×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | ПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

ПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

24.11.2022
ПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

Галина Симеонова - главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ представи пред ръководствата на общините от Северозапада приоритетите на новата програма за околна среда 2021-2027 и възможностите за финансиране на общините.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия в началото на месец октомври 2022 г. Бюджетът й е 3 565 881 509 лв. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Основните й цели са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото  биоразнообразие на България, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е разпределена в 5 основни приоритета:

 

Приоритет 1 „Води“ с бюджет от 1 399,23 млн. лв. подкрепя инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за водоснабдяване, както и  дейности за подобряване мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване. За СЗР по приоритета ще се подкрепя изграждането на ВиК инфраструктура за област Плевен, както и изготвянето на РПИП за области Ловеч и Монтана.

 

Приоритет 2 „Отпадъци“ с бюджет от 611,49 млн. лв. инвестира в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, рекултивация на депа, както и в системи/ центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка. Подкрепа по него могат да получат РСУО: Оряхово; Ловеч; Троян; Монтана; Видин; Плевен; Левски; Луковит; Враца.

За изграждането на общински центрове и системи за разделно събиране на потоци отпадъци от бита различни от опаковки – хартия, пластмаса, метал, стъкло, едрогабаритни отпадъци, извършване на поправка и подготовка за повторна употреба, събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита, е заделен ресурс от  26.17 млн. лв. за Северозападния регион.

В новия програмен период ПОС ще предостави на общините средства за изграждане на цялостни системи за оползотворяване на биоразградими, зелени и хранителни отпадъци. Системите трябва да включват цялостния процес: разделно събиране на отпадъците при източника, транспортиране, съоръжения за преработка, включително и технологии за контрол. Основното предизвикателства за общините остава създаването на цялостна организация за разделно събиране на отпадъци, както от домакинства, така и от публични структури. От своя страна Програмата ще финансира и съдовете за разделно събиране,  в това число и за домакинствата.

Разделното събиране на хартиени и стъклени отпадъци остава ангажимент на организациите по оползотворяване. Кметът на община Мездра Иван Аспарухов изрази мнението, че именно тези организации досега компрометират целия процес и формират общественото недоверие към устойчивото управление на отпадъците. Галина Симеонова увери, че и от страна на МОСВ предстои промяна в политиката на работа с тях и посъветва кметовете за включване в договорите с дружествата на по-високи изисквания и отговорност.

ПОС ще подкрепя изграждането на площадки за предаване от гражданите на употребявани мебели и електроуреди и създаването на последваща възможност за рециклирането им. Подобни инвестиции могат да бъдат правени и в партньорство с частни компании, уточни Симеонова. Допълнителни средства са предвидени и за информационни кампании сред гражданите за насърчаване на разделното събиране.

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ с  бюджет от 259,09 млн. лв. финансира дейности за развитие на мрежата Натура 2000, за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване/възстановяване на екосистемите извън Натура 2000.

По ИТИ подхода се предвижда подкрепа за съществуващи зоопаркове, приоритетно за опазване на местни видове чрез надграждане и модернизиране на съоръженията и осигуряване на оборудване, вкл. за подпомагане изпълнението на програми за реинтродукция на застрашени/ защитени видове  По него за общините със зоопаркове- Плевен, Кнежа, Ловеч -са заделени 15.16 млн. лв.

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ с бюджет от 441,31 млн. лв. е насочен към мерки за повишаване готовността на населението за адекватна реакция и осигуряване на наземен капацитет за борба с горските пожари; за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Изпълнение на мерки чрез подхода ИТИ:

  • Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване с фокус върху екологосъобразните решения: създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките; възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на речното корито, на стари меандри, на наводняеми зони с цел увеличаване водозадържането; мерки за защита на речните брегове срещу ерозия с габиони и др. –2 млн. лв. за СЗР;
  • Анализи на риска, мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии –1 млн. лв. за СЗР.

Приоритет 5 „Въздух“ с бюджет 773,47 млн. лв. ще инвестира в подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез безвъзмездна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, увеличаване на зелените площи в градска среда и въвеждане на зони за ниски емисии от транспорт.

Общините Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен ще разполагат със 127 млн. лв. за мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление - поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологични алтернативи.

Около 20 млн. лв. са предвидени за изграждане на системи за отопление на водород, термопомпи, помпи въздух-въздух и други екологични технологии, увери главният директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“.

За мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда, бюджетът за Видин и Плевен е 4.39 млн. лв. Чрез ИТИ подхода Враца, Монтана и Ловеч ще имат достъп до 12 млн. лв. В подкрепа на общините, МОСВ ще публикува и списък на растителните видове, които са подходящи за отделните територии.

 

За избягване закъсненията по реализацията на проектите по ПОС, ще се въведе изискване за кандидатстване с обявени от страна на общините поръчки за избор на изпълнители по основните проектни дейности.

Новият подход в управлението на отпадъците и възможността за насочване на средствата за ВиК проекти към общините в края на 2024 г./ началото на 2025 г., ако водните дружества отново не успеят да се справят с проектите, бяха темите, които предизвикаха оживена дискусия.