобщаването на глухите и сляпо-глухите да се случва в повече населени места и да бъде обща кауза на цялото ни общество. Това, което СО постигна като резултати няма да има смисъл, ако представителите на организациите не се включат и заедно да разпространим тази информация.“, заяви Анна Стойкова – общински съветник в Столицата.

В рамките на Кръглата маса бе прдставен пътят, по който СО е преминала от приемането на Закона до постигането на реалните резултати. Със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова през 2021г. е създадена работна група, която да направи анализ и да подготви предложения за изпълнение на ангажиментите за административното обслужване на глухите и сляпо-глухите лица от страна на Столичната общинска администрация. Проведени са работни срещи с представители на повече от 10 организации на и за глухите и сляпо-глухите хора, като са набелязани първите стъпки за осигуряване на достъпа им до общинските административни услуги. Създаден е Консултативен съвет, с участието на местната власт и консултанти от глухата общност, който изготвя План за действие с мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столична община, съобразен със ЗБЖЕ.

В изпълнение на изготвения План вече са предприети и конкретни действия:

  • Обособяване на рубрика за глухи и сляпо-глухи лица на Електронния портал на СО, специални информационни видеоклипове по теми: „Транспорт“, „Социални дейности“ и „Спорт“. Рубриката е обозначена с разпознаваем за глухите хора знак, намиращ се в горния десен ъгъл на заглавната страница на сайта. Публикувани са 26 видеоклипа, а в предстоящите месеци броят им ще се увеличи: https://bgsl.sofia.bg/bg/home .
  • Осъществяване на информационни срещи с осведомителен характер, относно живота, идентичността и културата на глухите и сляпо-глухите лица.
  • Обслужване на глухи и сляпо-глухи лица на място в администрациятана СО и 24-те районни администрации чрез обозначено гише и тристранна онлайн връзка. За целта са изработени стикери, показващи входовете на Центровете за административно обслужване (ЦАО). Обозначени са и гишетата, оборудвани в устройствата за тристранна видео връзка, включващи слушалки с микрофон за служителя и таблет с мултифункционална стойка, чрез която гражданите ще осъществяват визуален контакт с преводача.

Предстои да бъде осигурена възможност за дистанцирано информиране за предоставяните услуги, начините на подаване и получаването им, възможностите за подаване на сигнали за отклонения в градската среда, заявления за достъп до обществена информация и др. Това ще стане чрез онлайн връзка чрез специализиран софтуер (приложение) между лицето и оператор в Контактния център на СО, предоставящ превод от и на БЖЕ.

От екипа на Столична община заявиха готовност да съдействат на българските общини при възникнали въпроси относно реализирането на пилотния проект или за внедряването на българския жестов език в администрацията.