Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Проект на промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти

Проект на промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти

11.06.2024
Проект на промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти

Проектът е публикуван за обсъждане на страницата на Министерството на земеделието и храните със срок до 10.07.2024 г.: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-svet-za-100624/.

В законопроекта са уредени видовете пазари за фермерски и занаятчийски храни в зависимост от времетраенето им – постоянни, временни, или за определен ден или дни от седмицата.

Предвижда се на пазарите за фермерски и занаятчийски храни да се извършва продажба на дребно на фермерски и занаятчийски храни от техните производители. Определени са изключенията, при които могат да се предлагат фермерски и занаятчийски храни, които не са произведени от лицата, които ги предлагат.

Уредени са изискванията към фермерските и занаятчийските храни, които се предлагат на фермерските пазари. Храните трябва да отговарят на изискванията на правото на ЕС и националната нормативна уредба в областта на храните и да са снабдени с необходимите документи за произход и качество, съгласно нормативните изисквания и Правилника за организацията и дейността на фермерския пазар.

С оглед изготвяне на становище на НСОРБ, моля за Вашите коментари на адрес: namrb@namrb.org  до 9.07.2024

Промените, засягащи пазарите за фермерски и занаятчийски храни:

В Глава пета на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти се създава Раздел VII „Организация и дейност на пазарите за търговия на дребно с фермерски и занаятчийски храни“ с чл. 58у – 58щ:

„Раздел VII

Организация и дейност на пазарите за търговия на дребно с фермерски и занаятчийски храни

Чл. 58у. (1) Пазарите за фермерски и занаятчийски храни са място и инфраструктура, където се извършва продажба на дребно на фермерски и занаятчийски храни от техните производители.

(2) Фермерските и занаятчийските храни, които се предлагат на пазарите по ал. 1, трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове на институции на ЕС и националната нормативна уредба в областта на храните.

(3) Пазарът за фермерски и занаятчийски храни може да бъде постоянен, временен, или за определен ден или дни от седмицата.

Чл. 58ф. (1) На пазара за фермерски и занаятчийски храни имат право да извършват продажби на дребно:

 1. земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

 2. бизнес оператори по чл. 37, ал. 1 и 2 от Закона за храните, включително такива с регистрирани пунктове за изкупуване на диворастящи растения и гъби, в т.ч. трюфели;

 3. бизнес оператори, които произвеждат храни в обекти, които са микропредприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, регистрирани по чл. 26 или одобрени по чл. 31 от Закона за храните;

 4. бизнес оператори, които произвеждат храни, съгласно изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона за храните, с която се определят национални мерки в съответствие с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;

 5. бизнес оператори, които произвеждат храни в подвижни или временни обекти, по смисъла на Приложение II, Глава III от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните;

 6. лица, които произвеждат вино и спиртни напитки в обекти, които са микропредприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, регистрирани по Закона за виното и спиртните напитки;

 7. занаятчии, които предлагат занаятчийски храни и които са регистрирани по реда на Закона за занаятите.

(2) Производителите на биологични храни, храни произведени при преход към биологично производство и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, могат да ги предлагат, обозначават и рекламират като такива, при условие че отговарят на нормативните актове на институции на ЕС и националната нормативна уредба в областта нахраните и притежават необходимите документи за това.

(3) Продажбите на пазара за фермерски и занаятчийски храни могат да бъдат извършвани от упълномощени писмено представители на лицата по ал. 1. По изключение лицата по ал. 1 могат да продават продукция на друго лице по ал. 1, като информират писмено за това организатора на пазара. Условията, при които лицата по ал. 1 могат да продават продукция на друго лице по ал. 1 се уреждат с правилата по чл. 58х, ал. 3.

(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да:

 1. предлагат само собствена продукция, произведена съгласно изискванията на нормативните актове на институциите на ЕС и националната нормативна уредба в областта на храните;

 2. продават храни, снабдени с всички документи за съответствие, произход и качество, съгласно нормативните изисквания и правилата по чл. 58х, ал. 3;

 3. притежават всички изисквани от нормативните актове разрешителни, сертификати, лицензи и други документи;

 4. предоставят на потребителите информация за предлаганите храни в съответствие с нормативните актове на институциите на ЕС и националната нормативна уредба в областта на храните;

 5. съхраняват и представят при поискване от компетентните и контролните органи необходимите документи, доказващи произхода, качеството и безопасността на храните;

 6. спазват обществения ред, да опазват наетото място и имущество и да осигуряват почистването на съоръженията за предлагане и търговия и прилежащите им площи;

 7. спазват изискванията, определени в правилата по чл. 58х, ал. 3;

 8. изпълняват разпорежданията на организатора на пазара и предписанията на компетентните и контролни органи.

Чл. 58х. (1) Организаторът на пазара за фермерски и занаятчийски храни е длъжен да:

 1. допуска на пазара само лица, които отговарят на изискванията на чл. 58ф;

 2. осигури търговска площ и подходяща инфраструктура, съобразно изискванията за съхранение и предлагане на храните (в т.ч. транспортен достъп до пазара, захранване с електроенергия, достъп до питейна вода и сервизни помещения), подходящи условия за експлоатация на местата, обектите, частите от имоти, масите за сергийна търговия, както на съответните санитарни помещения;

 3. осигури спазването на реда на пазара, предвиден в правилата по чл. 58х, ал. 3;

 4. осигури почистване на пазара.

(2) Организаторът на пазара за фермерски и занаятчийски храни създава и поддържа база данни за всички лица по чл. 58ф, съоръжения за търговия, разположени на територията на пазара и информация за сключените договори за използване на пространства и съоръжения с участниците.

(3) Организаторът на пазара за фермерски и занаятчийски храни изготвя Правила за организацията и дейността на фермерския пазар, за които информира кмета на общината. В Правилата се определят:

 1. разполагането на местата и съоръженията за търговия;

 2. ползване на наетите места или съоръжения;

 3. организацията и контрола на участниците на пазара;

 4. графика за работата на пазара;

 5. задълженията за участниците,

 6. мерките при нарушения.

Чл. 58ц. (1) Пазар за фермерски и занаятчийски храни се провежда след подаване на писмено уведомление до кмета на общината, на чиято територия се провежда пазара най-малко 3 дни преди провеждането му.

(2) В рамките на срока по ал. 1, кметът на съответната общината може писмено  да възрази за провеждането на пазара.

(3) Кметът на съответната община осигурява осъществяването на ефективен контрол за спазване на нормативните изисквания и защита на потребителите в рамките на неговите компетенции.

(4) Организаторът на пазара за фермерски и занаятчийски храни информира директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на пазара за мястото, деня и графика на провеждането му най-малко 3 работни дни преди заявеното му начало.

Чл. 58ч. На пазарите за фермерски и занаятчийски храни е забранено:

 1. извършването на търговска дейност извън предоставените за ползване части от имоти и съоръжения за търговия и пространствата, граничещи с тях;

 2. поставянето от ползвателите на допълнителни собствени съоръжения, които не са съгласувани с организатора на пазара, или са извън предоставените за ползване части от имоти и съоръжения за търговия;

 3. поставянето на предлаганите за продажба храни на други места извън съоръжението и предоставената за ползване площ;

 4. извършването на търговия от моторни превозни средства, импровизирани поставки, куфари, колички, кашони, поставени на земята или от ръка;

 5. влизането, спирането и паркирането на моторни превозни средства на територията на пазара, извън определените за това места, по времето на провеждане на пазара;

 6. излагането, продажбата и рекламата на храни с външен вид, опаковка и маркировка, заблуждаващи потребителите относно тяхното качество, произход и други съществени характеристики;

 7. преотдаването или съвместното ползване на наетите имоти, обекти или съоръжения, без за това предварително да е получено писмено съгласие от организатора на пазара.

Чл. 58ш. (1) Организаторите на пазарите за фермерски и занаятчийски храни са длъжни да упражняват контрол върху дейността на лицата, които извършват търговска дейност на територията на пазарите, за спазване на Правилата за дейността на фермерския пазар.

(2) При констатиране на нарушения, организаторът на пазара е длъжен да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване и привеждане в съответствие с Правилата за организацията и дейността на пазара.

Чл. 58щ. (1) Контролът по спазване на чл. 58у-58ш по отношение организацията и дейността на пазарите за фермерски и занаятчийски храни, на територии, предоставени от общината се осъществява от упълномощени от кмета на съответната община, длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да извършват проверки на организаторите на пазарите за фермерски и занаятчийски храни, както и на лицата, които извършват търговска дейност на територията на пазарите.

(3) Упълномощените да извършват проверки лица имат право:

 1. на свободен достъп на територията на пазара;

 2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;

 3. да изискват съдействие от други компетентни органи, при необходимост;

 4. при констатиране на нарушения да издават предписания;

 5. да съставят актове за установяване на административни нарушения.