Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Проект на ИГРП по ПРЧР 2021-2027

Проект на ИГРП по ПРЧР 2021-2027

15.08.2022
Проект на ИГРП по ПРЧР 2021-2027

На https://esf.bg/11932/ е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР).

В проекта на ИГРП са включени 6 бъдещи процедури за предоставяне на БФП, като по 3 от тях общините са допустими бенефициенти. Процедурите с допустими кандидати общините са, както следва:

1.Процедура на директно предоставяне „Грижа в дома“:

Цел: Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Бюджет: 100 мн. лв.

Допустими дейности:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, психологическа подкрепа;
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
 • Предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;
 • Супервизия и обучения на служителите, предоставящи интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Дата на обявяване: септември 2022 г. с няколко срока за кандидатстване до 2024 г.;

2.Процедура на директно предоставяне „Укрепване на общинския капацитет“:

Цел: Подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги (СУ) и улесняването на преходите към новите механизми за предоставянето им  на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ, ЗЛП. Бюджет: 25 млн. лв.

Допустими дейности:

 • Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси);
 • Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по и ЗЛП/ЗХУ, ЗСУ;
 • Подкрепа за планиране и анализиране на потребностите от и предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, вкл. за разработване на програми за развитие на качеството на СУ, създаване на съвети по въпросите на СУ и др.;
 • Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на СУ/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на СУ;
 • Провеждане на разяснително-информационни кампании.

Дата на обявяване: септември 2022 г.. Краен срок за депозиране на проекти: ноември/ декември 2022 г.

3.Процедура на подбор „Бъдеще за децата“:

Цел: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД). Бюджет: 81.3 млн. лв.

Допустими кандидати: Доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини. Партньори: доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини, НПО, лечебни заведения.

Допустими дейности:

 • Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи;
 • Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности;
 • Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата;
 • Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа;
 • Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
 • Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи;
 • Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;
 • Подкрепа за младежи, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.;
 • Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция и др.

Дата на обявяване: ноември 2022 г. Краен срок за депозиране на проекти: януари 2023 г.

Коментари и бележки по проекта на ИГРП се депозират до 19-ти август, на hrdop2021-27@mlsp.government.bg