Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Пенчо Милков, кмет на Русе: Евросредствата са само една от възможностите за постигане на приоритетните на една община

Пенчо Милков, кмет на Русе: Евросредствата са само една от възможностите за постигане на приоритетните на една община

12.02.2024
Пенчо Милков, кмет на Русе: Евросредствата са само една от възможностите за постигане на приоритетните на една община

„Колкото и добър да е екипът Ви за работа по европроекти, задължително трябва да познавате задълбочено принципите на европейско финансиране и възможностите на европейските програми“, посъветва колегите си кметът на община Русе Пенчо Милков. Той е един от лекторите в рамките на въвеждащия форум за общините от Северен централен район за планиране. Кметът не само трябва да познава из основи процесите, за да ги контролира, но и защото носи отговорност за ефикасното инвестиране на европейски ресурси, при това в качеството му на частно лице.

Не трябва да се хвърляме като хищници във всички програми, в които общината е допустима, показва опитът на русенския кмет. Не само защото подготовката на качествен проект изисква много сили в подготовка и проектиране и не малко допълнителни общински средства за съфинансиране. „Трябва да подчиним фондовете на своите цели и приоритети и да ги използваме, за да диверсифицираме източниците за финансиране“, подчерта Пенчо Милков пред своите колеги от региона.

Община Русе, освен сериозните инвестиции в капацитет, все по прецизно подбира операциите и  програмите, по които да кандидатства за финансиране. Важно в подхода към проектите сега и в бъдеще е умението за прилагане на интегрирания подход и работата в партньорство. „Да не бъдем самотници в подготовката и реализацията на проектите, е важното условие за успешно изграждане на устойчиви модели за развитие“, изтъкна кметът на Русе.

Той обърна внимание и на друга възможност, която предоставят интегрираните териториални инвестиции – възможността предвидените интервенции да бъдат финансирани от различни източници. За жалост, не винаги те работят по единни правила и това изисква надеждна подготовка и умело управление на всички процеси.

Община Русе се възползва от всички възможности, които предоставя подходът за интегрирани териториални инвестиции. Съвместно с община Сливо поле е разработен мащабен проект, който включва изграждане на социален център за деца и младежи от уязвими групи, оптимизиране на междуселищния транспорт и градската мобилност, включително и изграждане на системна връзка с румънската община Гюргево и на част от трасето на велоалеята от европейския коридор Евро Вело 6. Концепцията за интегрирани териториални инвестиции, в която община Русе е партньор, включва дейности по социализация на културно-исторически обекти, ремонт на сградата на художествената галерия в Русе, съвместно промотиране на цялостен продукт на културния туризъм и др. Проектът е многоаспектен и предвижда сложен модел за финансиране от различни европейски програми и други механизми.

Опитът на общините в управлението на европейски проекти крие и не малко рискове, на които кметът на Русе обърна внимание. Важно условие за привличане на средства е наличието на актуални инвестиционни проекти. Тяхното разработване е скъпо, а често променящата се нормативна база и инфлационните процеси бързо ги правят непригодни. Не винаги човешкият ресурс на общините е достатъчен за доброто паралелно управление на много проекти. Това налага използването на консултантска помощ, която понякога не отговаря на критериите за качество и представлява допълнителен разход за местните администрации. Системните обжалвания на процедурите по обществени поръчки са бич за много общини и не рядко обричат сериозни инвестиционни дейности, т.к. продължават дълго, а през това време цените на строителните дейности са нараснали толкова, че отблъскват потенциалните участници. Познаването на правилата е важно и за общинските съветници, за да могат да имат смислено отношение към обсъжданите въпроси, подчерта кметът на Русе.

                           

„Европейските средствата са една от възможностите за реализиране на приоритетите на общините“, подчерта кметът на Русе Пенчо Милков. За Русе проблемите с чистотата на атмосферния въздух са приоритетни от години и това налага съсредоточаване на усилията и привличане на съмишленици за намиране на трайни решения.

Общината инвестира системно в комплекс от мерки: подмяна на уличното осветление с енергоефективно, обновяване на сградния фонд, подмяна на транспортните средства на градския транспорт. Много общински сгради са с фотоволтаични системи. В социален дом е изградена отоплителна система с водородна клетка. Продължава работата по подмяна на отоплителните уреди с екологични.

Приоритетна задача на община Русе е превръщането й в първата голяма община със собствен енергиен мениджър. Неговите функции са свързани с оптимизиране на енергопотреблението на публичните обекти, което на практика ще формира приноса на общината за намаляване на въглеродния отпечатък.

В намирането на решения по много от сложните проблеми в контекста на зелените политики, община Русе активно сътрудничи с научни организации и висши училища. Администрацията работи активно с Русенския университет и др. университети, както и с БАН. Почти всяко решение на общинско ниво е наукометрично, т.е. научно обосновано. Съвместно с Русенския университет общината участва в разработването на център за върхови постижения.

Във всички детски градини и училища в Русе е въведено обучение по роботика и софтуерно проектиране, независимо дали родителите са прозрели необходимостта във формиране на такива умения. От няколко месеца на всички звена в общината е възложено да дефинират процеси, в които е подходящо използването на изкуствения интелект.

Община Русе е една от първите, която внедри географските информационни системи в своята дейност. Различните слоеве на системата позволяват гражданите да получават информация за различни аспекти от дейността на местната администрация в георефериран формат. Скоро ще бъде актуализиран и модул за сигнали на граждани, които ще бъдат получавани с конкретна локация на картата в реално време.

Центърът за видеонаблюдение на община Русе работи в режим 24/7. Към 1 200-та общински  камери предстои включване на частни камери. Вече са подписани договори с МВР и ДАНС за използване на данните от тях.

Русе е една от малкото общини в България, която работи по дигитализация на културно-историческото наследство на своя територия.

Електронни са 80% от плащанията към общината. Всички банки са включили община Русе в мобилното си банкиране и резултатите не закъсняват. Само за последните три години събираемостта на местните данъци и такси надхвърля прогнозните и е между 110 – 120%.

Съвременните технологии не са самоцел, но техните възможности и ползи за общината трябва да бъдат задълбочено осмислени, обърна внимание кметът на Русе Пенчо Милков по време на въвеждащия форум на местната власт.