Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Ревизията на бюджета на НПВУ

Ревизията на бюджета на НПВУ

29.09.2023
Ревизията на бюджета на НПВУ

На 27 септември 2023 г. Министерският съвет одобри проект за актуализиране на бюджета на Националния ни план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)- Министерски съвет :: Пресцентър:: Заседания и решения на МС:: Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 27.09.2023 г. (gov.bg).

Актуализацията на бюджета на НПВУ е заради редуцирането на европейското финансиране в средата на 2022 г., което отразява финалните данни от промяната в БВП на страната ни за периода 2020 – 2021 г., в резултат на кризата от COVID-19.

С това алокацията за България от Механизма за възстановяване и устойчивост се намалява с почти 580 млн. евро или от 6.27 млрд. евро на 5.69 млрд. евро.  

Съгласно анонса на сайта на правителството, извършен е преглед на инвестициите в НПВУ, като при отчитане на възможността за изпълнението им до август 2026 г. (периода за допустимост на разходите по НПВУ) е направена актуализация на бюджетите на 17 от тях.

От по-подробната информация, публикувана на интернет страница по НПВУ Национален план за възстановяване и устойчивост (nextgeneration.bg), разбираме, че актуализацията на 17-те инвестици, де факто е три типа: 1.отпадане на инвестиции, 2.намаляване на средствата по други от тях и 3. увеличаване на бюджета на съществуващи.

Инвестициите, които отпадат са три:  

 1. Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги: бюджет от 101.7 млн. лв. Мотивите: необходимост от нотификация за държавни помощи, която предполага дълъг процес на съгласуване със службите на ЕК, което ще доведе до допълнително забавяне на дейностите и риск за реализирането до август 2026 г. По инвестицията се планираше: обновяване на 536 пощенски станции в по-малки населени места с население над 500 жители; внедряване на широк набор от услуги на „едно гише“ – посредничества при заявяване и получаване на административни и електронни административни услуги, на обществени услуги –централни и местни данъци, такси и глоби от името на НАП, МВР и общините; предоставяне на базови телемедицински услуги в 450 отдалечени населени места и изграждане на инфраструктура за зареждане на електромобили;

 2. Интермодален терминал в Русе: бюджет 44 млн. лв. Инвестицията отпада поради значителното й забавяне, както и поради липсата на достатъчен финансов ресурс за реализацията й;

 3. Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите: бюджет 112. 6 млн. лв. Отпадането отново е свързано със значителното забавяне в инвестицията, както и с наличието на възможности за реализацията й със средства от Програмата за околна среда 2021-2027.

Намаляват се бюджетите на общо 9 инвестиции, в т.ч. кореспондиращи им индикатори и срокове за изпълнение:

 1. Модернизация на образователната инфраструктура: редукция с 2 млн. лв. генерирана от спестен ресурс по процедурата, подкрепяща училищата и детските градини. Тези средства се прехвърлят към Младежките центрове, където има недостиг на ресурс;

 2. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации: намаление на бюджета с 41 млн. лв.;

 3. Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на ВЕИ с местно съхранение: редукция с 80 млн. лв.;

 4. Подкрепа за обновяване на сградния фонд: намаление с 85 млн. лв. в частта нежилищни сгради, поради недостатъчен интерес към процедурата за енергийно обновяване сгради в сферата на производството, търговията и услугите;

 5. Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз: редукция с 4 млн. лв.;

 6. Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници: намаление с над 781 млн. лв.;

 7. Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство: намаляване на бюджета с 4.6 млн. лв.;

 8. Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни: редукция с 61.85 млн. лв. Мотивите: забавяне в изпълнението на инвестицията и нейната сложност. Намалява се наполовина броят на предвидените за цифровизация над 86 млн. страници;

 9. Модернизиране на болничните заведения: редукцията на бюджета е 157 млн. лв., като отпада планираното изграждане в София на Национален център за лъчелечение на деца с протонна терапия.

По 5 инвестиции има увеличаване на планираните им бюджети, като в допълнение към ръста на бюджета на Младежките центрове се увеличават и тези на инвестициите в Центрове за НТИМ и иновации в образованието, линия 3 на метрото в София (с 22.5 млн. лв.), надграждането на информационната система на съдилищата и въвеждането на задължителната съдебна медиация. Мотивите са компенсиране на инфлационните процеси, както и промяна на местоположението на Националния STEM център и изграждане на нова сграда за центъра на територията на София Тех Парк АД, вместо ремонт на съществуваща постройка

Съгласно решението на Правителството, финансовият министър следва да представи актуализацията на НПВУ на Еврокомисията и да проведе преговорите. Комисията има 2 месеца на разположение, за да оцени дали изложените от България мотиви обосновават изменението на НПВУ и да предложи ново решение на Съвета за одобряването му.