Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Покана за заявяване на интерес за партньорство с АСП по процедура за директно предоставяне на БФП за „Детска кухня“

Покана за заявяване на интерес за партньорство с АСП по процедура за директно предоставяне на БФП за „Детска кухня“

23.12.2022
Покана за заявяване на интерес за партньорство с АСП по процедура за директно предоставяне на БФП за „Детска кухня“

На 28.11.2022 г. е открита процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“, по която допустим кандидат е Агенцията за социално подпомагане.

Партньори за изпълнението на проекта могат да бъдат всички общини и райони на общини, при условие че изпълняват изискванията за допустимост по процедурата.  

Партньор може да бъде всяка община или район на община, която/който:

  • има капацитет за осигуряване на детско хранене за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст на своята територия, в съответствие с националната нормативна уредба, уреждаща дейността на детските кухни и здравните изисквания към тях;
  • има развити социални услуги на местно ниво с фокус върху ранното детско развитие и подкрепа на семействата, включително и такива, които са създадени или функционират със средства от Европейския социален фонд плюс.

Счита се, че партньорът има капацитет за осигуряване на детско хранене за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст на съответната територия, ако са изпълнени следните условия:

  • има създадена общинска детска кухня в една от категориите, посочени в чл. 35, ал. 1 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и/или
  • има сключен договор с детска кухня, създадена от физически или юридически лица, която отговаря на всички изисквания на Закона за храните и Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
  • обектът, в който се приготвя храната, е вписан в публичния национален регистър по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните;
  • пунктовете, в които ще се раздава храната, когато е приложимо, са вписани в публичния национален регистър по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните;
  • ако е приложимо, превозните средства, с които ще се извършва транспортиране на храни са обозначени и вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните.

Целта на процедура BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“ е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от уязвими групи на възраст от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

За децата от целевите групи ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна за обяд от детска кухня, включваща супа, основно ястие и десерт.

Децата от целевите групи, съгласно  Наредба на министъра на труда и социалната политика  № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за  определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ДВ, бр. 81 от 28.09.2021 г.), ще получават безвъзмездно обедно хранене от детските кухни, при условие че такова не е осигурено по друг ред.

Общият предвиден бюджет на процедурата е в размер на 7 153 272 лева.

Дейностите следва да приключат до 30.11.2025 г. 

Очаква се в рамките на процедурата да бъдат обхванати най- малко 5000 деца от целевите групи.

За да заяви желанието си да се включи като партньор в проекта, всяка община или район на община, изпълнила/изпълнил изискванията, посочени по-горе, следва да представи следните документи:

  1. Писмо за намерение – по образец, съгласно Приложение 1 от пакета документи за кандидатстване;
  2. Декларация на Партньора - по образец, Приложение 2 от пакета документи за кандидатстване;
  3. Декларация от кмета на общината – по образец, Приложение 3 от пакета документи за кандидатстване. Декларацията от кмета на общината се подава само в случаите, в които като самостоятелни партньори са райони на общини. В тези случаи декларацията се подписва от кмета на общината, към която съответният район принадлежи.

Образците на посочените документи можете да видите по-долу. Посочените по-горе документи се изпращат в срок до 20.01.2023 г., тъй като крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 30.01.2023 г.

Поканата за представяне на проектното предложение, както и целият пакет документи, са публикувани на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане: https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/proceduri-za-direktno-predostavyane-na-bfp/detska-kuhnya/, както и в информационната система ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg.