Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Предизвикателствата пред общинската данъчна политика. Пети национален форум на общинските данъчни експерти

Предизвикателствата пред общинската данъчна политика. Пети национален форум на общинските данъчни експерти

23.09.2022
Предизвикателствата пред общинската данъчна политика. Пети национален форум на общинските данъчни експерти

На 20 и 21 септември се проведе Национален форум на общинските данъчни експерти. За петото му издание организаторът, „НСОРБ-Актив“ ЕООД, избра община Девин, която по данни на МФ е на второ място по събираемост на местни приходи след община Стара Загора.

Кметът на общината-домакин Здравко Иванов приветства участниците във форума и открои ролята на Сдружението като основен помощник на общинските администрации, който остро поставя проблемите на местните власти на централно ниво и защитава интересите им.

С приветствие се включи и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Тя отбеляза работата на данъчните администрации през двете години, белязани от Ковид пандемията. Ръстът от 20% на данъчните приходи показва, че може да се работи добре, въпреки трудностите, каза изпълнителният директор.

Силвия Георгиева обърна внимание на активността на данъчните експерти, които информират НСОРБ за нуждата от уточнения и методически указания по въпроси, касаещи всички общини. Така те улесняват екип „Местни политики и финанси“ на НСОРБ да се насочва към проблемните теми от ежедневието на общинските администрации и да ги включва в консултативни разработки. Госпожа Георгиева отбеляза, че Сдружението ще разчита на опита и експертизата на общинските експерти от приходните звена и в предстоящите преговори с новото Народно събрание за повече и по-разнообразни приходоизточници и правомощия, както и на техните предложения и идеи за справяне с предизвикателствата при определяне и прилагане на такса битови отпадъци. Тя сподели с участниците, че НСОРБ ще окаже методическа подкрепа на общините за преминаване към нови основи за определяне на ТБО в рамките на специално подготвен проект.

Резултатите от анализите на изпълнението на общинските бюджети за 2021 г. и на данъчните ставки през 2022 г. представи Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“.

Като цяло общините са активни и въпреки липсата на развитие на правната рамка, максимално се възползват от правомощията си по събиране на вземанията и от възможностите на електронното управление. От 1998 г досега, благодарение на активността на данъчните експерти, има увеличение 2,3 пъти на данъчните и 7,3 пъти на неданъчните приходи при почти непроменени условия на нормативната рамка в частта диапазони на данъчните ставки. Данъчните приходи нарастват 2,7 пъти след даването на възможност на общинските съвети да определят сами ставките.

Даниела Ушатова обърна внимание на проучването на Националната агенция за приходите, което показва, че гражданите имат претенции не толкова към размера на данъчните задължения, а се интересуват за какво се харчат и разпределят събраните пари, предлагат ли се повече услуги за гражданите и бизнеса.

Пепа Петкова, секретар на район „Слатина“ в Столична община, представи конкретните предложения за изменение и допълнение на ЗМДТ, които предвиждат следното :

-              Въвеждане на по-ясно дефиниране на облагаемите имоти, вкл. чрез ползване на данните от кадастъра.

-              Актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имот със 135% от 2024 г. и прилагане на 4-годишен механизъм за тяхната актуализация на базата на данните, поддържани от НСИ.

-              Актуализиране на базисната данъчна стойност на земеделските земи със 151% и обвързването им с данните за цените на сделките със земеделска земя, поддържани от НСИ;

-              Разширяване кръга на данъчно-задължените лица, съобразно вида на облагаемите имоти, съответно на строежите;

-              Отпадане на разпоредбите относно освобождаването от облагане на земеделските земи, считано от 2026 г.;

-              Включване в облагане на земеделската и горска техника; отпадане на възможността за ползване на облекчение в случаите, когато екологичната група от годишния технически преглед не съответства на екологичната категория; даване на възможност общините да изискват временно прекратяване на регистрацията на МПС, които за пет години назад не са плащали гражданска отговорност и не са преминавали годишен технически преглед.

Сдружението ще представи предложението другата седмица, след като добави коментарите от форума.

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ), обяви, че на 3 октомври ще излязат първите данните от преброяването, които са с критичен момент 7 ноември 2021 г. – населението до населени места вкл., социално-икономически характеристики, образование, икономическа активност. Те са верифицирани с всички налични регистри в страната. Всички тестове от Евростат са успешни. След това ще се представят и резултатите от контролните преброявания – за обхват и точност. През ноември ще бъдат представени етнокултурните характеристики и миграцията, а през декември – здравния статус, раждаемостта и миграционното поведение.

Изключително сме благодарни на общините, както за предоставената информация, така и за това, че бяхте първите държавни структури, които ни подадохте ръка и заедно работихме за успешното създаване на система, стъпила върху кадастъра и ортофото картата на страната, каза Диана Янчева.

Поставено е едно добро начало за сграден фонд, изготвя се Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на пътните артерии, като всяка ще има индивидуален код, свързан с адресите и географските координати. Общините ще имат контролиран достъп до информацията, включително издадените разрешителни за строеж, акт 16, строителни граници на парцелите.

През януари 2023 г. ще излезе и геореферираната информация – адреси на сгради и населението. Данните трябва да бъдат използвани внимателно, обърна внимание госпожа Янчева, защото са по адрес на „обичайно пребиваване“, т.е. на мястото, където хората потребяват, а не по постоянен или настоящ адрес.

Данните показват, че населението в почти всички общини намалява, вкл. в София. От две години има отлив към селата, след като в периода на пандемия много млади хора се насочиха към малки населени места и може би това е техният шанс да ги задържат.

Мария Йозова, зам.-председател на Постоянната комисия по местни финанси и зам.-кмет на Габрово, се включи по темата за предизвикателствата при определяне на ТБО и трите възможни основи, подготвителните дейности при прехода към новите основи и последният проект на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ. Съгласно нормативната уредба, облагането и изчисляването на ТБО съгласно новите основи трябва да започне втората година след публикуване на резултатите от преброяването, т.е. през 2024 г.

Инж. Иван Баръмски, директор дирекция “Обща администрация” в Брезово, представи практиката на общината за прилагане на новите основи за ТБО на общината – с конкретни данни и цифри. „Въртим се около имота, затова не се справяме. Имотът не прави отпадък, а хората. Ако заложим на брой ползвател по принцип, не по имот, ще намерим варианти“, каза той.

Община Брезово е организирала собствено звено за сметосъбиране, включващо 21 щатни бройки по почистване на териториите, два трактора с ремарке и комбинирана машина за почистване. Те обслужват 15 населени места и общински център.

Предстои пилотно въвеждане на индивидуални съдове в едно от селата.

По експертни оценки, за общината определянето на таксата е подходящо да бъде на база броя и вместимостта на съдовете и честотата на събиране – за юридически лица, и на брой ползватели на услугата в имота

За целта, общинската администрация е събрала данни по населени места за брой обслужени контейнери и съответно количество отпадък, брой ползватели – собственици по настоящ адрес, брой работници за юридическите лица, местата за настаняване и питейните заведения, имотите, които не се ползват. Данните се събират на декларативен принцип, като са предвидени съответните проверки и санкции.

Модератор на дискусиите през първия ден на форума бе Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД

Дискусиите през втория ден бяха с участието на представителите на Министерството на електронното управление – Антон Душев, държавен експерт в дирекция „Политики за електронно управление“; Иванела Андреева и Румен Димитров, главни експерти дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“; на НАП – Катя Цветанова и Христина Христова, главни експерти в дирекция „Управление на риска“; заместник-председателя на НСИ Диана Янчева; Деница Иванова от ГД „Национална полиция“, МВР.

Дискутирани бяха обменът на данни между администрациите и подобряване на комуникацията между общините и държавните институции. Представителите на общините поставиха проблема с предекларирането на наследствените имоти и късното получаване на наследствените откази. Същото е положението с бракоразводните дела, когато от районния съд се получава становището за разтрогване на брака, но не и отказите от имущество.

Решението е в иницииране на законодателни промени, за да се даде възможност за достъпване до данни на първичния администратор и създаване на техническа възможност за обмен между различните информационни системи.

Поставен бе и въпросът с дистанционните плащания на местни данъци и такси през „Български пощи“ и по-високо таксуване на гражданите. От Министерството на електронното управление поеха ангажимент да проучат възможностите за облекчаване работата на общинските администрации и пълнотата на системата.

Общинските представители обсъдиха конкретни проблеми с обмена на данни за прекратена регистрация на МПС, регистрация на закупено в чужбина превозно средство, запазване на регистрационни номера, плащане на данъка за МПС, създаване на нова партида и др.

Облекчаване на достъпа до информация се очерта като основна потребност на общинските администрации. Откакто данъчните служби преминаха към местните администрации има проблеми с актуализацията на данните на общините, предоставящи услуги – те създават локална база данни, която се влива в националната, но нямат достъп до нея.

Представителите на НАП очертаха процеса по управление на риска, конкретно касаещ общините. На база изследване на характеристиките и честотата на риска, на щетите за бюджета, се залагат и мерки за управлението им. Агенцията и НСОРБ коментираха изготвяне на споразумение за достъп до регистъра за таксиметрови превози, собственост на ДАИ, с данните за таксиметровите превозвачи и подадените патентни декларации.

Биляна Станимирова, дирекция „Местни приходи“ община Кюстендил, представи опита на общината за определяне размера на местните такси съобразно разходите. В изказването си тя сподели с участниците разработената от тях методика, включените преки и непреки разходи и формулите за изчисляването размера на съответната такса, като бяха представени и конкретни примери – издаване на данъчна оценка на недвижим имот

Секретарят на община Девин Елка Станчева и Захаринка Шапкова, началник-отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси”, представиха организацията на работа на Центъра за административно обслужване, получил висока оценка от гражданите и бизнеса. Те отличиха отличната комуникация с централни организации, улесняваща предоставянето на услуги, успешната практика за събираемост на почти 100% от приходите, подкрепата на ръководството за въвеждане на иновативни и в полза на хората административни услуги.

За добро управление и качествено обслужване са нужни добре дефинирани стандарти, добро взаимодействие на администрация и общински съвет, доверие между граждани, служители и бизнес, професионализъм на общинските служители, обобщиха представителите на община Девин.

Модератор на дискусията бе Димитър Иванов, директор „Общинска данъчна дирекция“, община Хасково.