Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | След разгорещени дебати Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район прие Интегрираната териториална стратегия

След разгорещени дебати Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район прие Интегрираната териториална стратегия

27.09.2022
След разгорещени дебати Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район прие Интегрираната териториална стратегия

На 27.09.2022 г. се в дистанционен формат се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район. Теритоалният обхват на региона включва общините от областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол. Работата на Съвета бе председателствата от проф. Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет в Бургас.

Югоизточният район за развитие е един от най-активните в прилагането на съвременния подход за интегрирано развитие, подчерта при откриването на заседанието заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Тя подчерта, че общините вече работят активно за развитие на партньорства и за разработване на съвместни идеи. Целта на интегрираното териториално развитие е да даде свобода на местните общности да планират съвместно посоките на своето развитие на база на потенциала и възможностите си и да имат решаваща роля при вземането на решения.

Основна цел на проведеното заседание на РСР бе представяне, обсъждане и приемане на Интегрираната териториална стратегия за региона. Интегрираният подход, приложен при изготвянето на ИТС отчита предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Този подход има за цел в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови приоритети да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми.

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен период 2021–2027 г. Стратегията вече е в процес на междуведомствено съгласуване, информираха представителите на МРРБ, което дава основания приемането на документа да навлезе във финалната фаза. Един от ключовите етапи е приемането на ИТС от страна на Регионалния съвет за развитие.

Предложените целенасочени действия в ИТС на Югоизточния район са фокусирани върху увеличаване на конкурентните предимства на региона и догонване от средните показатели на водещите в национален мащаб ЮЗР и ЮЦР, преодоляване на вътрешнорегионалните различия в социалната, икономическата и техническата инфраструктура, съхранение и развитие на човешкия фактор, който е основен капитал в територията на региона.

Визията и пакетът от стратегически приоритети на ИТСР на Югоизточен регион от ниво 2  обобщават резултатите от публичните консултации, от проведената анкета и изказаните становища и развитите идеи на срещите със заинтересовани страни. Стратегията дава визия за Югоизточния район като привлекателно място за живот и бизнес, със съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие.

На база приетите национални стратегически документи са дефинирани и трите основни приоритета за развитието на ЮИР.

Подкрепа за интелигентна и динамична икономика

Подкрепата за развитие на конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в региона и за постигането на устойчив икономически растеж чрез. Изграждането, поддържането и достъпът до съвременни научни инфраструктури, внедряването на нови технологии и прилагането на иновации е най-сигурният път за повишаване на конкурентоспособността на ЮИР. В тази посока е предложението за създаване на „Високотехнологичен академичен център Бургас“ на база на потенциала на университетите в региона.  Един от акцентите в развитието на икономическата структура на региона е създаването на нови индустриални зони, с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане и са важен фактор за развитие на региона. Важен фокус е и развитието на икономиката, свързана с морето.

Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот

В основата на постигането на подобрено качество на човешкия капитал чрез подобряване на образованието, здравеопазването и социалните услуги и чрез повишаване на общото културното ниво и ориентирано към формиране на активно, предприемчиво и добре образовано гражданско общество. Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението. Специфичен фокус в ИТС е поставен на изграждането и рехабилитацията на техническа инфраструктура.

Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните региони

Интегрираното развитие на важните опорни центрове от регионално и национално значение (градовете от второ и трето ниво) и подобряването на качеството на тяхната среда и агломериращите им функции като носители на растеж e една от целите на новия програмен период, е записано в ИТС на Югоизточния район. Сериозен инструмент за насърчаване на социално-икономическото развитие на граничните региони, според документа, е трансграничното сътрудничество. Като основно предизвикателство пред Югоизточния регион е идентифицирано е превръщането му в устойчиво развиващ се регион, интегрална част от националната територия.

Членовете на РСР активно дискутираха както основните приоритети, така и конкретните интервенции, предвидени в документа. По публикувания проект на ИТС преди провеждането на заседанието на РСР са постъпили множество предложения, становища и коментари на членовете на Регионалния съвет, които бяха потвърдени и в хода на заседанието. Солиден пакет от конкретни проекти бяха предложени и по време на разискванията – от прецизиране на списъка на обектите, представляващи недвижими културни ценности с потенциал за развитие на региона, през важни пътни отсечки и комплексни проекти за изграждане и развитие на индустриални зони.

Сериозни забележки бяха направени и по отношение на актуалността на използваните изходни данни, на които са базирани оценките и анализите в предложената Стратегия. Областният управител на Ямбол обърна внимание, че при оценка на глобалните процеси, оказващи влияние върху развитието на региона, не са взети предвид такива важни явления като пандемията от КОВИД-19, геополитическите конфликти, бежанската вълна и тяхното икономическо отражение. Участниците в обсъждането получиха уверение от страна на МРРБ, че при предстоящата актуализация на документа ще бъдат използвани данните от последното преброяване на населението, както и статистическите показатели, отразяващи макроикономическите процеси.

МРРБ се ангажира всички направени предложения да бъдат включени в окончателната версия на Интегрираната териториална стратегия на Югоизточния район. Заместник-министър Георгиева подчерта, че включването на предложените проекти в индикативните списъци не е гаранция за тяхното осъществяване, ако не бъде постигнато съгласие за обединяване на усилията на членовете на РСР за съвместно реализиране на инвестициите.

С 12 гласа „за“ Интегрираната териториална стратегия на Югоизточния район беше приета. Процедурата за влизането й в сила продължава. Резяме на документа е публикувано на страницата на НСОРБ https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/integrirano-teritorialno-razvitie/regionalni-saveti-za-razvitie/yuir

Членовете на РСР избраха и своите представители в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми 2014-2020 и на членове на Тематичните работни групи за подготовка на новите програми 2021 – 2027 г.