Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

29.11.2022
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

На  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11366 е публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) по Програма „Образование“ 2021-2027.

Заложените за обявяване процедури през 2023 г. са 6 с общ бюджет от над 716.1 млн. лв., както и една за техническа помощ.

Процедурите, касаещи общинските образователни институции, са следните:

 • Процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“:

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерството на образованието и науката (МОН), като общинските детски градини, Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), Центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата могат да участват в техническото и/ или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи.

Допустими дейности:

 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с утвърдени програми за професионалното и кариерното им развитие; Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование; Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование; Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на децата в предучилищното образованиеза професионалното и кариерното им развитие;
 • Интензивна работа с родители на ниво детска градина, за формиране
  на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес;
 • Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование;
 • Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на децата в предучилищното образование;

Дата на обявяване: юни 2023 г. и краен срок за кандидатстване август 2023 г.

Бюджет: 105.4 млн. лв.

 • Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“: Процедура за подбор на проекти, с допустими кандидати и  партньори общински детски градини и училища.

Допустими дейности:

 • Разнообразяване на формите и средствата за ефективно осъществяване на интеркултурно образование, чрез занимания по интереси, съвместни дейности между детски градини и училища с концентрация на деца от уязвими групи, и такива в които няма концентрация на деца от уязвими групи, вкл. обменни визити, екскурзии, зелени училища и др.
 • Организиране и провеждане на учебния процес (в детски градини и училища) в реална среда, посредством изнесени занимания в музеи, художествени галерии, културни институции, такива свързани с театралното, танцово, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музикални мероприятия.
 • Популяризиране на възможностите за професионално развитие и личностно развитие на учениците посредством образование, чрез организиране на тематични срещи и беседи на ученици с представители от различни професионални съсловия, учени, хора на изкуството, културни дейци, спортисти.
 • Провеждане на културно-образователни инициативи,популяризиращи четенето и грамотността в библиотеки, като част от обучението по образователни направления.
 • Развиване на отношение към културата и придобиване на знания относно културното и литературното наследство, четенето, творческото мислене, природните, естествените и точните науки, чрез провеждане на занимания по интереси в извън класна форма и изнесени занимания.
 • Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активниродители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им, включително чрез участие на образователни медиатори.
 • Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Дата на обявяване: март 2023 г. и краен срок за кандидатстване юни 2023 г.

Бюджет: 31 123 577 млн. лв., минимален размер на проект-  100 хил. лв., максимален: 391 166  хил. лв.

 • Процедура „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностeн модел“:

Конкретен бенефициент е МОН. Общинските училища могат да участват в техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи.

Допустими дейности:

 • Модернизиране методите на преподаване и оценяване.
 • Осигуряване на съвременен инструментариум за измерване и оценяване на резултатите на учениците.
 • Целеви обучения на педагогически специалисти и експерти.
 • Прилагане на концепцията за споделяне на ресурси и изграждане на Професионални учещи се общности (клъстери).

Дата на обявяване: януари  2023 г. и краен срок за кандидатстване март 2023 г.

Бюджет: 166.7 млн. лв.

 • Процедура „Дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. ПОО“:

Конкретен бенефициент е МОН. Общинските училища могат да участват в техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи.

Допустими дейности:

 • Внедряване на иновативни решения в общото училищно образование, вкл. въвеждане на софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати, основани на използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен интелект; въвеждане на инструменти за персонализация на ученето; интегриране на наложени платформи за обучение (от разстояние в електронна среда ОРЕС) и надграждане на създадената библиотека с електронни ресурси и съдържание за учене и преподаване;
 • Анализ на съществуващите практики, евентуални нормативни промени, обучение и въвеждане на подходящи формати за обмен на опит между учители и училища и надграждане на капацитет за подобряване условията за максимално ефективно преподаване и учене във виртуална среда и виртуални класни стаи, за провеждане на ОРЕС и прилагане на хибридна и смесена форма на обучение (blended learning/1:1 модел);
 • Подкрепа на дигиталната трансформация чрез повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите чрез обучения и информационни кампании за опасностите в интернет, отрицателния ефект на фалшивите новини и др.;
 • Подкрепа за осигуряване на цифрово приобщаване, в т.ч. обучение на ученици от маргинализирани групи, вкл. роми, за придобиване на умения за ОРЕС, осигуряване на технически средства за целите на обучението, като се надградят мерките по React-EU и др.
 • Надграждане на мерките за създаване на Национална STEM среда по НПВУ чрез подкрепа за практическа работа на ученици в лабораторна среда за натрупване на знания и умения, свързани с природни науки, математика и информатика, добавена виртуална реалност, работа в екип, аналитично и критично мислене, използване на научноизследователски методи и подходи, създаване на практически решения за решаване на проблеми;
 • Синхронизиране и консолидация на съществуващите вътрешни информационни системи и бази данни в системата на образованието чрез въвеждане на специализирани софтуерни решения за интегриране, проследяване, анализ и оценяване на ключови данни и индикатори за развитието на образованието;
 • Развиване на капацитет на ниво училище, РУО и ключови експерти и ръководители в системата чрез обучения за събиране на данни за образователната система и образователните резултати на учениците и за формулиране на решения на база данни и анализ, експертна подкрепа и осигуряване на нужната техническа обезпеченост.

Дата на обявяване: декември 2023 г.  и  краен срок за кандидатстване януари 2024 г.

Бюджет:  184. 8 млн. лв.