Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Резюме на одобрената от ЕК ПРР 2021-2027

Резюме на одобрената от ЕК ПРР 2021-2027

13.01.2023
Резюме на одобрената от ЕК  ПРР 2021-2027

На интернет-страницата на НСОРБ е публикувано резюме на одобрената в средата на м. декември от Европейската комисия Програма за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г.: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-razvitie-na-regionite 

Резюмето е изготвено от екипа на Сдружението, на база публикувания на: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx стратегически документ.

Програмата, която се финансира от ЕФРР е с бюджет от 1.8 млрд. евро.

ПРР ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ. Тя включва 2 специфични приоритета - един за интегрирано градско развитие и друг за интегрирано териториално развитие на регионите на ниво NUTS 2. Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни прилагането на новия териториален подход.

Във фокуса на ПРР са всички градски общини в България. Десетте големи общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 1 за интегрирано градско развитие, а всички останали средни и по-малки 40 градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите.

За насърчаване на градско-селските функционални връзки, инфраструктурни инвестиции извън обхвата на общата селскостопанска политика, попадащи в обхвата на ПРР (здравна инфраструктура, индустриални зони, устойчива градска мобилност, енергийна ефективност в жилищни сгради, туризъм) ще се финансират на територията и на селските общини при доказан принос към развитието на региона. Тези инвестиции също трябва да отговарят на изискването на съответствие с ИТСР и със съответните карти на национално ниво. Приоритетно ще се насърчават интегрирани проекти с икономическа ориентация или реализирани от икономически оператори, водещи до икономически ползи и резултати за целевата област.

Във фокуса на инвестициите ще бъде развитието на функционални зони на база на идентифицираните възможности в интегрираните териториални стратегии и в тази връзка ще се насърчават интервенции, допринасящи за засилване на функционалните връзки между отделните територии и населени места, вкл. и селските райони.

Основна характеристика на интегрирания териториален подход е прилагането на принципа на партньорство: сътрудничество между различни заинтересовани страни и участници в социално-икономическия живот на определена територия. В допълнение към изискването за сътрудничество между различни организации за целите на подготовката и изпълнението на проекти, принципът на партньорство отразява и широката обществена подкрепа за финансирани проекти. Целите на проекта, целевите нужди и очакваните резултати трябва да бъдат припознати от възможно най-голям брой заинтересовани страни и обсъдени с широката общественост. Партньорството между различните общини не е задължително, но е необходимост и ще се прилага по отношение на проекти, насочени към територии с по-широк обхват. Партньорството между различни видове организации ще бъде приоритетно насърчавано, като бенефициенти по програмата ще бъдат основно партньорства.

Предвиждат се механизми, които да насърчават инвестициите в икономическо развитие, образователна и здравна инфраструктура, да се обмисли предоставянето на подкрепа за подпомагане идентифицирането и разработването на проекти и създаване на партньорство за инвестиции в инфраструктурни мерки за развитие на икономиката на общините и регионите и да се популяризира подкрепата и възможностите, които ще бъдат предоставени от ПРР. В тази връзка се предвижда да се задели конкретен ресурс за инвестиции в сферата на образованието, социалните услуги, социалните жилища и здравеопазването, както и да се насърчават проекти за развитие на икономическите дейности. Специално внимание е отделено на техническата помощ, като се предвижда разработването и изпълнението на стратегия за популяризиране на възможностите за подкрепа, както и за подпомагане на потенциалните бенефициенти за разработването на интегрирани проекти и концепции за ИТИ.