Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Основни приоритети в работата на НСОРБ с Министерството на финансите

Основни приоритети в работата на НСОРБ с Министерството на финансите

15.08.2022
Основни приоритети в работата на НСОРБ с Министерството на финансите

Ресурсното и финансово осигуряване на предстоящите парламентарните избори; въвеждане на още два нови срока за подаване на предложения за трансформация на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за текущи ремонти, изпълнението на бюджета за тази и подготовката на базовия бюджет за следващата година, както и конкретни предложения за промени в законодателството бяха акценти в дискусия между екипите на служебното министерство на финансите и НСОРБ.

„Намерението ни е общините да разполагат с отпуснатите финанови средства преди да започне подготовката за изборния ден. Разчитаме на съдействие при събирането на акуализирани разчети за броя на СИК по общини“, заяви служебният министър Росица Велкова, като допълни, че бележките и предложенията на НСОРБ по съставянето на план-сметката за трансферите по подготовката и произвеждането на изборите са били отразени. Според новия механизъм, при недостиг на средства по обезпечаване на организационно-техническата подготовка, общините могат да информират директно министерство на финансите.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева заяви, че Сдружението регистрира няколко възможни проблема, за които местните власти са сигнализирали:

  • средствата да не бъдат изплатени навреме и да бъдат недостатъчни за покриване на разходите на общините по организацията и провеждането на изборите;
  • необходими са указания за начина на плащане на възнагражденията на членовете на СИК, като по възможност това да става приоритетно с превод по банкова сметка на лицата;
  • изплащане на възнагражденията към членовете на изборните комисии, само след приключен изборен ден и изпълнени ангажименти, включително явяване на обученията ЦИК седмицата преди изборите.

По темата за индексацията на цените в строителството, служебният министър на финансите Росица Велкова заяви, че изготвената Наредба за въвеждане на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки предстои да бъде обсъдена от Министерския съвет през настоящата седмица. Паралелно с това е формирана и работна група за разработване на Наредба за индексация на цените за доставки и услуги.

По отношение на помощите за ел.енергия и изпълнението на програмата за компенсации до края на годината министър Велкова изрази надежда, че разходите на общините ще бъдат обезпечени до базовата цена от 250 лв./MWh, така, както е записано в актуализацията на ЗДБРБ 2022. Тя припомни, че с постановление на служебното правителство "Булгаргаз" ЕАД ще получи заем в размер на 800 млн. лв. от държавата за подсигуряване на природен газ на поносима цена. Според статистика на НСОРБ, общините, чиито публични сгради се отопляват на газ, са 74. Екипът на служебното министерство се обърна към НСОРБ с молба да се изготви проучване колко от тези 74 общини могат да преминат на алтернативно гориво и какви са прогнозните стойности за евентуалното потребление на газ.

Що се отнася до подготовката на бюджета на държавата за 2023 г. министър Росица Велкова разясни плановете на МФ да създаде основа за ЗДБРБ, който да бъде финализиран от редовното правителство. Т.нар. базов бюджет, който ще подготви служебното министерство, всъщност ще бъде приравнен към годишна база Бюджет 2022, след всички изменения и актуализации до момента. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева отбеляза, че в актуализираните предложения на НСОРБ по Бюджет 2023 Сдружението ще постави като акцент повишаване на изравнителната субсидия, която до този момент традиционно е с най-нисък ръст. „Очакваме да работим съвместно при определянето на нов, по-висок размер на общата изравнителна субсидия за 2023 г. и осъвременяване на механизма за нейното разпределение, чрез допълването му с нови компоненти, които отчасти компенсират местните власти за ръста на минималната работна заплата, на цените на енергоносителите и за инфлацията“.

НСОРБ представи пред екипа на служебното министерство на финансите конкретни предложения за промени, които да бъдат обсъдени и включени в пакета данъчни закони за следващата и за 2024 г.:

  • по-пълно обхващане в данъчното облагане на всички видове имущества;
  • осигуряване на пълнота и съответствие с нормите на ЗМДТ на поддържаната от държавните органи информация, служеща за определяне на данъците за превозните средства и др.;
  • актуализиране на базисната данъчна стойност на 1 кв. м. на недвижимите имоти, която да влезе в сила от 1.01.2024 г. и въвеждане на гъвкави механизми за облагане;
  • разширяване на електронния обмен за целите на данъчното облагане;
  • отразяване на трайната съдебна практика по отношение на обратното начисляване на ДДС за част от комуналните дейности и услуги, осигурявани от общините.

Обсъдени бяха евентуални промени в ЗМДТ по отношение на приетите през 2017 г. нови основи за определяне на ТБО. НСОРБ няма да предлага удължаване на сроковете, но с оглед настъпилите промени в социално-икономическите условия, част от законовите текстове в частта за такса битови отпадъци, следва да бъдат ревизирани и актуализирани. По отношение на предвидената Наредба, която МС следва да издаде до м. март 2023 г., Сдружението предлага подробен финансов анализ и изготвяне на пълна оценка на въздействието, като ясно се оцени влиянието на акта върху финансовите потоци на общините, както и върху социалната поносимост на таксата за задължените лица. Министър Велкова пое ангажимент да организира тристраннна среща между МФ, МОСВ и НСОРБ за обсъждане на темата.

НСОРБ заяви готовността си да предостави на МФ проект за изменение и допълнение на ЗПФ, чрез който норми, уреждани в ЗДБРБ няколко поредни години, да намерят своето систематично място в основния закон за публичните финанси.

Обсъдени бяха и опасенията за стартиране на 2024 г. без приет държавен бюджет, в каквато ситуация се оказаха общините в началото на тази година.