Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Публикувани са указанията за подготовка на проектобюджета за 2023 г.

Публикувани са указанията за подготовка на проектобюджета за 2023 г.

07.09.2022
Публикувани са указанията за подготовка на проектобюджета за 2023 г.

Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. са публикувани на интернет страницата на МФ: https://www.minfin.bg/bg/1548.

Срокът за предоставяне на необходимата информация в МФ, макети и придружаваща ги декларация/потвърждение е до 15 септември

Исканата информация се предоставят от упълномощените от ПРБ лица, данни за които са представени в МФ в електронен вид и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на електронна поща mtff-2023-2025@minfin.bg.

При спазване на указанията, кметовете на общините следва да предоставят в МФ за периода 2023-2025 г.:

  • Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2022 г. и 2023 г. (Приложение № 1а);
  • Справка за прогнозата за общинския дълг (вкл. намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. (Приложение № 6г);
  • Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности (Приложение № 8).;
  • НОВА Справка за средногодишните количества ресурс за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г. по функции (Приложение № 8а).

Общинските съвети следва да одобрят бюджетните прогнози на общините при спазване на изискванията на ЗПФ (чл. 82, ал. 2-5 и чл. 83).

Кметът на общината представя в Министерство на здравеопазването консолидирана информация и оценка на прогнозите за периода 2023 – 2025 г. на общинските лечебни заведения за болнична помощ-търговски дружества, попадащи в Списъка на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“.