Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите 2021-2027

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите 2021-2027

10.05.2023
Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите 2021-2027

До края на месец май е предвидено провеждането на заседания на Комитетите за наблюдение по три от Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027.

На 16-ти май ще заседава Комитетът за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027.

На заседанието ще бъде представена информация за Годишния доклад за изпълнение на Програмата за периода 2014-2020 за 2022 г.

Членовете на Комитета ще дискутират и одобрят и пакета документи за кандидатстване с инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“  по  Програмата за периода 2021-2027- Коментирайте проекта на Насоките за кандидатстване за по-зелен граничен регион по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021- 2027 (namrb.org). НСОРБ ще се представлява на заседанието от титулярния ни и дългогодишен представител в Комитета на Програмата, кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов.

Комитетът за наблюдение на Програма „Околна среда 2021-2027“  (ПОС) ще заседава на 23-ти май в гр. София. Заседанието е второто поред за годината след проведеното през м. март предходно такова.  

Членовете на Комитета ще обсъждат Годишния доклад за изпълнение за 2022 г. на Програмата за периода 2014-2020, както и изменение на текстовете й и Индикативната й годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

Ще се дебатират и методологии и критерии за оценка на проекти по две процедури от програмен период 2014-2020, с конкретен бенефициент Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Процедурите са за общинска ВиК инфраструктура (изграждане/ рехабилитация/ реконструкция на канализационни системи и ПСОВ и на мрежи за питейни води и ПСПВ в агломерации с над 2 000 екв. ж.) и рекултивация на общински депа за закриване. По същите, с общ индикативен бюджет от около 160 млн. лв., се планира подпомагането на общински инвестиции финансирани от ПУДООС в обекти/ съоръжения с приключили наземни работи, на финален етап на реализация и с предстоящо завършване на строителството до края на 2023 г.

По Програмата за периода 2021-2027, също е предвидено приемането на методологии и критерии за оценка на проекти по две процедури, за национални стратегически документи в сектор „въздух“ и  техническа помощ с конкретни бенефициенти дирекции в структурата на МОСВ. Ще се дискутира и удължаване срока на дейността на подкомитет „Биологично разнообразие“ към Комитета за наблюдение.

Сдружението се представлява в Комитета на ПОС от заместник-председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова.


Съгласно графикът за предстоящите заседания на Комитетите - График на комитети за наблюдение | eufunds, на 26-ти май ще заседава и Комитетът по Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията.

През м. юни също се предвиждат заседания на 4-ри от Комитетите по Програмите за периода 2021-2027. Те са по Програмите за транспортна свързаност на 8-ми и 9-ти юни, Техническа помощ на 13-ти юни, Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация на 29-ти юни и отново по Програмата за  конкурентоспособност и иновации в предприятията на 30-ти юни.