Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район

Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район

21.09.2022
Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район

На 21 септември в онлайн формат се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион за планиране. Членовете на РСР обсъдиха изготвената Интегрирана териториална стратегия за развитие на региона и гласуваха нейното одобряване.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточния регион за планиране от ниво 2 обхваща областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен и е част от системата от документи за планиране на пространственото развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Тя определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, взаимната обвързаност на националните политики и взаимодействието с другите региони в държавата и със съседните страни. ИТСР дефинира общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за развитието на региона в периода 2021–2027.

Визията за развитие на Североизточен регион от ниво 2 съвпада с формулираната в Регионалния план за развитие (2014–2020 г.) и се подкрепя от всички заинтересовани страни, което подчертава нейния дългосрочен стратегически  характер. Тя акцентира върху потенциала на: местоположението – черноморското крайбрежие, богатата история и материална култура, плодородните почви, развитата инфраструктура, човешкия капитал и туристическата привлекателност на региона. Специфичният потенциал ще бъде насочен за постигане на общ икономически напредък и подобрено качество на живота.

Основните фактори, които са отчетени при формулирането както на визията, така и на стратегическите приоритети за развитие на региона, са:

  • Развитието на конкурентоспособна икономика, която ще продължи да бъде определящ фактор за просперитета, ускореното изграждане на потенциал за технологично обновяване, иновации и дигитализация.
  • Друг ключов фактор за интегрираното развитие на региона е съхраняването и оптималното използване на човешкия потенциал, чрез подобряване на образованието, повишаване на уменията, осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване и социални услуги и чрез повишаване на общото културното ниво, водещо до формиране на активно, предприемчиво и добре образовано гражданско общество, с ясна мисия за бъдещето на района.

Тези два фактора на регионалния просперитет следва да бъдат съпроводени със засилено внимание към териториалния аспект на развитието.

Интегрираната териториална стратегия дефинира три основни приоритета за развитието на региона:

Повишаване на динамичното развитие на региона

Приоритетът очертава и специфичните цели, на които ще бъдат подчинени конкретните мерки и действия. Те са насочени към повишаване на регионалната конкурентоспособност, научната и иновационната дейности, технологичното обновяване, новото индустриално развитие, създаването на привлекателна бизнес среда и подкрепа за МСП. Икономическото развитие трябва да бъде съчетано със съблюдаване на принципа на устойчиво развитие и намаляване на потреблението на енергия и суровини, развитие на „зелена“ и „синя“ икономика. В този контекст могат да получат реализация идеите за нови иновационни бизнес зони в Търговище, Варна (обхващаща общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня), Добрич.

Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване

Този приоритет е насочен към подобряване на човешкия капитал, така и към повишаване на качеството на публичните услуги. Системата на здравеопазването и социалните услуги на региона е сравнително добре развита и като цяло покрива нуждите от здравна и социална помощ, отчитат предварителните социално-икономически анализи, на които е базирана ИТС. Проблем в системата на здравеопазването и социалните услуги е осигуряването на равни възможности за достъп до здравните и социалните услуги на всички, включително и на живеещите в отдалечени малки населени места, и повишаването на качеството на здравните и социалните услуги.

Териториално развитие и сближаване

Териториалният аспект на ИТСР е насочен към преодоляване на значителните териториални неравновесия в региона чрез подобряване на транспортната и комуникационната свързаност, което ще улеснява достъпа до публични услуги от по-висока степен, както и чрез стимулиране развитието на градовете–центрове от различните йерархични равнища. По-добрата свързаност на региона в рамките на страната и обвързването на транспортните и комуникационните му връзки с европейската транспортна мрежа е фактор, който би оказал положително въздействие и върху конкурентните предимства на региона и потенциала за привличане на инвестиции. Сред приоритетните проекти, посочени в ИТС е доизграждането на АМ „Хемус“, АМ „Черно море“, скоростен път I-2 „Русе – Шумен“, скоростен път „Варна – Шабла – Дуранкулак“ и скоростен път “Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – ГКПП Лесово“.

Добрата цифрова свързаност с високоскоростни мрежи е от решаващо значение за прехода на икономиката на Североизточен регион към цифрови технологии.

В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 са идентифицирани всички заинтересовани страни и потенциални участници в процеса на формирането и прилагането на регионалната политика за интегрирано устойчиво развитие на територията на региона. Посочен е комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати.

Съществена част на Документа са индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ИТСР. За тези индикатори са посочени изходни и целеви стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите за ускоряване на социално-икономическото развитие, намаляване на регионалните диспропорции и подобряване на качеството на живот.

Интегрираната териториална стратегия на Североизточния регион премина успешно екологична оценка от страна на МОСВ, обърна внимание заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Паралелно са проведени редица събития и обществени консултации със заинтересованите страни. Всички предложения, препоръки и коментари са взети под внимание. ИТСР залага основните репери за развитие на региона, подчерта тя и допълни, че всички предложения и допълнения за конкретни интервенции или актуализация на мерки, могат да бъдат системно обсъждани от РСР и да бъдат взети под внимание при бъдещата актуализация на Стратегията.

Мерките и дейностите, които ще бъдат реализирани на база ИТСР са с различен източник на финансиране: средства от националния и общинските бюджети и европейски средства по линия на различни програми. Индикативните разчети показват нужди от почти 1 млрд. лв. за инвестиции в Североизточния район. Малко повече от половината от тези средства са предвидени за финансиране по линия на еврофондовете през настоящия програмен период.

След приемането на Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район днес, предстои разглеждането й на заседание на Съвета за регионална политика към министъра на регионалното развитие. Вече е инициирана  процедурата по междуведомствено съгласуване на ИТСР, след което документът ще бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет. Документът влиза в сила с Решение на МС.

Резюме на Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район можете да видите  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/integrirano-teritorialno-razvitie/regionalni-saveti-za-razvitie/sir