Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Подходът за гарантирани бюджети на общините ще се прилага в новия програмен период

Подходът за гарантирани бюджети на общините ще се прилага в новия програмен период

24.11.2022
Подходът за гарантирани бюджети на общините ще се прилага в новия програмен период
Източник: снимка: Министерство на земеделието

Заместник-министърът на земеделието Георги Събев взе участие в Регионалната дискусия, организирана от НСОРБ за кметовете и председатели на общински съвети от Северозападна България. Той обобщи, че НСОРБ е важен партньор за прилагането както на европейски, така и на национални политики, а общините могат да бъдат ключов партньор за прилагане и усъвършенстване на националното законодателство.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027:

Стратегическият план по Общата селскостопанска политика за периода 2023-2027 официално е депозиран пред Европейската комисия. В момента той е на вътрешно ведомствено съгласуване с петте Генерални дирекции на Комисията, имащи компетенции по него. Очакванията са планът да получи официално одобрение до Коледа.  

Планът няма да има принос към Интегрирания териториален подход, по който ще се реализират част от мерките по Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027. Обсъждани в момента в Народното събрание законодателни инициативи предвиждат и изваждането на кандидатстването по публичните мерки от ИСУН.

През следващия програмен период ще се прилага подход на гарантираните бюджети за общините, увери присъстващите заместник-министър Събев. Предстои изготвянето на критерии за разпределянето на бюджета и утвърждаването им от Комитета за наблюдение на Плана. Министерството на земеделието има готовност, в работен формат с НСОРБ да обсъди критериите, за да се отчитат спецификите на отделните общини и региони.

Малко над 500 млн. евро са мерките, по които общините ще имат възможност да кандидатстват в следващия петгодишен период. Те са аналогични на познатите ни до момента по подмярка 7.2. от ПРСР.

За реализиране на проекти по подхода ЛИДЕР/ВОМР, е предвиден финансов ресурс от 8% от общия бюджет на Стратегическия план или 282 млн. евро. Допълнително и Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027 ще го подкрепят с около 2% от общия им бюджет. Георги Събев отбеляза, че с това се очаква удвояване на териториалното покритие на общините, които ще прилагат подхода, като оценките са за подкрепа на около 100 МИГ-а. За да се улесни и ускори изпълнението на ВОМР, в Министерството се създава дирекция, която ще поеме основната координация и повечето от дейностите по администрирането му.

Приключила е оценката на административното съответствие и допустимостта на депозираните проекти за подготвителни дейности по подхода за новия програмен период. Почти всички проекти преминават този етап на оценка, по минимален брой  в момента се изискват допълнителни документи.

По препоръки на Европейската сметна палата, приети от ЕК по бъдещите Стратегии за ВОМР, няма да могат да се реализират проекти аналогични на настоящите по подмерки 4.1., 4.2. и 7.2. 

ПРСР 2014-2020:

Приемът на общинските проекти по подмярка 7.2. е удължен до 23-ти декември. Увеличен е и общият му бюджет с около 90 млн. евро. Това ще създаде възможност за финансирането на по-голям брой общински проекти. За по-бързата реализация на проектите, общините могат да обявяват процедури за обществени поръчки за избор на изпълнители. Очаква се становище на ДФЗ, дали тези обявени процедури за обществени поръчки, ще са обект на предварителен контрол от негова страна.

Понастоящем по ПРСР за общините са обявени общо 9 приема на проекти, като по тях са получени 1 457 проектни предложения. Сключените договори с общините са 642 за близо 1 млрд. лв. Подкрепени са и 64 Местни инициативни групи (МИГ) по подхода ВОМР. Огромното забавяне в оценката на депозираните проекти по Стратегиите на МИГ-те,  вече е преодоляно, като последните 457 проекта в момента се разглеждат от Държавен фонд „Земеделие“.

Министерството подготвя Указания за индексирането на общинските проекти в резултат на инфлацията.

Насърчаване на местни производители и подкрепа за традиционни местни продукти:

Заместник-министърът представи новата рамкова програма, която се изготвя в Министерството на земеделието, за подкрепа на местни традиционни продукти. Идеята е да се използва потенциала им, характерен за даден регион, като по този начин се създаде местна идентичност и се стимулира предприемчивостта на хората. Това е един от факторите, повишаващи атрактивността на туристическите дестинации и дава възможност българските общини да се възползват от тенденцията за търсене на уникални продукти и преживявания. Предвижда се да бъдат търсени и възможности за подкрепа за възстановяване на производството на специфични храни и продукти.

В тази връзка е и вторият аспект, който фокусира усилията на МЗм – разработване на единни правила за организиране на фермерски пазари по места и справедливи и изпълними критерии за приготвяне и продажба на малки количества домашни храни. Предстои и в двете направления да бъдат изготвени правила, които биха подпомогнали както на общините, така и местните производители. Работата в тези направления пряко кореспондира с визията на Зелената сделка за скъсяване на търговските вериги и намаляване на посредниците, подробно разписана в концепцията „От фермата до трапезата“.

Заместник-министърът увери, че изготвянето на единни правила може да бъде условие за подготовка на национална финансираща програма, по която общините да имат възможност да кандидатстват.

В последвалата дискусия, кметовете на общините апелираха за предприемането на съвместни действия с МЗм за окончателно решаване на статута на земите по чл. 19 от Закона за земеделските земи.