×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Ще бъде удължен срокът за кандидатстване по ПВУ за енергийна ефективност на жилищните сгради

Ще бъде удължен срокът за кандидатстване по ПВУ за енергийна ефективност на жилищните сгради

24.11.2022
Ще бъде удължен срокът за кандидатстване по ПВУ за енергийна ефективност на жилищните сгради
Източник: снимка: МРРБ

Срокът за кандидатстване по бъдещата процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I “ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) ще бъде удължен. Получено е съгласието на ЕК набирането на проектни предложения по първата фаза на процедурата да бъде удължена до 31 май, съобщи по време на Регионалната дискусия с общините от Северозападна България Десислава Георгиева, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството, която участва във форума.

Други новости, в предстоящата за обявяване процедура, ще са:

  • Въвеждането на срок (от около 20) преди крайният за кандидатстване, в който собствениците на жилищните сгради, да могат да подават заявленията си в общините. По този начин, общинските администрации ще имат време за преглед, подготовка на проект и последващото му депозиране за кандидатстване;
  • За да се осигури пълно териториално покритие на процедура, бюджетът й ще се разпредели по групи общини съгласно населението им;
  • Прилагането на опростени разходи за технически обследвания и паспортизация, както и за публичност и администрирането на проектите.

Междувременно за обществено обсъждане е публикуван и проекта на Насоки за кандидатстване за втория етап на процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Вижте повече на сайта на НСОРБ https://www.namrb.org/bg/aktualno/komentirayte-proekta-na-nasoki-za-energiyna-efektivnost-na-zhilishtnite-sgradi-ii

На 18.11.2022 г. бе обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, която влиза в сила от деня на нейното обнародване, с изключение на заложеното изискване всички нови сгради от съответната категория да се проектират с близко до нулево потребление, което ще влезе в сила от 01.01.2024 г. До тази дата новите сгради следва да се проектират с потребление на енергия най-малко в клас „В“. Изготвените преди обнародването на Наредбата обследвания за енергийна ефективност няма да се преработват, енергийните одитори обаче ще трябва да преиздадат сертификатите си, уточни заместник-министър Георгиева.

Публикуван за обществено обсъждане е и още един нормативен акт, свързан с изискванията за енергийна ефективност – съвместната наредба на МРРБ и Министерство на енергетиката, която касае новите образци на документите за енергийно сертифициране.

Във връзка с проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, касаещи интервенции в публични сгради, предстои да се съгласува с НСОРБ, последващ вариант на Насоки за кандидатстване. Същият предвижда промяна в изискванията за постигането на клас на енергоефективност „А“, който ще се замени с клас „В“, планирани мерки по конструктивни укрепвания на сградите ще се поемат като собствен принос. 

По процедурата за енергийната ефективност на нежилищните сгради, от която ще могат да се възползват общинските фирми и предприятия, предстои производствените сгради да бъдат изведени в отделен компонент, предвид спецификата им. Ще се приеме предложението на НСОРБ, сред бенефициенти по процедурата изрично да се посочат общинските предприятия и общинските дружества, увери Десислава Георгиева.

Новата Програма „Развитие на регионите“ е внесена за одобрение от ЕК на 16.11.2022 г. Очакванията са до края на годината да бъде одобрена. Тъй като приоритетните й оси предвиждащи подкрепа от Фонда за справедлив преход все още не са финализирани, ,МРРБ е представило само мерките, обхванати от приоритетни оси 1 и 2 и подкрепени от ЕФРР. На публично обсъждане е и проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на Закона за регионалното развитие, който урежда прилагането на подхода ИТИ.

С дата 23 ноември, вече са одобрени Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 България – Сърбия и България – Турция.

Ръководителят на  Секретариата на програмата България – Сърбия Стоян Канатов представи основните дейности, които ще бъдат финансирани и  запозна участниците във форума с новия подход на финансиране по програмата. Заделен е значителен ресурс за управление на интегрираната териториална стратегия по съвместната програма. На 20 декември е предвидено заседание на Комитета за наблюдението и.