×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Проекти на общини по две програмни линии одобри УС на НДЕФ

Проекти на общини по две програмни линии одобри УС на НДЕФ

20.09.2022
Проекти на общини по две програмни линии одобри УС на НДЕФ

На свое заседание УС на НДЕФ одобри 12 проектни предложения за закупуване на 15 електрически превозни средства по Пилотната схема за насърчаване използването на електрически превозни средства. Финансирането е осигурено по Инвестиционната програма за климата (ИПК). Одобрените проекти са на общините Благоевград, Сатовча, Долни Чифлик, Балчик, Пирдоп, Габрово, Кърджали, Пловдив, Девин и община Добричка.

УС одобри и проектните предложения на община Габрово, община Банско, Столична община, общините Ямбол и Добрич за финансиране по програма „Микропроекти за климата“.

Община Габрово кандидатства с проекта „Крачка в адаптацията към климатичните промени“, община Банско – за монтаж на фотоволтаична инсталация за призводство на ел. енергия върху покрив на сградата на общинската администрация, община Ямбол за въвеждане на система за ефективно управление на енергийните ресурси и внедряване на ВЕИ в сградата на общинската администрация, а СУ „П. Р. Славейков”, гр. Добрич - за подобряване на енергийната си ефективност. Споделено зелено пространство (климатичен хъб) в двора на 20-то Основно училище „Тодор Минков“ в р-н „Триадица“ ще създаде Столична община.

НДЕФ кандидатства с два нови проекта за финансиране през 2022 г. пред Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Република Германия. Очаква се през месец октомври 2022 година да бъдат подписани и двата договора по тези проекти и изпълнението им да започне от началото на ноември 2022 г.  И двата проекта са насочени изцяло към общините и ще бъдат изпълнени в пилотни общински сгради.

Проект „Визия 2045 - Училищата като двигатели към климатична неутралност в градовете“ - има за цел да обедини усилията на училища и общински администрации за привличане на всички заинтересовани страни (доставчици на услуги и енергия, публични администрации, търговци, медии и др.) за създаване и експериментално прилагане на иновативен модел за постигане на климатична неутралност на местно ниво.

Водещ партньор е Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU). Партньори, освен НДЕФ, са Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Краков, Полша и Регионална енергийна агенция на Савинска, Шалешка и Корошка области, Словения. Продължителността на проекта е 30 месеца.

НДЕФ ще участва в изготвянето на оценка на емисиите на парникови газове на четири училища в две общини (избрани според критерии, определени в консорциума на проекта), за които ще бъдат направени изчисления на въглеродния отпечатък; ще подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои планове за действие за постигане на климатична неутралност чрез съвместни дейности с общината и другите заинтересовани страни и ще популяризира опита сред други учебни заведения в България.

Проект „MENERGERS“ – Служби „Енергиен мениджър“ има за цел да създаде модели за служби „енергиен мениджър“ в общините в България и да оформи система от критерии за енергийна ефективност и ВЕИ за общините в Румъния. НДЕФ е водещ партньор по проекта, а другите партньори са Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU) , Софийската енергийна агенция „Софна“ и Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Брашов, Румъния.

На НДЕФ е възложено цялостното управление на проекта. Екипът на Фонда ще участва в разработването на анализ на българското законодателство и съставянето на модел за службите „енергиен мениджър“, както  и провеждането на семинари и обсъждания, в това число и в общините. Моделът ще бъде внедрен експериментално и ще бъде популяризиран.

В заседанието на УС на НДЕФ взе участие изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, която е член на ръководството на Фонда.