Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Прието е постановлението за Комитетите за наблюдение 2021-2027

Прието е постановлението за Комитетите за наблюдение 2021-2027

04.10.2022
Прието е постановлението за Комитетите за наблюдение 2021-2027

На 29 септември 2022 г. се прие ПМС №302 за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове на споделено управление, за програмен период 2021 - 2027 г.

Нормативният акт определя състава и функциите на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на 13 програми за програмен период 2021-2027, в т.ч. и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027.

Комитетите за наблюдение, са колективни органи, основани на принципа на партньорство, съставът на които се състои от председател, членове и наблюдатели.

Председател на Комитета на Споразумението за партньорство е вицепремиерът с ресор еврофондове, членове са председателите на Комитетите на отделните програми, на НСИ и КЗД, изпълнителните директори на ДФЗ и АХУ, представители на НСОРБ, Регионалните съвети за развитие, синдикатите и работодателите, академичния и неправителствения сектор.  Всяко ведомство/ институция/ организация има един титулярен и 3-ма заместника в Комитета.

Основните функции на Комитета на Споразумението за партньорство, са да:

 • следи за напредъка в изпълнението на стратегическите цели на Споразумението за партньорство, в т.ч. и за приноса на съответните програми към изпълнението им;
 • обсъжда и одобрява предложение за изменение на Споразумението и разглежда и одобрява национално предложение за разпределение на сумата за гъвкавост между отделните програми;
 • разглежда информация от Управляващите органи за напредъка в изпълнението на програмите и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и от счетоводните органи за финансовото управление;
 • разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни доклади по програмите;
 • следи за изпълнението и прилагането на отключващите условия за програмния период 2021-2027 г.;
 • одобрява и следи изпълнението на националния план за оценка на Споразумението за партньорство;
 • приема Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021 – 2027 г. и следи за изпълнението й;
 • разглежда информация за напредъка при изграждането на административния капацитет на публичните институции, партньорите и бенефициентите;
 • разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на програмите и следи за предприетите действия, както и за други въпроси.

Комитетът на Споразумението, както и на тези по програмите, заседават веднъж годишно, като заседания могат да се провеждат и дистанционно, както и на писмена процедура. Решенията на колективните органи се вземат с единодушие, а когато това е невъзможно с мнозинство от 2/3 от членовете им.

Комитети за наблюдение, се създават и по следните програми:

 1. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
 2. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.;
 3. Програма „Образование“ 2021-2027 г.;
 4. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.;
 5. Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.;
 6. Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.;
 7. Програмата за техническа помощ 2021-2027;
 8. Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 г.;
 9. Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.;
 10. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.;
 11. Програмата на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“;
 12. Националната програма на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност“;
 13. Националната програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

Съставът на Комитетите е идентичен с този на Споразумението за партньорство, а основните им функции, са свързани с:

 • одобряване на методологии и критерии за подбор на операции;
 • съгласуване на индикативни годишни работни програми;
 • разглеждане на изпълнението и напредъка на съответната програма, постигането на междинните цели и на целевите стойности, изпълнението на операциите от стратегическо значение;
 • одобряването на окончателния доклад за качеството на изпълнението на съответната програма и плана за извършването на оценката й;
 • изпълнението и прилагането на отключващите условия през целия програмен период;
 • разглеждане на информация от годишните контролни доклади, изготвени от одитния орган по съответната програма;
 • разглеждане на изпълнението на действията по комуникация и видимост;
 • одобряване на изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетите й;
 • следене на изпълнението на Интегрираните териториални инвестиции и на инструмента „Водено от общностите местно развитие“;
 • разглеждане на информация за напредъка при изграждането на административния капацитет на публичните институции, партньорите и бенефициентите;
 • разглеждане и на други въпроси, свързани с изпълнението на съответната програма, както и на въпроси, които засягат качеството на изпълнение на съответната програма и мерките за тяхното разрешаване.

В срок до три месеца след определянето на поименния им състав, Комитетите  провеждат първите си заседания.

По общественото обсъждане на проекта на ПМС-то, на база коментари и бележки на общините, НСОРБ депозира становище- https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/stanovishte-po-proekt-na-pms-za-sazdavane-na-komiteti-za-nablyudenie-na-sporazumenieto-za-partnyorstvo-na-republika-balgariya-i-na-programite-safinansirani-ot-efsu-za-programen-period-2021--2027-g

В окончателният вариант на нормативния акт, са отразени всичките ни предложения, а именно:

 • Предложение на НСОРБ: Настояваме да отпадне възможността при липсата на кворум, заседанието на съответния Комитет за наблюдение, да се отлага с един час и провежда независимо от броя на присъстващите членове. Разпоредба на нормативния акт: При липса на кворум заседанието се отлага с един час и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на Комитета;
 • Предложение на НСОРБ: Да се включи опция за заместване в заседанията на Комитетите на титуляря и неговите заместници. Разпоредба на нормативния акт: В случай на невъзможност на титуляря и неговите заместници да участват в заседание на Комитета за наблюдение, ръководителят на съответното ведомство и/ или организация, може да упълномощи писмено друго лице да участва в заседанието;
 • Предложение на НСОРБ: Да се изготвя индикативен годишен график за предстоящите заседания на Комитетите, който се публикува до 31 януари на текущата година на Единния информационен портал. Разпоредба на нормативния акт: Централното координационно звено съвместно с председателите на Комитетите за наблюдение, изготвя график на заседания, който се публикува на Единния информационен портал.