Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

26.08.2022
Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

За повторно обществено обсъждане, е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/

В рамките на първото обсъждане на пакета документи по процедурата, НСОРБ депозира обобщено становище на общините по същата- https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/komentari-i-belezhki-po-dokumentite-za-kandidatstvane-po-protsedura-apodkrepa-za-ustoytchivo-energiyno-obnovyavane-na-publitchen-sgraden-fond-za-administrativno-obsluzhvane-kultura-i-sportv-po-pvu

Статистиката показва, че от 17 предложения и коментари на НСОРБ, 13 са приети и отразени в документите публикувани за повторно обществено обсъждане, 1 предложение е отразено частично, а 3 не са приети. Приетите по-важни предложения на НСОРБ и измененията в Насоките за кандидатстване в резултат от тях, са:

  • Предвиденият клас за енергоефективност след интервенциите -„А“ да е валиден само за ограничен брой „пилотни сгради“, а спрямо всички останали да е приложим клас „В“: Насоките за кандидатстване са допълнени със случаите, при които ще се допуска постигането на клас B. Това ще е възможно когато изпълнението на мерки, водещи до постигане на клас „А“ е технически неосъществимо, като същото ще следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност;
  • Удължаване на срока за изпълнението на проектите: същият е удължен от 24 на 30 месеца;
  • Определения на сградите за: административно обслужване, обществено обслужване в областта на културата и изкуството и за спорт, както и да се разясни как ще се третират такива със смесено предназначение: В проекта на Насоките за кандидатстване са дадени определения за допустимите за интервенции сгради, както и разяснения кои няма да са допустими за финансиране. Допустими ще са административни сгради държавна и общинска собственост, които се ползват от административни структури и органи на изпълнителната власт и техните териториални звена вписани в административния регистър. Недопустими ще са сгради, ползващи се от банки, складове, хранилища, гробищни паркове. Допустимите сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, ще са:  музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. За интервенциите в спортна инфраструктура, допустими ще са: спортни зали, спортни комплекси, тренировъчна зала/ комплекс, спортни бази, многофункционални зали за провеждане на спортни мероприятия и др. Недопустими ще са: спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база, хижи, както и сгради от образователна, социална и здравна инфраструктура. При сгради със смесено предназначение,  типа им ще се определя съгласно по-голямата стойност на заложените от кандидата разходи за СМР;
  • Редуциране на максималните стойности на проектите или въвеждане на различни такива по групи общини и по видове сгради: За 10-те големи общини, се въвеждат следните максимални стойности: до 8 млн. лв. с ДДС за административни сгради, до 2 млн. лв. с ДДС за сгради в областта на културата и изкуството и до 2.5 млн. лв. за инвестиции в спорт. За 40-те големи общини, максималните стойности, са: 2.5 млн. лв. с ДДС за административни сгради и до по 1 млн. лв. с ДДС за останалите. Проектите на селските общини, ще са с максимални стойности: 1 млн. лв. с ДДС за административни сгради и до по 500 хил. лв. с ДДС за останалите;
  • Отпада предложеното от НСОРБ предоставяне на анализ, от който да става ясно, че производството на електрическа и/ или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда;
  • Приема се предложението ни, сред допустимите дейности да се включат ремонти на покриви и подмяна на водосточни тръби/ улуци, когато са предписани в техническия паспорт на сградата;
  • В приложимия режим на минимални/ държавни помощи е добавена хипотезата и за сгради предоставени на концесия;
  • Отпада и изискването за предоставяне на всички необходими документи по предварителния и последващия контрол на процедурите за обществени поръчки във формат „pdf.“ чрез ИС на Механизма, като е пояснено, че всички документи и информация, за които СНД има достъп до ЦАИС, не следва да се качват в ИС на ПВУ.

Нов момент в ревизираните Насоки е и възможността вместо с 1 проект за всеки тип сгради, да може да се кандидатства с 2 такива.

Коментари и предложения по повторно публикувания проект на документите за кандидатстване, се депозират на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg , както и в информационната система за МВУ (https://eumis2020.government.bg/ ), до 25-ти септември.