Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проектни предложения за енергийна ефективност по ПРСР

Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проектни предложения за енергийна ефективност по ПРСР

09.12.2022
Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проектни предложения за енергийна ефективност по ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2022/12/08/rsr_72.zip

С проекта се предвижда да се удължи срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 24 февруари 2023 г.

Предложението за удължаване на срока се прави въз основа на писма, получени в Управляващия орган на ПРСР, с които е сезиран от представители на общините за изменение на подзаконовата нормативна уредба, касаеща обследванията за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.