Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Резюме на одобрената от ЕК ПМДРА 2021-2027

Резюме на одобрената от ЕК ПМДРА 2021-2027

08.12.2022
Резюме на одобрената от ЕК ПМДРА 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-morsko-delo-ribarstvo-i-akvakulturi  е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 25 ноември 2022 г.  Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. (ПМДРА).

ПМДРА ще допринася за постигането на две от политическите цели на ЕС – ПЦ 2„По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и ПЦ 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

С бюджет  от около 121.3 млн. евро, Програмата ще подкрепя дейности в  рамките на  4 основни приоритета: за насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси“; за насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури; за  осигуряване на устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури и за укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

В обхвата на ПМДРА са включени множество дейности и операции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и лодкостоянките, подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова, ефективен контрол в областта на рибарството, защита и възстановяване на водното биологично разнообразие, продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите осигуряващи екологични услуги, преработка на продукти от риболов и аквакултури, изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, морско наблюдение, разработване на планове за управление на риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони и др. 

При изпълнението на подхода ВОМР ще прилага еднофондово финансиране по ЕФМДРА. Цели се разширяване на териториалния обхват на рибарските територии за прилагане на подхода и обхващане на всички потенциални територии, зависими от рибарството и аквакултурата като се увеличи броя на действащите МИГ по ЕФМДРА от 9 на 15.

МИГ по ЕФМДРА ще си партнират с МИГ по ЕЗФРСР като изпълняват съвместни проекти за сътрудничество, съвместни мероприятия за изграждане на капацитет, популяризиране на подхода, споделяне на добри практики и популяризиране на постигнати резултати. За реализацията на подхода е заделен ресурс от 24.3 млн. евро.