Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Ръководствата на НСОРБ и АОП проведоха дискусия по актуални теми, касаещи възлагането на обществени поръчки от общините

Ръководствата на НСОРБ и АОП проведоха дискусия по актуални теми, касаещи възлагането на обществени поръчки от общините

16.08.2022
Ръководствата на НСОРБ и АОП проведоха дискусия по актуални теми, касаещи възлагането на обществени поръчки от общините

По покана на ръководството на Агенцията за обществени поръчки (АОП), изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и представители на екипа на Сдружението проведоха работна среща относно предстоящото възлагане на обществени поръчки от общините във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и допълнителните средства, делегирани от министерство на регионалното развитие и благоустройството за общински проекти за ремонт и възстановяване на улици, пътища и ВиК (Повече от срещата между НСОРБ и ръководството на МРРБ ТУК).

„Усвояването на отпуснатите средства чрез Решението на МРРБ в предвидения срок ще доведе до влияние върху пазара на обществените поръчки. Това е причината да инициираме диалог с НСОРБ, за да обсъдим готовността на общините, доколко тези проекти са финализирани, както и по колко от тях има проведени поръчки и се очаква финансиране. Заявяваме АОП като партньор на местните власти при процеса“, каза изпълнителният директор на Агенцията Георги Николов.

Изпълнителният директор на НСОРБ заяви, че по молба на служебния регионален министър Иван Шишков в най-кратки срокове НСОРБ ще прецизира подадените от общините проекти за ремонт и възстановяване на улици, пътища и ВиК. Ресурсът от 418 млн. лв. ще бъде изцяло от бюджета на регионалното министерство, а не от централния, а водещ е списъкът с допустими проекти, публикуван на сайта на МРРБ (https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-finansira-proekti-na-234-obstini-za-vik-putista-i-ulici/ ). Част от общините имат избрани изпълнители, останалите предстои да проведат обществени поръчки, като в настоящата бюджетна година се предвижда да получат 50% от стойността на проектите си.

По Закона за публичните финанси, те могат да усвоят тези средства до края на 2023 г. „Все пак сме в режим на спешност. Ако общините отлагат възлагането на поръчките, МРРБ може да преразгледа конкретното споразумение и да оттегли финансирането.“, заяви Силвия Георгиева.

Екипът на НСОРБ постави фокус върху определено условие на Министерство на финансите в примерното Споразумение, публикувано като част от РМС №576/01.08.2022 г. Според условията, записани в него, при провеждането на обществената поръчка, изпълнителят трябва да бъде избиран на база „най-ниска предложена цена“. Към момента липсва подобна практика при отпускането на средства от централната власт, да се задават условия как да протекат процедурите за избор на изпълнител.Това условие е възможно да доведе до бъдещи обвинения към възложителя (кметовете) за некачествена реализация на проектите.

Силвия Георгиева обърна внимание и на необходимостта от срочно прекратяване на колизията между контролните органи и създаване на правен механизъм всяко едно решение от осъществен контрол да бъде окончателно и задължително за последващ орган на проверка. Към момента са налице множество органи с различни компетентности в областта на контрола върху обществените поръчки, чрез които се проверяват всички етапи на процеса на възлагане. За установяване на единна и законосъобразна практика обаче от съществено значение е при изпълнение на функциите си тези органи да тълкуват и прилагат по един и същи начин нормативната уредба. В противен случай се създават предпоставки за допускане на противоречива практика и множество грешки и нарушения при възлагането на поръчките.

В Закона следва да се предвиди механизъм за издаване на съвместни методически указания, задължителни за всички изпълнители, възложители и контролни органи. В него трябва да се включат представители на АОП, Сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, които в сътрудничество да подпомагат осъществяването на контрола в областта на обществените поръчки с цел създаване на единни практики и тълкувания в процеса на възлагане на обществените поръчки и съответно предотвратяване на бъдещи нарушения от страна на възложителите.

Друг акцент в дискусията бяха потенциалните предимства на централизирано възлагане на обществени поръчки.

От страна на НСОРБ се предложи въвеждането на „Електронен каталог/магазин“, като добър пример за централизирано възлагане и подобряване работата на общините и АОП. Закупуването на оборудване и други по-елементарни доставки могат да бъдат лесно осигурени подобен инструмент в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).  Създаването на система, в която всеки изпълнител има проверено досие, а възложителят да е максимално улеснен при покупките и доставките, би било разумно решение.

Относно темата за административния капацитет в общините, заместник изпълнителният директор на НСОРБ Теодора Дачева сподели, че за общините трябва да се предоставят комплексни мерки за подкрепа във възлагателния процес. Мерките трябва да включват възможност за обучение на общински служители, консултантска помощ за изготвяне на документация и съставяне на становища, както и „горещ телефон“ за връзка с централната власт. Обученията на Института за публична администрация (ИПА), насочени към изграждане на капацитет в сферата на обществените поръчки, са еднакви за цялата държавна администрация и не отчитат спецификата на общините.

По време на работната среща се коментира и необходимостта от намаляване дела на обществените поръчки, възложени без състезателна процедура (процедура на договаряне без обявление) и на базата на само една оферта. Съгласно реформите, предвидени в ПВУ България следва да намали процедурите на договаряне без обявление с оглед достигане на средното за ЕС - от 26% към края на 2021 г. до 7% до края на 2025 г. Допълнително, България трябва да намали до средното за ЕС ниво възлагането на процедури само с една оферта. Като първа стъпка в тази област на Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция с наименование – „Извършени проверки“. В нея Агенцията за обществени поръчки (АОП) предоставя периодично обобщена информация за изготвените и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП и на становищата за извършен контрол върху процедури на договаряне по чл. 233 от ЗОП. Обобщението се изготвя на база направените проверки от АОП за период от две седмици и ще съдържа данни за проверените възложители, броя издадени становища, както и синтезирана информация за всяка от прегледаните процедури и направените констатации: ТУК.