×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

28.09.2022
Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

На заседание на Регионалния съвет за развитие днес / 28.09.2022 г./ бе приета Интегрираната териториална стратегия за развитието на Южния централен регион, който обхваща областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране  е средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и тематичната рамка на развитието на региона в годините на новия програмен период 2021–2027 г., подчерта при откриване на заседанието председателят на РСР Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.

Гласуването от членовете на РСР е важен етап в утвърждаването и последващото прилагане на Стратегията, обърна внимание заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която, заедно с експерти от МРРБ, също взе участие в работата на регионалния орган. Тя апелира за активно участие в обсъжданията и подчерта, че ИТС задава рамката за развитие на региона и визира основните цели. Самият документ дава възможност за подобрения и адаптиране, които могат да стават в рамките на следващите актуализации. ИТС на Южния централен район вече е преминала екологична оценка и предстои приемането от Съвета за регионално развитие и от правителството.

Южният централен район включва разнородна система от градове и населени места, което според експертите е предпоставка за добро сътрудничество между тях, каквато е и целта на интегрираните териториални инвестиции, предвидени в документа. Това е възможност те да не бъдат конкуренти, а да работят в партньорство за реализирането на съвместни проекти от значение за цялата територия.

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2 е разработена в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. В нея са използвани и резултати от изготвения Социално-икономически анализ на регионите в Република България (юли 2019 г.), след актуализация на информацията по налични нови данни към края на 2019 г. Предстои актуализация след официалното публикуване на данните от преброяването, извършено през 2021 г.

Формулираната визия за развитие на Южен централен регион за планиране го определя като привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно наследство. На тази основа са определени  трите основни приоритета за развитие в икономическата, социалната и териториалната области.

Засилване на конкурентните позиции на южен централен регион чрез инвестиции във факторите на растежа

Постигането на този приоритет предвижда подкрепа на регионалната икономика за развитие на иновативност и технологично обновление, стимулиране и подкрепа за изграждане на партньорства между представители на бизнеса, научноизследователския сектор, държавната администрация и структурите на гражданското общество. Откроено е значението, които биха имали за развитието на региона съществуващите научни организации: Аграрен университет, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Университет по хранителни технологии, ССА Институт по Зеленчукови Култури „Марица“, Институт за изследване и развитие на храните, Институт по овощарство, Институт по рибарство и аквакултури, както и Институт по растителни и генетични ресурси и Институт по тютюна и тютюневите изделия. Един от акцентите за развитие е дигитализацията в  системата на образованието, в икономическата и в административната сфери. Ефективното, балансирано и репродуктивно използване на природните ресурси е основна цел на устойчивото развитие на Южен централен регион.

Подобряване на социалната и екологичната среда

Стратегията отбелязва известен дефицит на инфраструктура за опазване на околната среда и предвижда дейности за намаляване на негативното въздействие върху природата и по-ефективно използване на ресурсите.

По-балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата в региона

Териториално балансираният растеж се предвижда да бъде постигнат чрез подобряване на свързаността в региона и качеството на средата в населените места, укрепване на градовете-центрове и ориентиране към полицентрично пространствено развитие. За подобряване на свързаността на региона в международен, национален и вътрешнорегионален план се планира да бъдат реализирани редица проекти за обновяване и разширяване на транспортно-комуникационната инфраструктура и изграждане на съвременна цифрова инфраструктура, осигуряваща достъп на всички населени места до интернет и получаване на базови електронни услуги.

Един от сериозните инструменти за насърчаване на социално-икономическото развитие на граничните региони е активното трансгранично сътрудничество.

В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране са идентифицирани всички заинтересовани страни и участници в процеса на формирането и прилагането на регионалната политика за интегрирано устойчиво развитие на територията на региона. Посочен е комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати. Направена е оценка на необходимите ресурси за реализация на стратегията, изготвен е и Индикативен списък на важни за региона проекти с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение, който обединява предложенията, постъпили от местните власти и общности и от експертите. Всяко от потенциалните заинтересовани лица може да представи проект пред РСР, който да кореспондира с визията и приоритетите и да води до постигане на целите на ИТС. Стратегията отчита приноса на повечето от програмите с европейско финансиране за новия планов период, като финансовата рамка на Стратегията визира необходимия, а не осигурения ресурс.

Членовете на РСР актуализираха списъка на своите представителите в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г. и в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми за периода 2021-2027 г.

Резюме на интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион можете да видите https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/integrirano-teritorialno-razvitie/regionalni-saveti-za-razvitie/yutsr